Uakseptable kutt i regionale utviklingsmidler rammer nærings- og samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal

Nominasjonsmøte i Molde 11.11.2018, Britt Giske Andersen

Møre og Romsdal Venstre er en forkjemper for de regionale utviklingsmidlene, og har over mange år hatt det som en av sine fanesaker som distriktspolitisk virkemiddel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Regjeringas forslag til statsbudsjett medfører kraftig reduksjon i de regionale utviklingsmidlene – ei ordning som representerer de viktigste og mest målretta verktøyene i distrikts- og regionalpolitikken. De regionale utviklingsmidlene er redusert med 17,7mill.kr, til 41mill.kr for Møre og Romsdal fylkeskommune i 2019. En slik kraftig nedgang i utviklingskapital for distriktene er uakseptabel.

Møre og Romsdal Venstre er sterkt kritisk til disse foreslåtte kuttene, da dette vil ha store negative virkninger for et distriktsfylke som Møre og Romsdal. Næringslivet i store deler av fylket har utfordringer med bl.a. lange avstander til markedet, samt fragmenterte kompetansemiljø. Generelle og landsdekkende virkemiddel er langt fra nok til å motvirke slike distriktsulemper.

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider målrettet med nærings- og samfunnsutvikling i distrikta, der ett av de viktigste verktøyene er regionale utviklingsmidler. Med de foreslåtte kuttene vil fylkeskommunens mulighet til å arbeide sammen med kommuner og næringsliv på viktige områder som tettstedsutvikling, omstilling, næringsklynger og nye kompetanse-miljø bli kraftig redusert.

Møre og Romsdal Venstre vil også påpeke at den innskrenkinga vi nå ser av fylkeskommunens handlingsrom til å drive utviklingsarbeid, står i sterk kontrast til målene i regionreforma, der fylkes-kommunens/regionens rolle som regional samfunnsutvikler skal styrkes – og ikke svekkes, slik budsjettforslaget her legger opp til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**