Venstre på lag med framtida

Gro Harlem Brundtland har i sin ferske tale til AUF rett i at AP har
bidratt til sosiale reformer og til utvikling av den «nordiske modellen,»
men unnlater å nevne andre partiers innsats. Det er nettopp den
politiske debatten og konkurransen mellom partier i et demokratisk
samfunn som driver fram til de beste løsningene for et
velferdssamfunn.

Frihet og like muligheter
Venstre går i høst til valg med de samme politiske grunnholdninger
som da partiet fikk historiske gjennomslag for sosiale reformer,
endringer som gjorde dette landet til et samfunn med grunnleggende
og felles borgerrettigheter: Allmenn stemmerett, fellesskole,
folkehøgskoler, barnelover, som blant annet sikret barn født utenfor
ekteskap, og konsesjonsloven, som sikrer hjemfall av fosser, skog og
gruver til fellesskapets eie.

Venstre innførte sosiale ytelser, lov om
arbeidervern, fabrikktilsyn og åttetimers arbeidsdag mens
Arbeiderpartiet var opptatt med å organisere arbeidere til klassekamp
og finne sosialistisk modell for sitt arbeid. Senere har Venstre gått i
spiss for trepartssamarbeidet i arbeidslivet og bidratt i borgerlig
regjering til opprettelse av folketrygden.

Frihet til ytring og organisering er en grunnleggende og selvfølgelig
rett i et liberalt samfunn. Så gjelder det å gi alle lik rett til nødvendig
utdanning for å skaffe seg en jobb, men også for å kunne skape en
jobb og en bedrift og samtidig få del de samme sosiale ordninger som
arbeidstakere nyter godt av. Man må balansere arbeidslivets lover og
muligheter slik at langt flere får en sjanse til å tre inn i arbeidslivet og
vise sin kompetanse, og dermed få raskere mulighet til fast jobb. Så
gjelder det å ikke glemme dem som likevel faller utenfor, å gi mer til
dem som trenger det aller mest.

På lag med framtida
Tidene skifter, men sosialliberale Venstre går fortsatt foran for å takke
de store framtidige utfordringene. Med fokus på en bærekraftig
økonomisk politikk, en bærekraftig økologisk politikk og en human
innvandringspolitikk fortsetter Venstre uten særinteresser å være et samfunnsutviklende parti med globalt ansvar.

Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative
konsekvenser for kloden: Oversvømmelser, matmangel, store
folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes. Venstre vier
også stor oppmerksomhet til naturvern, at havet er i ferd med å
forsøples, at matressursene må ivaretas for oss og for kommende
generasjoner. Derfor er Venstre for biologisk mangfold, for vern av
matjord, og tydelig i mot oljeutvinning i sårbare gyteområder for torsk,
som Lofoten, Vesterålen og Senja.

Som et av de mest velutviklede land i verden må ta internasjonalt ansvar. Vi er sjøl avhengig av internasjonalt samhandling,
og vi må stå opp for rettigheter og menneskerettigheter også utenfor
eget land. Import og eksport varer og kunnskap krever gjensidige
avtaler. Vi lever også av reiseliv, og vi berøres av alle politiske og
militære bevegelser internasjonalt. Derfor tror Venstre på et godt
internasjonalt samarbeid i FN, internasjonale handelsavtaler som
EØS, klima- og miljøavtaler, og nødvendigheten av en militær allianse
i NATO.

Norge må likevel håndtere sitt eget forsvar på beste måte til
beste for landet. Det er derfor betryggende at Venstre, til forskjell fra
AP og regjeringspartiene, har fokus på de nordlige områdene, nettopp
fordi potensialet til noen av de største internasjonale uenigheter og
trusler ligger i det polare området her nord.

Venstre har dannet Norge gjennom reformer, og landets eldste parti er
framtidsrettet i politikken. Venstre trenger din stemme for å være en
stemme for større nasjonale og internasjonale tiltak for kunnskap og
etablererlyst, klima og miljø, menneskerettigheter og sikkerhet.

Av Roar Sollied,

Troms Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**