Valgprogram 2015-2019

Bærekraftige Nannestad – en grønn bygd i vekst

Nannestad har med sin beliggenhet med de store skogene i nord og vest og flyplassen i øst, med byen i syd og Hurdalssjøen i nord mye å tilby både nye og gamle innbyggere. Vi er en bygd, men samtidig ligger vi så nær byen at det går greit å bo i skogen og jobbe i byen for de som vil det. Nannestad skal ha et levende folkestyre der politiske organer styrer på vegne av borgerne, som har godt innsyn i alle prosesser og mulighet til å stille politikerne til ansvar.

Vi har mange fortrinn, og med Venstre i ledelsen vil vi utvikle bygda med bærekraftige løsninger for en fremtid der balanse i regnskapet blir viktigere. Klimaendringene vil kreve andre og mer balanserte løsninger på mange felter i kommunen og der skal Venstre være en pådriver.

Et godt sted å bo

Nannestad Venstre ønsker å utvikle Nannestads naturlige fortrinn med nærhet til naturen og til skogsområdene og sørge for at det er mulig å bo spredt i kommunen ved at vi jobber for gode kollektivforbindelser og innfartsparkeringer med lademuligheter ved de viktigste knutepunktene. Vi vil utvikle Nannestad sentrum, Maura og Eltonåsen som kollektivknutepunkter med gode og hyppige forbindelser både til Gardermoen og til Nedre Romerike og Oslo. Vi vil ha gode og raske kollektivforbindelser både langs Nannestadvegen og Åsvegen slik at vi knytter bygda sammen. Vi vil legge forholdene til rette for raske omstigninger mellom privatbil og buss både i Maura, i sentrum og på Eltonåsen. For områder uten gode kollektivløsninger ønsker Nannestad Venstre å opprette bestillingsruter i samarbeid med Ruter.

Vi vil arbeide for at bærekraft blir styrende for alle nye kommunale prosjekter og at vi alltid velger de beste og mest klimatilpassede løsningene. Ved utarbeidelse av planer vil bærekraft være styrende for planenes virkemidler.

Barn og unge – vårt ansvar!

Nannestad Venstre har i siste periode hatt ledervervet i Oppvekst- og kulturutvalget, og har medvirket til satsinger i skolen, på videreutdanning for mattelærere, strategiplan for skoleutbygging, strategiplan for mer og bedre læring, etablering av fritidsklubb i regi av kirkelig fellesråd og sikring av både NUSKOS og Heggli som undervisningsarenaer for elevene.

Vi har også tatt initiativ til og medvirket til skateparken ved Nannestadhallen og mange andre tiltak til beste for barn og unge i bygda. Vi prioriterer alltid barn og unge!

Et godt sted å vokse opp

Nannestad kommunes ansatte i barnehage, skole og administrasjon jobber sammen med foreldrene for at barn og ungdom skal virkeliggjøre sine muligheter som mennesker. Barn og ungdom skal møte engasjerte og godt kvalifiserte voksne som leder dem på veien til å bli mennesker som evner å ta vare på hverandre, engasjerte samfunnsborgere og godt kvalifiserte utøvere av sitt yrke. Vi aksepterer ikke mobbing.

Et godt sted å bli gammel

Vi ønsker at alle får en verdig alderdom, og vil sørge for omsorgstilbud som gjør det mulig å bo i eget hjem lengst mulig. Når det trengs skal den nødvendige omsorgen være på plass, og vi vil prioritere den palliative pleien i livets siste fase. Alle har rett til en verdig avslutning på livet.

Friluftsbygda Nannestad

Nannestad har store friluftsområder innen våre grenser. Vi ønsker å være med på å legge til rette for at enda flere kan drive friluftsliv, og støtter lag og foreninger som har dette som formål både sommer og vinter.

Skibygda Nannestad

Våre unike utmarksområder der snøen ofte kan ligge til i mai trekker til seg skigåere fra hele regionen. Vi vil være en støttespiller for de frivillige lag og foreninger som sørger for gode løyper og tilrettelagte skianlegg.

