Innbyggernes behov først

Lillesand kommune er en kystkommune med mange tilreisende turister. Kommunen har per i dag ca 1700 fritidsboliger spredt utover store deler av kommunen. Potensialet for fortetting i og rundt eksisterende hyttefelt syntes å være god. Fortetting og utnyttelses av eksisterende infrastruktur er samfunnsøkonomisk og klimamessig fremtidsrettet arealbruk. Venstre mener også at å beholde grønne fjordarmer og stille soner uten bebyggelse har en svært viktig verdi i dag og tror det vil få større verdi i fremtiden. I tillegg mener vi det er viktig at ubebygde sjønære områder også bør ligge til kommende generasjoner.
Vi vil spesielt trekke fram utbyggingen av fritidsboliger og småbåthavn i og ved Skjødøysund som spesielt uheldig. Tiltakene har ingen samfunnsnytte, og utbyggernes interesser går nok en gang foran innbyggernes interesser. Her velger man å bygge ny fritidsbebyggelse og ny småbåthavn tett på skjærgårdsparken, og frata framtidige generasjoner muligheten til å benytte området til rekreasjon.
Som følge av dette fremmes følgende forslag til vedtak;
Administrasjonen bes ta ut følgende områder fra dagens kommuneplan;
  • F09 og F10 Vallesverd
  • F14 Kosvig
  • F18 og S32 Flørenes
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**