Billigere buss for barn og unge

I et felles møte med gruppelederne i Fylkestinget og Kolumbus den 10. september tok Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, opp muligheten for å endre aldersgrensene for bussbilletter, slik at alle barn under 6 år kan gå gratis, samt at barnebillett er gjeldende helt til fylte 18 år.

Konkrete tiltak, som prosjektet bussbillett for 10 kroner i Haugesund og at Venstre fikk satt ned prisen på månedskort for ungdom, viser målbare utslag og at flere ønsker å reise kollektivt. Nå ønsker Rogaland Venstre at også barn og ungdom får tilbud om rimeligere busstakster.

Å øke grensen for barn som går gratis opp til 6 år, vil særlig føre til at barnehager kan benytte busstilbudet i løpet av dagen, en gruppe som reiser utenom rushtiden. For mange foreldre kan dette tilbudet også gjøre at det blir mer attraktivt å bruke kollektivtilbudet for å både hente og levere i barnehagen.

Venstres gruppeleder i fylkestinget vil følge dette opp med en interpellasjon i neste møte i fylkesutvalget. Les interpellasjonen nedenunder:

Interpellasjon til fylkesutvalget:
Billigere buss til barn og unge.

Flere gode ruter, mer ressurser til kollektivtrafikk og gode priser – da tar enda flere i bruk kollektivtilbudet. Vi kan likevel gjøre enda mer for å sikre gode priser, og særlig i målgruppen barn og unge.

Kolumbus sin årsrapport for 2017 viser en vekst i antall reisende, samtidig som kundetilfredsheten går opp. Rogaland har allerede et attraktivt tilbud på månedskort til ungdom, samt at prosjektet Hjem Jobb Hjem har blitt innført som et fast tilbud, og ikke bare er et prøveprosjekt lenger. Dette er alle sammen gode tiltak, og vi i Venstre ser samtidig gledelig på at Kolumbus selv har påtatt seg en grønnere profil.

Utviklingen går allerede i riktig retning, og Venstre ønsker at enda flere skal reise kollektivt. For at vi skal kunne levere på nullvekstmålet som Stortinget har vedtatt, må vi få flere til å reise kollektivt. Slik aldersgrensene hos Kolumbus er i dag, får man frem til 4 år gå gratis på bussen, og man regnes videre som barn fra 4 – 16 år i billettakstene. Venstre ønsker å heve disse grensene slik at man frem til fylte 6 år kan reise gratis, og at barnebillettene videre går fra 6 år til 18 år.

Ungdommer som ikke reiser nok i måneden til at det lønner seg å kjøpe månedskort, vil dermed dra stor nytte av rimeligere priser, slik at unge i større grad bruker kollektivtilbudet til og fra aktiviteter, fremfor å være avhengige av foreldre med bil. Barnehager og andre institusjoner for barn under 6 år vil også kunne dra stor nytte av en slik aldersendring. En endring som denne vil sørge for at enda flere får gode kollektivvaner.

Endringene som allerede er innført, har vist at det nytter å satse på kollektivtrafikk. Venstre ønsker derfor å forhøre seg med fylkesordføreren om muligheten for å endre på aldersgrensene til barn.

Forslag til vedtak:
Fylkesutvalget anmoder Kolumbus om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 år og 18 år, under forutsetning av at Kolumbus budsjett for 2019 gir rom for endringen.