Kulturbygda Nannestad

Nannestad har et aktivt kulturliv med tilbud innen mange ulike felter. Vi vil utvikle vårt kulturhus, kommunehuset, til å bli et sentrum i det aktive og pulserende kulturlivet i kommunen og vi vil utvikle biblioteket til et sentrum for formidling av litteratur, debatt og engasjement.

Ravinebygda Nannestad

Nannestads natur er unik og vi har mange verneområder og naturreservater. Vi ønsker å vise frem vår storslåtte natur og legge til rette for både friluftsliv og forskning i ravinene. Vi ønsker å utarbeide en forvaltningsplan for ravinene slik at vi tar vare på de viktigste eksemplene på denne naturtypen til glede både for forskning og friluftsliv.

 

 

Dette har vi gjort i 2011-2015

 • Utvidet Maura skole og bygget Maurahallen
 • Startet på utvidelse og oppgradering av ungdomskolen
 • Gitt anleggstøtte til:
  • Åsen IL – skistadion og lysløype
  • Bjerke IL – nytt klubbhus
  • Skatepark i Nannestad Idrettspark
  • Tre nye løypemaskiner
  • Støtte til skiveanlegg for Nannestad Skytterlag
 • Utvidet tilbudet i Kulturskolen
 • Inngått avtale som sikrer driften av Holter Kulturhus
 • Økte bevilgninger til skolene
 • Startet med hverdagsrehabilitering
 • Startet planlegging av omsorgsboliger
 • Startet planlegging av utvidelse av Nannestadhallen for å dekke
 • kroppsøvingsbehovet til Nannestad ungdomsskole
 • Rullert strategiplan for skole
 • Startet fritidsklubb i samarbeid med kirken
 • Vedtatt Strategiplan for mer og bedre læring
 • Etablert kommunale samarbeid som sikrer innbyggerne:
  • Regionalt helsehus med legevakt på Jessheim
  • Øvre Romerike Brann og Redning
 • Vedtatt at kommunehuset er vårt kulturhus og at kulturadministrasjonen og kulturskolen skal knyttes til kulturhuset

I alle disse sakene har vi vært pådriver og medvirket til gode løsninger sammen med våre samarbeidspartier.

 

Skole og barnehage

Venstre ønsker en barnehage og en grunnskole der kunnskap og utvikling med like muligheter for alle er målet. Det er en forutsetning for at alle får realisert sine muligheter. Det fordrer at vi har godt kvalifiserte fagfolk, både barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Vi ønsker å satse på etter- og videreutdanning for å gjøre det attraktivt å jobbe i Nannestad kommune.

Vi vil satse på bedre klasseledelse, bedre skoleledelse og bedre skoleeierskap. Dette er viktige faktorer for å skape kvalitet i undervisningen. Vi vil fortsette å ha fokus på vurdering for læring og på læringsmiljøet på alle skolene. Foreldrenes innvirkning på egne barns læring er anerkjent, og vi ønsker å satse på bedre samarbeid hjem-skole, til beste for elevenes læring. Vi mener et tilstrekkelig antall lærere er viktig for å sikre at klasse- og gruppestørrelsene i skolen ikke er større enn at læreren ser hver enkelt elev. Vi tror fylkets gjennomsnitt for lærertetthet er et godt mål for hvor mange lærere vi bør ha.

Vi vil også utvikle samarbeidet med Nannestad videregående skole for å lette og trygge overgangen fra ungdomsskolen. Vi ønsker også å utvikle samarbeidet om tilbudet til de aller flinkeste elevene i matte og gjerne andre fag også.

Preståsen skole skal fortsatt være sentral i undervisning av elever med særlig behov for tilrettelegging, og vi ønsker at kompetansen som trengs finnes der. Det skal imidlertid ikke være til hinder for at denne kompetansen kan brukes i rådgiving av andre av kommunens skoler dersom foreldre velger å la sitt barn gå på nærskolen.

Et godt oppvekstmiljø for alle

Alle elever har krav på og rett til et godt psykososialt miljø på skolen og på skoleveien. Vi har lite mobbing i Nannestadskolen, men vi vil arbeide for nulltoleranse for mobbing, trakassering, utestenging og krenkelse. Vår skole skal være et godt og inkluderende sted for alle elever!

