Mer gods må fra vei til bane og sjø

Politisk uttalelse fra Trøndelag Venstres fylkesårsmøte 2.-3. februar 2019.

Mer gods må fra vei til bane og sjø

Trøndelag Venstre krever at regjeringen gjennomfører egne målsettinger om at mer gods skal overføres fra vei til bane og sjø. Det krever storstilt utbygging av jernbanen. Trøndelag Venstre mener det er nødvendig med økte avgifter på veitransport og offentlig støtte til transport på jernbane og vei.

I lang tid har det vært et felles politisk mål å redusere godstrafikk på vei og overføre dette til jernbane og sjøtransport. Utviklingen går motsatt vei, godstrafikken på vei vokser – mens spesielt godstrafikken på jernbane reduseres. Det betyr tusenvis av nye vogntog på veiene. Dette må snus både av hensyn til klima, miljø og sikkerhet.

Riksrevisjonens konklusjon er at det er iverksatt få tiltak for å nå målet om å få mer godstransport over fra vei til sjø og bane. Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.

Trøndelag er nøkkelen å raskt bygge nye krysningsspor, dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal i tunnel og tunnel gjennom Forbordfjellet. Det må raskt finnes en løsning for hvor Trondheim Havn skal bygges når aktiviteten i Trondheim reduseres. Det må arbeides videre med å styrke sjøveis transport spesielt knyttet til oppdrettsnæringen.