Omstrukturering av Statens veivesen – uttalelse fra årsmøtet i Vefsn Venstre

Veivesen

Omstrukturering av Statens veivesen

For Statens vegvesen får regionreformen store konsekvenser. Totalt 1650 hele stillinger er

tenkt overført til fylkeskommunene. I Nordland ser man for seg at ca. 120-130 stillinger blir

overflyttet til Nordland fylkeskommune (av totalt ca. 700 ansatte i SVV Region nord).

I løpet av 2019 blir det bestemt hvem av de ansatte som skal være med over til Nfk og

hvilke lokasjoner man skal ha i fremtiden. Nordland Venstre ønsker å sikre at Nfk

opprettholder- og styrker sin posisjon i Mosjøen. Historisk sett har Mosjøen alltid vært

hovedsete for vegvesenet på Helgeland gjennom det som en gang het Helgeland

vegavdeling. VTS (vegtrafikksentraklen for Nord – Norge) med sine 30 ansatte stasjonert.

Disse stillingene er en viktig ressurs i et miljø. Ved det nybygde Øya kontorsted er det

også trafikkstasjon, kontrollhall, prosjektavdeling og ellers et bredt fagmiljø som er viktig å

opprettholde og gjerne utvide. Mosjøen ligger fortsatt midt på Helgeland og vil være en

naturlig plassering for Nfk’s ansatte på Helgeland. Ikke minst med tanke på at 70% av

fylkesvegene på Helgeland ligger sør for Korgfjellet. Nordland Venstre mener at dette er

gode argumenter for at Nordland fylkeskommune fortsatt bør ha sin hovedlokasjon på

Helgeland i Mosjøen.

Franziska Wika

Vefsn Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**