Tidlig innsats

Tidlig innsats er en arbeidsform der ressursene settes inn så tidlig som mulig for å forebygge skolevegring og frafall senere i skoleløpet. Skolene må selv ha frihet til å disponere ressursene slik at frafallet i skolen reduseres.

Helhetlig skoledag

Vi ønsker en helhetlig skoledag, der kulturskolens tilbud integreres i skoledagen. Vi ønsker også å integrere fysisk aktivitet, helst daglig for elevene gjennom et samarbeid med de frivillige organisasjoner. Vi ønsker også at undervisning i kulturskolen blir integrert i skoledagen. Vi ønsker at leksehjelp blir en del av denne integrerte skoledagen.

Ny skole

I perioden må det tas en avgjørelse om hvor bygdas neste skole skal være. Vi må ta en prinsippavgjørelse på hvordan skolestrukturen skal være. Den nye skolen må planlegges som avlastning for både Maura og Preståsen der presset er størst. Det må også legges til rette for utvidelser av Kringler- Slattum og Eltonåsen skoler når det trengs.

Barnehage

Vi har full barnehagedekning og ingen ventelister, og vil ta initiativ til etablering av nye barnehager når behovet er til stede. Venstre mener at det er en passende blanding av private og kommunale barnehager nå.

Nannestad Venstre vil:

 • Sikre at alle elever får best mulig og tilpasset opplæring slik at alle
 • I Nannestad er det nulltoleranse for mobbing. Både forebygge mobbing og sikre at det er gode rutiner når mobbing oppdages.
 • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne og barnehagelærerne
 • Utvikling av ledelse i skolen på alle nivåer, både klasseledelse, skoleledelse og godt skoleeierskap
 • Styrke og videreutvikle skole-hjem-samarbeidet gjennom jevnlige møter med driftsstyrene på skolene
 • Øke lærertettheten i skolen
 • Styrke samarbeidet mellom Nannestad videregående skole og Nannestad ungdomsskole
 • En helhetlig skoledag med kulturskole, leksehjelp og fysisk aktivitet.
 • Samarbeid med kulturorganisasjoner og idrettslag om innholdet i skoledagen
 • Sikre NUSKOS og Hegli som læringsarenaer for NUS
 • Utvide Nannestadhallen for å dekke kroppsøvingsbehovet til Nannestad ungdomsskole
 • Rullere strategiplan for skole – avklare hvor vi skal bygge ny skole.
 • Styrke helsesøstertjenesten og prioritere sosiallærer på NUS

 

Frivillighet og kultur

Frivillig arbeid er bærebjelken i det sosiale livet i Nannestad. Det bærer virksomheten i idrett, i kor og i korps. Frivillig arbeid holder liv i våre forsamlingshus og i våre idrettsanlegg og sørger for at barn, unge og voksne har gode arenaer å utøve sine fritidsaktiviteter. Frivillig innsats sørger for skiløyper til glede for store og små gjennom vinteren.

Men frivillighet handler om mye mer enn fritidsaktiviteter. Det handler for svært mange om det som gir livet mening og som gir oss arenaer hvor vi kan utfolde oss eller utfordre oss selv i fredelig kappestrid. Frivillig arbeid er altså selve limet i et lokalsamfunn som vårt.

Idretten

Idretten i Nannestad har et mangfoldig tilbud. Vi har i løpet av de to siste periodene utviklet idrettsanleggene i bygda og Nannestad har i dag mange flotte idrettsanlegg med stor aktivitet. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter og at kommunen legger til rette for forutsigbarhet i form av anleggs og drift -støtte for frivilligheten. Dette gjelder også løypekjøringen som skjer på frivillig basis og vi mener at kommunen burde kjøpt løypemaskiner slik at lagene slipper disse tunge investeringene.

Kulturhuset

Kommunehuset er bygdas kulturhus og vi ønsker å videreutvikle dette slik at det kan være et pulserende og aktivt møtested der profesjonelle og amatører møtes til gjensidig berikelse. Vi ønsker å utvikle kulturhuset slik at frivillige, kor, korps, kulturskole og andre kulturaktører kan møtes i gode og hensiktsmessige lokaler. Vi mener at kontorbehovet skal løses utenom kulturdelen av huset slik at hele arealet fra storsal til det gamle kjøkkenet igjen kan tas i bruk som publikumsarealer, kantine og utstillingslokaler for kunst.

