Frivillighet og kultur

Frivillig arbeid er bærebjelken i det sosiale livet i Nannestad. Det bærer virksomheten i idrett, i kor og i korps. Frivillig arbeid holder liv i våre forsamlingshus og i våre idrettsanlegg og sørger for at barn, unge og voksne har gode arenaer å utøve sine fritidsaktiviteter. Frivillig innsats sørger for skiløyper til glede for store og små gjennom vinteren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Men frivillighet handler om mye mer enn fritidsaktiviteter. Det handler for svært mange om det som gir livet mening og som gir oss arenaer hvor vi kan utfolde oss eller utfordre oss selv i fredelig kappestrid. Frivillig arbeid er altså selve limet i et lokalsamfunn som vårt.

Kulturhuset

Kommunehuset er bygdas kulturhus og vi ønsker å videreutvikle dette slik at det kan være et pulserende og aktivt møtested der profesjonelle og amatører møtes til gjensidig berikelse. Vi ønsker å utvikle kulturhuset slik at frivillige, kor, korps, kulturskole og andre kulturaktører kan møtes i gode og hensiktsmessige lokaler. Vi mener at kontorbehovet skal løses utenom kulturdelen av huset slik at hele arealet fra storsal til det gamle kjøkkenet igjen kan tas i bruk som publikumsarealer, kantine og utstillingslokaler for kunst.

Biblioteket

Venstre ønsker å innføre meråpent bibliotek med selvbetjent utlån. Dette vil øke tilgjengeligheten til glede for alle som låner bøker. Vi ønsker å utvikle Nannestad bibliotek som vårt lokale litteraturhus og utvikle arenaen for debatt og folkeopplysning slik den nye formålsparagrafen i bibliotekloven forutsetter.

Kulturskolen

Vi ønsker fortsatt utvikling av kulturskolen med utbygging av samarbeidet med lag og foreninger. Kulturskolen skal også tilby tjenester til skolene innenfor de praktisk-estetiske fagene. Kulturskolen sikres lokaler i tilbygg til kommunehuset i tilknytning til storsal og «blackbox».

Kunstpolitikk

Venstre ønsker å støtte bygdas kunstnere ved å kjøpe inn kunst til utsmykning av kommunens bygninger, spesielt kommunehuset og ungdomsskolen.

Nannestad Bygdemuseum

Bygdemuseet er en viktig kulturinstitusjon i bygda. Vi ønsker å få tilbakeført eller tilbakelånt oldsaker som er innlevert til Oldsaksamlingen og Folkemuseet slik at det kan være utstilt i Nannestad. Bygdemuseet skal være en aktiv formidlingsinstitusjon for lokalhistorie i samarbeid med skolene og historielaget.

Kulturminnevern

Ferdigstille kulturminneplanen og iverksette tiltak for å hjelpe private eiere med å ta vare på kulturminner i privat eie. Stedsnavn og gårdsnavn er viktige kulturminner. Vi ønsker å gi gårdsveier offisielle veinavn og vil starte en prosess for å få til dette.

Ungdomsklubben

Kirken har drevet fritidsklubben i noen år, med gode resultater. Vi mener likevel at det bør vurderes om dette kan drives bedre og mer effektivt av kulturetaten.

Friluftsliv og folkehelse

Vi vil legge til rette slik at alle innbyggere har tilgang til turstier i sitt nærmiljø. Vi vil støtte arbeidet som gjøres med å etablere stier og lysløyper der folk bor. Vi vil arbeide for å beholde dammen i Storøyungen for å ta vare på et flott utfarts- og friluftsområde.

Nannestad Venstre vil:

  • Bedre finansiering for frivillige lag og foreninger
  • Utvikle plattform for frivillighet for å løse oppgaver i grenseland mellom offentlig og privat ansvar.
  • Fortsatt støtte løypekjøring gjennom de inngåtte avtalene med løypekjørerne
  • Fortsatt arbeide for at kommunen bidrar med en tredjedel av alle større investeringer i idrettsanlegg i tillegg til spillemidlene
  • Kommunen skal stille sine lokaler gratis til disposisjon for bygdas organisasjoner.
  • Vurdere overtagelse av HIF-hallen for å sikre drift til beste for idretten
  • Utvikle kommunehuset som kulturhus
  • Friluftslivs- og idrettskonsulent – Vi vil prioritere denne stillingen innenfor kulturfeltet og knytte den til kulturadministrasjonen.
  • Evaluere driften av fritidsklubb for ungdom og vurdere å drive den i kommunal regi.
  • Sikre at ikke Storøyungen blir tappet ned
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**