Bærekraftig utvikling av bygda

Vi mener det er viktig å ikke la seg rive med – men ha en mening om hva vi ønsker. Vi bør tilstrebe å strekke oss så langt som overhodet mulig som kommune for å tiltrekke oss smarte, kloke og fremtidsrettede næringsutøvere. Vi må dyrke gründerånden som allerede finnes og støtte opp om nyetableringer, om så også med økonomiske virkemidler. Vi ønsker at bedrifter, små-, mellomstore og de store med, etablerer seg i vår kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Vi ønsker næringsutvikling knyttet tett opp imot primærnæring, miljø-, klima-, kultur-, fornybarhets- og gjenvinnings bransjene så vel som annen virksomhet som passer inn i vårt nærmiljø. Sammen med Næringsrådet bør det legges kloke og bevisste strategier som forankres i hele kommunen, spesielt med utgangspunkt i de områder som er avsatt til næring i kommuneplanen. Nannestad både bør og vil bli attraktiv for ulike fagmiljøer og næringer, som både kan vokse i og sammen med kommunen, inn i fremtiden! Vi har unike muligheter til å skape tett samarbeid og relasjon med Nannestad VGS sine yrkesfag og lærlinger. Venstre er og skal være Nannestad sitt miljøpartiet med næringsvett!

En JA-kommune

Nannestad Kommune skal følge de regler og lover som til enhver tid er gjeldende. Men vi skal møte nyetableringer og utvikling med positivitet og utnytte de muligheter et samarbeid mellom næringsliv og kommune kan gi oss som lokalsamfunn. Vi ønsker flere arbeidsplasser her hvor vi bor for våre innbyggere.

Utvikling i sentrum

Vi ønsker å utvikle Nannestad sentrum, Teiebyen til å inneholde alle nødvendige servicetilbud slik at innbyggerne slipper å reise ut for å foreta daglige gjøremål. Post og banktjenester må være tilstede i alle deler av kommunen.

Vi mener at nærpolitiet, lensmannen må være til stede i bygda, ikke bare svinge innom noen ganger om dagen. Da er lensmannens tilstedeværelse og samarbeid med kommunens forebyggende etater helt nødvendig for å redusere og forebygge kriminalitet.

Nannestadfestivalen

Vi ønsker å bidra til å utvikle Nannestadfestivalen til det sentrale treffpunktet i bygda for idretten, for kulturlivet og for bygdas næringsliv.

Veier og transport

Vi ønsker å ruste opp vår hovedforbindelse ut av kommunen sydover, spesielt parsellen mellom Nannestad sentrum og Engelstadkorset trenger opprustning og utretting enkelte steder. Vi ønsker ikke kommunal finansiering av tverrforbindelsen mot Åsgreina, men ønsker heller opprustning av de eksisterende veiene Austadalsveien og Hombledalsveien.

Av de kommunale veier bør vi ruste opp krysset mellom FV120 og Låkedalsvegen og gjøre enkelte forsterkninger på denne veien.

Trafikksikkerhet

Vi har store utgifter til skoleskyss fordi mange av de viktigste skoleveiene mangler gang- og sykkelvei slik at elevene har rett til fri skoleskyss. Vi mener at gang- og sykkelveiutbyggingen må forseres på disse strekningene slik at alle elever uten automatisk rett til skoleskyss får trygg skolevei.

Vi vil presse sentrale myndigheter slik at vi får g/s-veg mellom Nannestad kirke og Homble og mellom Åmålkrysset og Prestmosvegen.

Landbruk

Landbruket er en viktig næringsaktør og tilhører primærnæringen i Norge. Vi blir alle mer opptatt av kvalitetsmat og nærhet til hvor det vi spiser kommer ifra. Vi ønsker at landbruket i Nannestad er bevisst sin posisjon i nærmiljøet. Innbyggerne bør ha muligheten til å nyte kortreist mat samtidig som bonden i større grad kan utnytte markedet som ligger der hvor han bor. Vi ønsker sammen med landbruksnæringens organisasjoner å bevisstgjøre viktigheten av landbruket med aktiviteter som f.eks “bondens Marked

Vannforsyning

Vi har i dag drikkevannsforsyning fra Bjertnessjøen i et samarbeid med Ullensaker kommune gjennom UNIVANN. Søndre del av bygda har vann fra det private vannverket Gimilvann. I forbindelse med de regionale planer ønsker Venstre at vi utreder overtagelse av anleggene i Bjertnessjøen og Sjonken når UNIVANN legges ned. Dersom vi skulle koble oss på vann fra Hurdalssjøen ville vannavgiften innbyggerne måtte betale bli skyhøy på grunn av vårt forholdsvis dårlige ledningsnett og mange lekkasjer.

Venstre vil:

 • Gode servicetilbud i alle deler av kommunen, men prioritet for Nannestad sentrum
 • Veiserviceanlegg ved Piperudkrysset
 • Post i butikk i alle deler av kommunen
 • Beholde lensmannskontoret i kommunen
 • Styrke og videreutvikle Nannestadfestivalen
 • Styrke og utvikle våre interkommunale bedrifter
 • Arbeide for bedre kommunikasjoner, spesielt FV120 gjennom bygda
 • Styrke arbeidet med trafikksikkerhet og bygging av gang- og sykkelveier slik at flest mulig kan sykle eller gå til skolen
 • Legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i gårdsbruk
 • Landbruksplanen må rulleres for å synliggjøre potensialet for landbruk som næring
 • Etablere Bondens marked
 • Plan for rehabilitering av hydrotekniske anlegg i landbruket.
 • Beholde Bjertnessjøen som vannkilde for hele bygda og sikre reservevannforsyning gjennom avtale med Ullensaker.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**