Biblioteket

Venstre ønsker å innføre meråpent bibliotek med selvbetjent utlån. Dette vil øke tilgjengeligheten til glede for alle som låner bøker. Vi ønsker å utvikle Nannestad bibliotek som vårt lokale litteraturhus og utvikle arenaen for debatt og folkeopplysning slik den nye formålsparagrafen i bibliotekloven forutsetter.

Kulturskolen

Vi ønsker fortsatt utvikling av kulturskolen med utbygging av samarbeidet med lag og foreninger. Kulturskolen skal også tilby tjenester til skolene innenfor de praktisk-estetiske fagene. Kulturskolen sikres lokaler i tilbygg til kommunehuset i tilknytning til storsal og «blackbox».

Kunstpolitikk

Venstre ønsker å støtte bygdas kunstnere ved å kjøpe inn kunst til utsmykning av kommunens bygninger, spesielt kommunehuset og ungdomsskolen.

Nannestad Bygdemuseum

Bygdemuseet er en viktig kulturinstitusjon i bygda. Vi ønsker å få tilbakeført eller tilbakelånt oldsaker som er innlevert til Oldsaksamlingen og Folkemuseet slik at det kan være utstilt i Nannestad. Bygdemuseet skal være en aktiv formidlingsinstitusjon for lokalhistorie i samarbeid med skolene og historielaget.

Kulturminnevern

Ferdigstille kulturminneplanen og iverksette tiltak for å hjelpe private eiere med å ta vare på kulturminner i privat eie. Stedsnavn og gårdsnavn er viktige kulturminner. Vi ønsker å gi gårdsveier offisielle veinavn og vil starte en prosess for å få til dette.

Ungdomsklubben

Kirken har drevet fritidsklubben i noen år, med gode resultater. Vi mener likevel at det bør vurderes om dette kan drives bedre og mer effektivt av kulturetaten.

Friluftsliv og folkehelse

Vi vil legge til rette slik at alle innbyggere har tilgang til turstier i sitt nærmiljø. Vi vil støtte arbeidet som gjøres med å etablere stier og lysløyper der folk bor. Vi vil arbeide for å beholde dammen i Storøyungen for å ta vare på et flott utfarts- og friluftsområde.

Nannestad Venstre vil:

 • Bedre finansiering for frivillige lag og foreninger
 • Utvikle plattform for frivillighet for å løse oppgaver i grenseland mellom offentlig og privat ansvar.
 • Fortsatt støtte løypekjøring gjennom de inngåtte avtalene med løypekjørerne
 • Fortsatt arbeide for at kommunen bidrar med en tredjedel av alle større investeringer i idrettsanlegg i tillegg til spillemidlene
 • Kommunen skal stille sine lokaler gratis til disposisjon for bygdas organisasjoner.
 • Vurdere overtagelse av HIF-hallen for å sikre drift til beste for idretten
 • Utvikle kommunehuset som kulturhus
 • Friluftslivs- og idrettskonsulent – Vi vil prioritere denne stillingen innenfor kulturfeltet og knytte den til kulturadministrasjonen.
 • Evaluere driften av fritidsklubb for ungdom og vurdere å drive den i kommunal regi.
 • Sikre at ikke Storøyungen blir tappet ned

Helse og omsorg – Eldre og alderdom

Leve hele livet! Et godt sted å bli gammel…

Vi ønsker å legge til rette for at våre innbyggere, unge og gamle kan leve lengst mulig hjemme i sine egne hjem. Vi vil sikre et variert tilbud av hjelpetjenester hvor hovedsiktemålet er å bistå på en slik måte at de eldre ikke havner i en såkalt «hjelpefelle» der de blir stadig mer avhengig av hjelp. Aktiv bruk av «omsorgstrappa» etter LEON-prinsippet, altså at pleie skal skje på laveste effektive omsorgsnivå, skal være styrende for tildeling av kommunale tjenester. Vi ønsker å fortsette med hjemmebesøk hos de som fyller 75 år for å avdekke hvilke tilbud kommunen kan bidra med. Vi ønsker å bruke hverdagsrehabilitering for å hjelpe utskrevne etter sykdom eller operasjoner tilbake til hjemmet.

