Miljø, bærekraft og klima

Det grønne skiftet skjer lokalt, her i Nannestad! Derfor vil vi arbeide for at alle kommunens virksomheter blir målt opp mot de beste løsninger for å sikre at vi gjør de riktige valgene for framtida. Klimaendringene vil påvirke de fleste sektorer og tjenesteområder kommunen har ansvar for, derfor trengs lokal klimatilpasning. Dette får konsekvenser både for kommunens egne virksomheter og for kommunens forvaltning. Vi ønsker å arbeide for en bærekraftig kommune på alle felter!

Klimanøytral kommune

Kommunens bilpark må legges om til karbonfri drift etter hvert som den skal skiftes ut. Det må legges til rette med ladestasjoner ved alle kommunale formålsbygg. Også kommunens maskinpark skal legges om til karbonnøytral drift. I praksis vil det si at kommunens maskiner må bygges om til drift med biodiesel, og etter hvert som det er mulig elektrisk drift. Kommunens bygninger skal så langt det er mulig varmes opp med biovarme. I forbindelse med nybygg og større rehabiliteringer av kommunale bygg skal det velges løsninger som minst tilsvarer de strengeste krav til karbonnøytralitet. I den grad det er mulig skal kommunens bygninger bygges som plusshus.

Revidere klimaplan

Vår klimaplan er fra 2009, og vi ønsker å sette i gang rullering av den. Vi ser at fokus på klimavennlige løsninger i kommunal planlegging og i forvaltningen blir viktigere og viktigere. Dette ønsker vi å være oppdatert på slik at vi kan gjøre kloke valg. Kommunen bør medvirke til at det kan bygges minikraftverk i Leira for å bidra til det grønne skiftet lokalt.

Lage forvaltningsplan for raviner

Nannestad er en av få kommuner med et stort innslag av intakte raviner, en landskapstype som regnes som truet. Tre ravineområder har fått vernestatus, det gjelder Romerike Landskapsvernområde, Bahus (Kommunalt vern) og Nannestad Kapellangård naturreservat. Ravinene for øvrig er foreløpig kartlagt og vi vil lage en plan for forvaltning av utvalgte raviner, slik at vi tar ansvar for å ta vare på denne naturtypen sammen med berørte grunneiere.

Lage plan for massedeponier

En region i utvikling som vår vil ha behov for å deponere rene masser fra utbygginger. Vi mener at det ikke er bærekraftig å transportere disse massene ut av distriktet for å deponere dem, men ønsker en plan for deponier i Nannestad i tråd med hva overordnende myndigheter har ønsket. Deponier kan både sikre rasutsatte områder og gi verdifull dyrkingsjord til matproduksjon.

Jordvern

Vi ønsker at kommunen har en streng holdning til jordvern, og mener at dersom et utbyggingsprosjekt bygger ned dyrket jord, så må dette kompenseres i form av nydyrking.

Vannforvaltning

Klimaendringene vil gjøre det nødvendig å styrke arbeidet med beredskap overfor situasjoner med store nedbørmengder. I Nannestad vil dette kunne føre til potensielt farlige situasjoner fordi økt vannføring vil øke erosjon og fare for ras. Dette gjør at vi må stille større krav til infiltrasjon og fordrøyning av vann ved alle utbyggingsprosjekter. Myrene våre er også viktige for å holde igjen vann i nedbørrike perioder, og dessverre er mye myr grøftet. Det bør vurderes å restaurere myr gjennom å fylle igjen grøfteutløpene i utvalgte og viktige områder. Venstre ønsker ikke å tillate oppdyrking av myr.

Vi ønsker å styrke arbeidet som gjøres innen vannforvaltningen i begge de regioner som berører Nannestad, både Leirelva og Hurdalsvassdraget. Det er mange hydrotekniske anlegg i landbruket som ble bygget på 70 og 80-tallet som nå er i dårlig forfatning. Vi ønsker å arbeide for gode finansieringsordninger for å få vedlikeholdt disse for å hindre sammenbrudd, rasfare og erosjon. Vi ønsker også å arbeide for bedre finansiering av fangdammer for å hindre massetransport til elvene.

Nannestad Venstre vil:

  • Revidere klimaplanen
  • Klimanøytral kommune
  • Lavutslippskjøretøyer i kommunens tjeneste
  • Kommunale plusshus hvis mulig
  • Vi ønsker en målsetting om balanse i klimaregnskapet i kommunal virksomhet
  • Lage plan for masseforvaltning innenfor kommunen
  • Plan for forvaltning av raviner

Vi vil at kommunen har en streng holdning til jordvern