Ja til oppgradering av eksisterende vannkraftverk, nei til satsing på vindmøller på land!

Turkart Helgeland

Uttalelse fra Vefsn Venstre

Norge har et unikt utgangspunkt som Europas største vannkraftnasjon. Gjennom redesign og nye teknologiske løsninger er det mulig å oppnå en langt høyere økning i energiproduksjon for oppgraderingsprosjekter. Opprustning av eldre kraftverk uten nye inngrep er målet. Ved oppgradering av eldre vannkraftverk vil en ofte kunne innvinne energi på en meget rimelig og enkel måte. Opprustinger av turbin og vannvei trenger ofte ikke ny konsesjons- behandling, og de fleste av dem er ikke i strid med andre interesser, og er derfor enkle å realisere. Dagens beskatning vrir dessverre investeringer bort fra norsk vannkraft. Norge beskatter vannkraftnæringen på en slik måte at det hindrer oppgradering av verkene. Det er uholdbart i en tid hvor vi leter etter nye inntekter som varer utover oljealderen. Vannkraften er vår viktigste fornybarnæring og er en forutsetning for ren industri og trygg kraftforsyning i Norge!

Har vindkraft på land fortrinn som annen vannkraftproduksjon i Norge ikke har? Svaret er nei. Vindkraft på land har store konsekvenser for norsk natur. Naturinngrep, miljøødeleggelser, støy, lys, ødeleggelser av naturmangfold, reduserte naturopplevelser for reiseliv for å nevne noen. Landbasert vindkraft, er arealkrevende og naturødeleggende med sine brede veier, montasjeplasser, trafoer og kraftlinjer. Mange plasser er den en betydelig trussel mot reindrift og samisk kultur. Selve vindmøllene som nå er 150-200 meter høye dominerer landskapet i mils omkrets. I tillegg vil naturopplevelsen bli ødelagt av vindmøllene pga støy, skyggekast fra de roterende møllevingene og natterstid lyser vindmøllene med sitt navigasjonslys i områder som tidligere ikke har vært plaget av lysforurensning. Det er stor folkelig motstand mot naturødeleggelsene vindkraftutbyggingen på land medfører.

Vefsn Venstre sier nei til fremtidig satsing på vindmøller på land og ja til økt forskningsinnsats for å få til offshore vindkraft!

Franziska Wika
Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**