Demenskoordinator

Demente er en utsatt gruppe, og vi ønsker å ansette en demenskoordinator som skal ha som sin hovedoppgave å gi råd og veiledning til pårørende av demente. Demenskoordinatoren skal være et bindeledd mellom den demente, de pårørende, kommunens hjelpeapparat og helsevesenet.

Etablere smarte løsninger

Vi ønsker å bruke teknologi for å sikre at borgerne kan være sjef i eget liv lengst mulig. Velferdsteknologi kan være et supplement til og utfylle omsorgstjenestene på mange felt.

Omsorgsboliger

Vi vil bygge tilstrekkelig med omsorgsboliger slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig.

Universell utforming

Vi ønsker at alle kommunale bygg skal være universelt utformet hvis det i det hele tatt er mulig, slik at alle, uansett funksjonsnivå skal møte de kommunale tjenestene på en verdig og hensiktsmessig måte.

Palliativ pleie

Vi vil sikre at vi har fagkunnskap om pleie av syke i den siste fasen av livet for å gi en verdig avslutning. Vi bør vurdere å ansette en kreftkoordinator med oppgave å sørge for samordning av de kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten slik at de som er rammet av kreft får et best mulig tilbud.

Nannestad Venstre vil:

 • Alle skal ha rett på en verdig alderdom der det å være sjef i eget liv så lenge som mulig skal være målet
 • Når det trengs skal kommunen stille opp med de tjenester som er nødvendige i henhold til LEON-prinsippet
 • Bygge omsorgsboliger i takt med økningen i behovet
 • Ansette aktivitør på Nannestad sykehjem
 • Prioritere demenskoordinator for å bedre tilbudet overfor demente og deres pårørende
 • Arbeide for å ansette kreftkoordinator i kommunen
 • Bygge ut Nannestad Sykehjem i slutten av perioden
 • Sørge for at vi har kvalifiserte medarbeidere på alle avdelinger i omsorgstjenesten ved å tilby etter- og videreutdanning
 • Styrke pleien i livets siste fase
 • Delta i det regionale samarbeidet om helsehus med interkommunal legevakt, KAD-avdeling og observasjonssenger.

Miljø, bærekraft og klima

Det grønne skiftet skjer lokalt, her i Nannestad! Derfor vil vi arbeide for at alle kommunens virksomheter blir målt opp mot de beste løsninger for å sikre at vi gjør de riktige valgene for framtida. Klimaendringene vil påvirke de fleste sektorer og tjenesteområder kommunen har ansvar for, derfor trengs lokal klimatilpasning. Dette får konsekvenser både for kommunens egne virksomheter og for kommunens forvaltning. Vi ønsker å arbeide for en bærekraftig kommune på alle felter!

Klimanøytral kommune

Kommunens bilpark må legges om til karbonfri drift etter hvert som den skal skiftes ut. Det må legges til rette med ladestasjoner ved alle kommunale formålsbygg. Også kommunens maskinpark skal legges om til karbonnøytral drift. I praksis vil det si at kommunens maskiner må bygges om til drift med biodiesel, og etter hvert som det er mulig elektrisk drift. Kommunens bygninger skal så langt det er mulig varmes opp med biovarme. I forbindelse med nybygg og større rehabiliteringer av kommunale bygg skal det velges løsninger som minst tilsvarer de strengeste krav til karbonnøytralitet. I den grad det er mulig skal kommunens bygninger bygges som plusshus.

Revidere klimaplan

Vår klimaplan er fra 2009, og vi ønsker å sette i gang rullering av den. Vi ser at fokus på klimavennlige løsninger i kommunal planlegging og i forvaltningen blir viktigere og viktigere. Dette ønsker vi å være oppdatert på slik at vi kan gjøre kloke valg. Kommunen bør medvirke til at det kan bygges minikraftverk i Leira for å bidra til det grønne skiftet lokalt.

