Styrket posisjon for entreprenørskap i videregående utdanning

Svein Abrahamsen, Fylkestinget 30.10, Foto: Birgit Rodvelt

Rogaland fylkeskommune har som overordnet mål at alle elever i videregående opplæring skal bli introdusert til entreprenørskap i utdanningen. Sammen med Ungt Entreprenørskap skal fylkeskommunen sikre at entreprenørskap får en styrket posisjon.

Sak 106/18 ble tatt til behandling under møtet i Fylkestinget den 30. oktober. Sakens kontekst er en arbeidsgruppe som har vurdert entreprenørskap i videregående skole i dag.

I sitt innlegg viste Abrahamsen til at evnen til å se muligheter og tenke nytt er viktig for elever som skal ut i morgendagens samfunns- og arbeidsliv. Fylkestinget har gjort vedtak om at alle elvene i de videregående skolene skal møte entreprenørskap i utdanningen. Våre elever har hatt tilbud om ungdomsbedrift og andre programmer. Tilbudet har imidlertid vært basert på ildsjeler og tilfeldig, står det i saken. Venstre er glad for veikartet for entreprenørskap som en plan for å sikre at alle elever i Rogaland møter entreprenørskap i løpet av sin videregående utdanning. Dette vil gi et bedre entreprenørskapstilbud til elevene. Dette vil bidra til at flere kommer til å starte opp egen bedrift og mer innovasjon i eksisterende bedrifter. Dette kan også bidra positivt til elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte og dermed økt gjennomføring og redusert frafall i skolen. Det er viktig at videre arbeid med entreprenørskap har god politisk forankring. Vi ønsker derfor at resultatene fra satsingen skal synliggjøres i den årlige kvalitetsmeldingen. Veikartet har satt konkrete måltall og det er viktig for oss å få tilbakemelding om i hvilken grad vi når disse.

Saken ble enstemmig vedtatt med følgende ordlyd:

1.Veikart for entreprenørskap tas til orientering
2. Skolene oppretter en formell samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap med mål om å ta i bruk forslagene i veikartet
3. Nødvendige ressurser til entreprenørskap vurderes i årsbudsjett 2019

Venstres representant, Svein Abrahamsen, foreslo følgende tilleggsforslag:

Entreprenørskap synliggjøres i kvalitetsmeldingen.

I vedlegg til saken, veikartet for entreprenørskap, står blant annet følgende under punktet Forankring i RFK sin administrasjon – sikre langsiktighet og forutsigbarhet:”Entreprenørskap i utdanning synliggjøres i aktuelle styrings- og rapporteringsdokumenter, blant annet i Kvalitetsmelding for videregående opplæring.”. I kvalitetsmeldingen for 2017 er ikke ordet “entreprenørskap” nevnt en eneste gang.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.