Sykehussaken i bystyret

Faksimile TK 29.01.19, "Foto: K.Venstre"

Tirsdagsens bystyremøte behandlet en interpellasjon fra Ap der de fremmet forslag om at Kristiansund må trekke seg fra prosjektet fellessykehus. Venstre stemte i mot og fremmet forslag til en uttalelse om fødeavdeling.

Det var allerede før bystyremøtet avisoppslag i TK der varaordfører og gruppeleder Ragnhild Helseth ga tydelig tilkjenne Venstre sitt syn i saken. Advarer mot å skrote SNR
Venstre sitt forslag fikk kun støtte fra Høyre og KrF.
Ap fikk med seg bystyret på å skrote SNR med 34 mot 9 stemmer. Venstre stemyte imot sammen med Høyre, KrF og FrP.

Her gjengis Ragnhild Helseth sitt innlegg i bystyret 29.01.19:

-Vi er som valgte politikere ombudspersoner på vegne av befolkningen. Det innebærer at vi skal viderebringe de bekymringer som befolkningen uttrykker om helsetilbudet i vårt område. Vi må sørge for at denne bekymringen blir fortalt til våre representanter på Storting, til Regjering, og ikke minst direkte til helseministeren som skal utøve regjeringens politikk.

Vedtaket om fellessykehus det ligger fast. Venstre forholder seg til det.

Venstre sin holdning er at det ikke hjelper saken å hoppe av prosjektet fellessykehus SNR. Det som noen hevder skal være null-alternativet ved Kristiansund sykehus, er etter vårt syn ikke dekkende for regionens behov for spesialisthelsetjeneste fremover.

Innsparinger vil komme, underskuddene i HMR er store og vokser seg bare større. Det vil bli gjort endringer slik styret i HMR har varslet. Det er realiteten enten vi liker det eller ikke.

Det er viktig at vi holder våre partifeller på Stortinget og i regjering oppdatert om hvordan spesialisthelsetjenesten fungerer rundt omkring, om de økonomiske utfordringene, om opplevelsen av avstand mellom helsedepartement og de som utøver helsetjenestene, og innbyggerne.

Foretaksmodellen er gjentatte ganger under debatt. Det ble gjennomført en utredning på vegne av helseministeren for å vurdere foretaksmodellen opp imot andre styringsmodeller:NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Så langt er det ikke funnet bedre løsninger.

Det er stor grunn til å sette spørsmåltegn ved de økonomiske overføringene fra Helse Midt til Helse Møre og Romsdal. Det at man benytter en fordelingsnøkkel internt i foretaket som egentlig er tenkt brukt mellom de regionale helseforetakene, det gir grunn til å nærmere avklaringer. Rett nok skal denne finansieringsmodellen evalueres engang i 2019, (Magnussen-modellen), men vi har ikke tid til å vente på svaret fra evalueringen. Helse Midt må se på fordeling av pengene nå!

Det er helseforetakene sin oppgave å oppfylle målene i helseplattformen. Og samtidig er det en stor oppgave for oss som lokalpolitikere å legge til rette kommunehelsetjenesten slik at det samsvarer med behov og de oppgaver som er pålagt oss gjennom nasjonale beslutninger.

Måten det har vært styrte på i Helse Møre og Romsdal har historisk sett ikke vært god med tanke på strategi for å gi befolkningen opplevelse av trygghet og nærhet til nødvendige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten.

Forslag til uttalelse som sendes styret i Helse Møre og Romsdal:

-Etter styrevedtak i Helse Møre og Romsdal om innsparingstiltak, er den store bekymringen nå hvordan fødetilbudet vil bli, spesielt for fødende bosatt i nordre del av fylket, i perioden fra nå frem til SNR står ferdig.

-Fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vurderes sammenslått, en ROS-analyse vil avklare om det er faglig forsvarlig. Vi mener at styret i HMR når de skal fatte vedtak i saken, må se på hva som er strategisk viktig å gjøre å gjøre i en innsparingsfase, i tillegg til det faglige.

-Kristiansund sykehus har en godt fungerende fødeavdeling der lokaler lett kan tilpasses hvis det skal legges til rette for flere fødende. Sykehuset har Barneavdeling med barneleger i vakt.
Om det skal skje en sammenslåing av fødeavdelingene og styret velger Molde, så må vi forvente en lekkasje fra nordfylket som fra Smøla og Aure. Reiseveien er allerede lang til sykehus fra nordre del av fylket.

-I en mellomfase fra nå og til fellessykehuset står ferdig, mener vi atved en sammenslåing av fødeavdelingene ved henholdsvis Molde og Kristiansund sykehus, da legges fødeavdelingen til Kristiansund.
Kristiansund tapte plassering av sykehus ved forrige korsvei. Molde vil uansett få overført fødeavdelingen når den flyttes i Sykehuset Nordmøre og Romsdal når det står ferdig.

-Fødetilbud og kvaliteten på det angår oss alle. Først og fremt de kvinner som skal føde og de vordende fedre, men også like mye berører det oss som familiemedlemmer, som venner, som naboer. En ny verdensborger er alltid en begivenhet. Og vi ønsker flere barn i våre lokalsamfunn, for barn er fremtid.

-Regjeringsplattformen som i dag debatteres i Stortinget sier blant annet følgende under kapitlet Spesialisthelsetjenesten (s.50):
-Gjennom en oppdatert nasjonal helseplan skal de overordnede prioriteringene for helsetjenesten gis, samtidig som det enkelte sykehus gis handlingsrom og fleksibilitet slik at behandlingen kan bli best mulig. Regjeringen vil jobbe for et helhetlig og trygt fødetilbud i små og store sykehus.

Ragnhild Helseth
varaordfører og gruppeleder