Lage forvaltningsplan for raviner

Nannestad er en av få kommuner med et stort innslag av intakte raviner, en landskapstype som regnes som truet. Tre ravineområder har fått vernestatus, det gjelder Romerike Landskapsvernområde, Bahus (Kommunalt vern) og Nannestad Kapellangård naturreservat. Ravinene for øvrig er foreløpig kartlagt og vi vil lage en plan for forvaltning av utvalgte raviner, slik at vi tar ansvar for å ta vare på denne naturtypen sammen med berørte grunneiere.

Lage plan for massedeponier

En region i utvikling som vår vil ha behov for å deponere rene masser fra utbygginger. Vi mener at det ikke er bærekraftig å transportere disse massene ut av distriktet for å deponere dem, men ønsker en plan for deponier i Nannestad i tråd med hva overordnende myndigheter har ønsket. Deponier kan både sikre rasutsatte områder og gi verdifull dyrkingsjord til matproduksjon.

Jordvern

Vi ønsker at kommunen har en streng holdning til jordvern, og mener at dersom et utbyggingsprosjekt bygger ned dyrket jord, så må dette kompenseres i form av nydyrking.

Vannforvaltning

Klimaendringene vil gjøre det nødvendig å styrke arbeidet med beredskap overfor situasjoner med store nedbørmengder. I Nannestad vil dette kunne føre til potensielt farlige situasjoner fordi økt vannføring vil øke erosjon og fare for ras. Dette gjør at vi må stille større krav til infiltrasjon og fordrøyning av vann ved alle utbyggingsprosjekter. Myrene våre er også viktige for å holde igjen vann i nedbørrike perioder, og dessverre er mye myr grøftet. Det bør vurderes å restaurere myr gjennom å fylle igjen grøfteutløpene i utvalgte og viktige områder. Venstre ønsker ikke å tillate oppdyrking av myr.

Vi ønsker å styrke arbeidet som gjøres innen vannforvaltningen i begge de regioner som berører Nannestad, både Leirelva og Hurdalsvassdraget. Det er mange hydrotekniske anlegg i landbruket som ble bygget på 70 og 80-tallet som nå er i dårlig forfatning. Vi ønsker å arbeide for gode finansieringsordninger for å få vedlikeholdt disse for å hindre sammenbrudd, rasfare og erosjon. Vi ønsker også å arbeide for bedre finansiering av fangdammer for å hindre massetransport til elvene.

Nannestad Venstre vil:

 • Revidere klimaplanen
 • Klimanøytral kommune
 • Lavutslippskjøretøyer i kommunens tjeneste
 • Kommunale plusshus hvis mulig
 • Vi ønsker en målsetting om balanse i klimaregnskapet i kommunal virksomhet
 • Lage plan for masseforvaltning innenfor kommunen
 • Plan for forvaltning av raviner
 • Vi vil at kommunen har en streng holdning til jordvern

Utvikling av kommunen

Politisk styring

Nannestad Venstre er forankret i sentrum av politikken. Det er der de gode og bærekraftige løsningene er, og vi har evne til å finne kompromisser som sikrer varige gode løsninger for kommunen. I inneværende periode har vi hatt et godt og tillitsfullt samarbeid med Ap, Krf og SP. Med vår plassering i sentrum er vi imidlertid åpne for å se på andre samarbeidsløsninger også dersom valgresultatet skulle tilsi dette. Vi ønsker sentrale posisjoner der vi kan være med å utforme og påvirke politikken, ikke sitte på sidelinjen uten innflytelse.

Vi har hatt en gjennomgang av den administrative strukturen i kommunen, og mener at vi bør ha en tilsvarende gjennomgang av den politiske strukturen. Venstre mener at kommunal parlamentarisme ikke vil passe for Nannestad, og ønsker å beholde strukturen med innstilingsutvalg. Det er nødvendig å se på antallet og oppgavefordelingen mellom utvalgene for å sikre at ansvarsforholdene og myndighetsområdene stemmer overens.

Kommunens administrasjon

Nannestad er en veldrevet kommune, og selv om økonomien er anstrengt løser administrasjonen oppgavene de er pålagt. Vi ønsker utvikling av kommunens organisasjon slik at vi har effektiv drift og lavest mulig administrasjonskostnader.

