Helse og omsorg – Eldre og alderdom

Leve hele livet! Et godt sted å bli gammel…

Vi ønsker å legge til rette for at våre innbyggere, unge og gamle kan leve lengst mulig hjemme i sine egne hjem. Vi vil sikre et variert tilbud av hjelpetjenester hvor hovedsiktemålet er å bistå på en slik måte at de eldre ikke havner i en såkalt «hjelpefelle» der de blir stadig mer avhengig av hjelp. Aktiv bruk av «omsorgstrappa» etter LEON-prinsippet, altså at pleie skal skje på laveste effektive omsorgsnivå, skal være styrende for tildeling av kommunale tjenester. Vi ønsker å fortsette med hjemmebesøk hos de som fyller 75 år for å avdekke hvilke tilbud kommunen kan bidra med. Vi ønsker å bruke hverdagsrehabilitering for å hjelpe utskrevne etter sykdom eller operasjoner tilbake til hjemmet.

Demenskoordinator

Demente er en utsatt gruppe, og vi ønsker å ansette en demenskoordinator som skal ha som sin hovedoppgave å gi råd og veiledning til pårørende av demente. Demenskoordinatoren skal være et bindeledd mellom den demente, de pårørende, kommunens hjelpeapparat og helsevesenet.

Etablere smarte løsninger

Vi ønsker å bruke teknologi for å sikre at borgerne kan være sjef i eget liv lengst mulig. Velferdsteknologi kan være et supplement til og utfylle omsorgstjenestene på mange felt.

Omsorgsboliger

Vi vil bygge tilstrekkelig med omsorgsboliger slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig.

Universell utforming

Vi ønsker at alle kommunale bygg skal være universelt utformet hvis det i det hele tatt er mulig, slik at alle, uansett funksjonsnivå skal møte de kommunale tjenestene på en verdig og hensiktsmessig måte.

Palliativ pleie

Vi vil sikre at vi har fagkunnskap om pleie av syke i den siste fasen av livet for å gi en verdig avslutning. Vi bør vurdere å ansette en kreftkoordinator med oppgave å sørge for samordning av de kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten slik at de som er rammet av kreft får et best mulig tilbud.

Nannestad Venstre vil:

  • Alle skal ha rett på en verdig alderdom der det å være sjef i eget liv så lenge som mulig skal være målet
  • Når det trengs skal kommunen stille opp med de tjenester som er nødvendige i henhold til LEON-prinsippet
  • Bygge omsorgsboliger i takt med økningen i behovet
  • Ansette aktivitør på Nannestad sykehjem
  • Prioritere demenskoordinator for å bedre tilbudet overfor demente og deres pårørende
  • Arbeide for å ansette kreftkoordinator i kommunen
  • Bygge ut Nannestad Sykehjem i slutten av perioden
  • Sørge for at vi har kvalifiserte medarbeidere på alle avdelinger i omsorgstjenesten ved å tilby etter- og videreutdanning
  • Styrke pleien i livets siste fase

Delta i det regionale samarbeidet om helsehus med interkommunal legevakt, KAD-avdeling og observasjonssenger.