Referat fra styremøte Skien Venstre den 27. november 2018

Referat fra styremøte Skien Venstre den 27. november 2018 kl 1800, i Skien Rådhus

Tilstede:

Gustav Søvde, Geir Arild Tønnessen, Harald Tveit, Signy Gjærum (fra 1930), Håkon Wærstad, Cathrine Gundersen, Terese Kolberg, Sidsel Devik og Ole Røed

Saker:

51/18 Innkalling og dagsorden

Godkjent.

52/18 Referat fra forrige styremøte

Både innhold og form ble diskutert. Konklusjon: Det er ikke nødvendig å referere ting uten betydning. Møtet avgjør selv hva som krever vedtak, hvis det ikke kommer fram av innkallingen.

Tatt til etterretning

53/18 Referat fra styremøte i Telemark Venstre

Frist for innspill til prinsipprogrammet er 1. desember

Frist for innspill til statsbudsjettet 2020 er 10. desember. Innspill hittil er – Tak over tungtvannskjelleren i Rjukan, – oppgradering av Tinnosbanen og – Luftambulanse i Åmot.

Cathrine har sagt ja til å være opplæringsansvarlig etter Marius Skeie som ikke ønsker å fortsette.

2. og 3. februar blir det separate fylkesårsmøter for Vestfold og Telemark på samme sted.

Tatt til etterretning

Skien Venstre foreslår Cathrine som representant til nominasjonskomite for 2020.

54/18 Nominasjonsmøte Skien Venstre

Vedtak:

Møtet blir i formannskapssalen. Stein Kinserdal er møteleder.

Ole og Håkon er fullmaktsansvarlige

Sidsel og Ole skriver referat

Harald og Terese er tellekorps

Geir Arild og Cathrine underskriver protokollen

55/18 Juleavslutning 6. desember

Avslutningen blir hos Signy fra kl. 18:00

56/18 Besøk at Carl Erik Grimstad 8. januar 2019

Det blir et åpent møte hvor man inviterer andre lag / personer til å delta.

Terese sjekker om møtet kan være på Didier, det franske bakeri i Skistredet 8

57/18 Vervekampanje

Catrine og Terese kommer tilbake med opplegg

58/18 Innspill til Venstres prinsipprogram

Alle lag og enkeltpersoner kan sende forslag.

Ole distribuerer problemnotatet som ble debattert på landskonferansen

59/18 Årsmøtet Skien Venstre 2019

Årsmøtet 2019 blir i Rådhuset den 22. januar

60/18 Programarbeid

Siste frist for innspill er 20. januar 2019

61/18 Styremøter 2019

Det blir styremøte torsdag 3. januar 2019.

Det nye styret må selv finne møtedatoer videre.

62/18 Eventuelt

Cathrine arrangerer GrenCon til sommeren og jobber for å få en hilsen fra kulturministeren.

Det ble også diskutert å få Trine hit til Odd Grenlands første hjemmekamp i august

Regler for skolebytte i Skien ble diskutert. Våre regler inneholder en formulering som sier at søknad om skolebytte “bør innvilges” så sant det er kapasitet ved den skolen det søkes til. Skolebytte må imidlertid ikke gi ekstra kostnader for kommunen. Dette regelverket har for Stigeråsen skoles del ført til at det et stadig økende antall 1. klassinger som søkes til Kollmyr eller Strømdal. For skoleåret 2018/19 søkte 26 av 63 elever skolebytte og alle fikk søknad innvilget. Styret diskuterte hvordan man bør forholde seg til denne problematikken. Mot en stemme mente flertallet at regler for skolebytte burde strammes inn.

Ole Røed, referent