Kommunen som arbeidsgiver

Nannestad Kommune er en stor arbeidsgiver. Kommunen skal være dette bevisst og ta dette ansvaret på alvor. Vi skal benytte oss av lærlinger der dette er mulig og kommunen skal være en trygg, god og stabil arbeidsgiver.

Kommunehuset

Kommunehuset er over 50 år, og det er behov for opprustning og utvidelse. Bygningen har spesielle arkitektoniske kvaliteter, og Venstre mener det er viktig å ta hensyn til disse ved ombygningen. Det betyr kanskje minst mulig inngripen i eksisterende bygning, og at behovet for utvidelse løses ved et tilbygg mot øst. Gode og hensiktsmessige arbeidsforhold for de ansatte er viktig. Dersom kontordelen skal bygges om bør det vurderes å lage kontorlandskap.

Interkommunalt samarbeid

Vi ønsker å videreutvikle det gode interkommunale samarbeidet vi deltar i i dag i ØRAS, UNIVANN og ØRB med flere. Vi ønsker også å se på muligheten for å samarbeide om enkeltområder som byggesaksbehandling og planlegging.

Kommunereformen

Vi er en kommune i rivende utvikling, og har akkurat passert 12000 innbyggere. Dette er i nedre sjikt for hva regjeringen anser at en kommune bør ha i fremtiden for å kunne tilby innbyggerne et godt tilbud av kommunale tjenester, men vi mener vi er en stor nok kommune også for fremtidige arbeidsoppgaver. Vi har et begrenset antall interkommunale selskaper som utfører tjenester på avgrensede områder for kommunen. Styringen av selskapene er god og vi kjenner oss ikke igjen i bildet som tegnes av interkommunale selskaper utenfor demokratisk kontroll.

Vi vil likevel utrede fordeler og ulemper ved å slå oss sammen med en eller flere av våre naboer. Vi vil gi nabopraten en sjanse, selv om de signaler vi hittil har registrert ikke har gitt oss stor tro på at Nannestads innbyggere vil være tjent med å slå oss sammen med andre.

Nannestad Venstre vil:

 • Utvikle kommunen slik at vi har effektiv drift og lavest mulig administrasjonskostnader
 • Overføre kommunestyremøtene direkte på web-TV
 • Ruste opp og utvide kommunehuset så langt det er mulig til passivhusstandard
 • Vurdere å bygge kontorlandskap i kommunehuset
 • Utvikle våre interkommunale bedrifter for å sikre rimelige og gode tjenester til beste for våre innbyggere
 • Ta den gode nabopraten med våre naboer for å kartlegge mulige styrker og svakheter ved fremtidig kommunestruktur

 

Bærekraftig utvikling av bygda

Næringsutvikling

Vi mener det er viktig å ikke la seg rive med – men ha en mening om hva vi ønsker. Vi bør tilstrebe å strekke oss så langt som overhodet mulig som kommune for å tiltrekke oss smarte, kloke og fremtidsrettede næringsutøvere. Vi må dyrke gründerånden som allerede finnes og støtte opp om nyetableringer, om så også med økonomiske virkemidler. Vi ønsker at bedrifter, små-, mellomstore og de store med, etablerer seg i vår kommune. Vi ønsker næringsutvikling knyttet tett opp imot primærnæring, miljø-, klima-, kultur-, fornybarhets- og gjenvinnings bransjene så vel som annen virksomhet som passer inn i vårt nærmiljø. Sammen med Næringsrådet bør det legges kloke og bevisste strategier som forankres i hele kommunen, spesielt med utgangspunkt i de områder som er avsatt til næring i kommuneplanen. Nannestad både bør og vil bli attraktiv for ulike fagmiljøer og næringer, som både kan vokse i og sammen med kommunen, inn i fremtiden! Vi har unike muligheter til å skape tett samarbeid og relasjon med Nannestad VGS sine yrkesfag og lærlinger. Venstre er og skal være Nannestad sitt miljøpartiet med næringsvett!

En JA-kommune

Nannestad Kommune skal følge de regler og lover som til enhver tid er gjeldende. Men vi skal møte nyetableringer og utvikling med positivitet og utnytte de muligheter et samarbeid mellom næringsliv og kommune kan gi oss som lokalsamfunn. Vi ønsker flere arbeidsplasser her hvor vi bor for våre innbyggere.

