Ragnhild Helseth er vår ordførerkandidat

Ordførerkandidat i Kristiansund Ragnhild Helseth, Foto: Kristiansund Venstre

Kristiansund Venstre avholdt 8. januar 2019 nominasjonsmøte til kommunevalget. Et enstemmig nominasjonsmøte ønsker Ragnhild Helseth som ordførerkandidat i Kristiansund. Ragnhild ble første gang innvalgt i bystyret i 2007 og har siden 2015 vært byens varaordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Hva er de viktigste sakene for deg som ordførerkandidat, Ragnhild?
– Først og fremst neste generasjon sitt ve og vel. Utdanning for våre barn og unge utgjør bærebjelken for å sikre arbeid, utvikling og demokrati. Da kommer vi ikke unna klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor. Vi kan ikke skyve mer på disse, vi må håndtere de løpende i vår daglige politikkutforming. Alle må gjøre sitt, dette er et felles ansvar. Jeg ser dessverre en lei tendens til at vi løper fra dette ansvaret, at det er mange andre hensyn som går foran.

Hvordan skal Kristiansund gjøre seg mer attraktiv?
– Kristiansund må videreutvikle seg som regionssenter. Det betyr at vi må utforme politikk som også våre naboer synes er riktig. Innenfor næringsliv er dette spesielt viktig. Vi må bli en enda bedre tilrettelegger. Marin næring er i vekst og skal sikres stimulerende miljøer som samtidig ivaretar klima og miljø.

Blant annet derfor må vi jobbe mer med kommunereformen, jeg er sterk tilhenger for å videreføre nabopra-ten og finne en felles plattform som utvikler hele regionen.

Realisering av Campus Kristiansund gir oss muligheten til å skape attraktivitet både som studentby, som interessant innovasjonskraft og som utdanningssted. Dette vil komme hele regionen til gode.

Hva tenker du om den økonomiske situasjonen Kristiansund kommune befinner seg i?
– Vi har hele tiden vært for sterk styring og kontroll av kommunens økonomi, vi er ikke et «overbudsparti» som vil bruke penger vi ikke har. Tjenestene for våre innbyggere skal ha kvalitet som sikrer forutsigbarhet og langsiktighet. Kostnader for drift og investering må være innenfor rammer som sikrer dette, og det ville forundre mye om kommunen i dag drives så strømlinjeformet at det ikke finnes kostnadsef-fektiviserende tiltak.

Du har tidligere jobbet innen helsesektoren, som ergoterapeut blant annet innen rehabilitering på Sunnaas Sykehus, hva tenker du om fremtidens helsetilbud?
– Jeg har vært spesielt opptatt av primærhelsetjenesten, det er innenfor kommunens ansvarsområde. Spesielt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi løser ikke fremtidens helseutfordringer med gårsdagens løsninger, vi må tørre å gjøre ting på nye måter, ikke insistere på å beholde alt som det en gang har vært. Helseinnovasjonssenteret er et godt verktøy, vi ser bare konturene av hva dette kan bli. Når det gjelder det nye fellessykehuset, SNR, forholder jeg meg til de vedtak som er gjort og vil jobbe for at dette skal bli så godt som overhodet mulig. Inntil sykehuset eventuelt blir bygd, vil jeg kjempe for at ikke lokalsykehuset i Kristiansund blir gradvis nedbygd, dette er dessverre en daglig kamp mot Helse Midt og Helse Møre og Romsdal.

Vi vet du brenner for kultur, Ragnhild
– Kristiansund som kulturby skal videreutvikles både som reisemål, som stimulator for å tiltrekke oss kompetansearbeidsplasser og være en attraktiv by og flytte til. Kristiansund skal sikre gode levekår for kunst og kultur som verdi i seg selv, og utvikle dette som næring. Kulturhus for opera og museum, for bibliotek og kulturskole skal bygges i denne perioden. Venstre holder løfter og gjennomfører! Venstre er for framtidas Kristiansund.

 

Politisk CV (utvalg)

Kommunale verv

 • Innvalgt første gang i Kristiansund bystyre i 2007, og har siden vært gruppeleder, Varaordfører siden 2015
 • Medlem av formannskapet siden 2011
 • 2007 – 2011 Leder Komité Barnehage, skole, kultur
 • 2011 – 2015 Plan-og bygningsråd, medlem
 • 2015 – 2019 Helse, sosial, omsorg, medlem, nestleder fra 2018

 

Andre verv

  -Fylkesleder Møre og Romsdal Venstre og medlem av Venstres landsstyre fra 2019-
  -Nestleder i ordfører- og varaordførernettverket til Venstre nasjonalt fra vinter 2019
  -Medlem av Stortingsvalgprogramkomiteen 2021 med ansvar for kapitlet om næringsliv, landbruk, fiskeri og reiseliv

 • Fylkesleder for Møre og Romsdal Venstre og medlem av Venstres landsstyre i perioden 2013-2016
 • Styreleder i Nordmøre Krisesenter IKS
 • Nestleder i Stiftelsen Nordmøre museum som nestleder, styremedlem i Stiftelsen Geitbåtmuseet og i Geitbåt Eiendom AS.
 • Tidligere styreleder i Kristiansund kirke kunst kulturfestival.
 • Diverse styremedlemskap i frivillige organisasjoner over mange år innen kultur bl.a. styremedlem i landsstyret for NASOL, Norske symfoniorkestres landsforbund.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**