Innlegg i kommunestyret om kvalitetsmeldingen i Åsnesskolen

Britt Ellen Nergård, Glåmdalen

Av Kristian Botten Pedersen

Progresjon er helt nødvendig, og det må fortsette. Hva bør vi som skoleeiere gjøre for å bidra for at det skjer? Rammene bør økes, det fysiske miljøet bør bli bedre, ikt verktøy må på plass. Lærerne og deres kompetanse må benyttes best mulig og videreutvikles, og nødvendig ny kompetanse må sikres. Prosenten av lærere med godkjent utdanning har gått drastisk ned de siste årene, dette er dramatisk og utviklingen MÅ snus! Men hvordan skal vi bli førstevalget til nyutdannede lærere, personer som kan velge på øverste hylle?

Vi har kun den pengesekken vi har, hvordan får vi best nytte av den for å skape en skole hvor ALLE elevene våre får mulighet til å utfolde seg og finne sine talenter og nå sine drømmer?

2.og 3.avsnitt i sammendraget i denne tilstandsrapporten peker på noe viktig i så måte: Kompetanse på atferd etterlyses. Det psykososiale miljøet må forbedres. «I et tidlig innsats perspektiv bør vi vurdere hvordan vi organiserer og tilretteler skoledagen for alle våre elever, også de med store utfordringer.»

Jeg savner i rapporten info om antall drop out i vgs. Der ligger vi altfor høyt, og viser på mange måter konsekvensene av det vi holder på med, ved at altfor mange unge voksne starter resten av sitt liv i en klasse det er vanskelig å komme seg ut av – dette er et klasseskille vi må motarbeide med all skyts vi har. Og beste medisin mot dropouts er ifølge professor Nordahl som vi hadde på besøk, bedre barnehage tidlig skole for å bidra til at alle blir med fra start av et langt opplæringsløp.

Sammen med utvalgsleder Åslie og kommunestyrerepresentant Oppi har jeg deltatt med veilederkorpset ved flere anledninger det siste året. Ved siden av å være svært positive til hvordan våre ansatte har jobbet for å utvikle skolen, er de også helt tydelige på at vi som skoleeiere må gi forutsigbare rammer for fremtiden – og at vi derfor må komme til enighet om et felles fremtidsbilde – som kan gi trygghet for alle involverte, skoleadministrasjon, lærere, elever og foreldre.

Avslutningsvis vil jeg legge til at jeg håper det var et enkelttilfelle at utvalget skole og oppvekst ikke kunne møte opp til møtet sitt og si sin mening denne saken før den nådde kommunestyret. Vi som skoleeiere har de siste årene hatt stort fokus på oppfølging av skolene våre, noe heldagen vi hadde i vår med KS og Thomas Nordahl var tilstede på. Vi kan ikke bruke progresjonen som en hvilepute, men hele tiden fokusere på forbedringspotensialet. Fordi bedre er alltid mulig.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en utredning om hva som må til for å sikre fortsatt progresjon innenfor alle områder hvor Åsnesskolen har sine mål. I utredningen skal innhold og kvalitet, samt dagens og fremtidens antatte budsjettrammer, være et bærende utgangspunkt.

Se hele innlegget her: https://asnes.kommunetv.no/no/archive/14