Utvikling i sentrum

Vi ønsker å utvikle Nannestad sentrum, Teiebyen til å inneholde alle nødvendige servicetilbud slik at innbyggerne slipper å reise ut for å foreta daglige gjøremål. Post og banktjenester må være tilstede i alle deler av kommunen.

Vi mener at nærpolitiet, lensmannen må være til stede i bygda, ikke bare svinge innom noen ganger om dagen. Da er lensmannens tilstedeværelse og samarbeid med kommunens forebyggende etater helt nødvendig for å redusere og forebygge kriminalitet.

Nannestadfestivalen

Vi ønsker å bidra til å utvikle Nannestadfestivalen til det sentrale treffpunktet i bygda for idretten, for kulturlivet og for bygdas næringsliv.

Veier og transport

Vi ønsker å ruste opp vår hovedforbindelse ut av kommunen sydover, spesielt parsellen mellom Nannestad sentrum og Engelstadkorset trenger opprustning og utretting enkelte steder. Vi ønsker ikke kommunal finansiering av tverrforbindelsen mot Åsgreina, men ønsker heller opprustning av de eksisterende veiene Austadalsveien og Hombledalsveien.

Av de kommunale veier bør vi ruste opp krysset mellom FV120 og Låkedalsvegen og gjøre enkelte forsterkninger på denne veien.

Trafikksikkerhet

Vi har store utgifter til skoleskyss fordi mange av de viktigste skoleveiene mangler gang- og sykkelvei slik at elevene har rett til fri skoleskyss. Vi mener at gang- og sykkelveiutbyggingen må forseres på disse strekningene slik at alle elever uten automatisk rett til skoleskyss får trygg skolevei.

Vi vil presse sentrale myndigheter slik at vi får g/s-veg mellom Nannestad kirke og Homble og mellom Åmålkrysset og Prestmosvegen.

Landbruk

Landbruket er en viktig næringsaktør og tilhører primærnæringen i Norge. Vi blir alle mer opptatt av kvalitetsmat og nærhet til hvor det vi spiser kommer ifra. Vi ønsker at landbruket i Nannestad er bevisst sin posisjon i nærmiljøet. Innbyggerne bør ha muligheten til å nyte kortreist mat samtidig som bonden i større grad kan utnytte markedet som ligger der hvor han bor. Vi ønsker sammen med landbruksnæringens organisasjoner å bevisstgjøre viktigheten av landbruket med aktiviteter som f.eks “bondens Marked

Vannforsyning

Vi har i dag drikkevannsforsyning fra Bjertnessjøen i et samarbeid med Ullensaker kommune gjennom UNIVANN. Søndre del av bygda har vann fra det private vannverket Gimilvann. I forbindelse med de regionale planer ønsker Venstre at vi utreder overtagelse av anleggene i Bjertnessjøen og Sjonken når UNIVANN legges ned. Dersom vi skulle koble oss på vann fra Hurdalssjøen ville vannavgiften innbyggerne måtte betale bli skyhøy på grunn av vårt forholdsvis dårlige ledningsnett og mange lekkasjer.

Venstre vil:

 • Gode servicetilbud i alle deler av kommunen, men prioritet for Nannestad sentrum
 • Veiserviceanlegg ved Piperudkrysset
 • Post i butikk i alle deler av kommunen
 • Beholde lensmannskontoret i kommunen
 • Styrke og videreutvikle Nannestadfestivalen
 • Styrke og utvikle våre interkommunale bedrifter
 • Arbeide for bedre kommunikasjoner, spesielt FV120 gjennom bygda
 • Styrke arbeidet med trafikksikkerhet og bygging av gang- og sykkelveier slik at flest mulig kan sykle eller gå til skolen
 • Legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i gårdsbruk
 • Landbruksplanen må rulleres for å synliggjøre potensialet for landbruk som næring
 • Etablere Bondens marked
 • Plan for rehabilitering av hydrotekniske anlegg i landbruket.
 • Beholde Bjertnessjøen som vannkilde for hele bygda og sikre reservevannforsyning gjennom avtale med Ullensaker.

Last ned Nannestad Venstres program 2015-2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**