Uttalelse: Naturvern og klimatiltak hånd i hånd

Foto: Rogaland Venstre

Uttalelsen Naturvern og klimatiltak hånd i hånd ble på Rogaland Venstres årsmøte vedtatt. Les uttalelsen vedlagt her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

NVE vil innen 1. Mars sende inn sitt endelige forslag til en nasjonal ramme for vindkraft til Olje- og energidepartementet. I denne rammen er det vurdert hvilke virkninger man kan forvente av landbasert vindkraft, samt identifisering av de mest egnede områdene for vindkraft på land. Det er allerede nå klart at betydelige deler av Norges kyst og fjellområder er i fare for å kunne utbygges.

For Rogaland Venstre er det viktig at en slik ramme for vindkraft også ivaretar og sikrer en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne. En vindturbin kan være 300 meter høy, beslaglegger en halv fotballbane i oppstillingsplass, krever ca. 800 meter vei per turbin. Det vil være betydelige inngrep i natur- og friluftsområder. Inngrep som er irreversible og gjør varig skade på landskap, biologisk mangfold og urørt natur.

Rogaland Venstre ønsker ikke at vi kommer i en situasjon der det grønne skiftet går ut over det klassiske naturvernet. Dette må vi håndtere varsomt og med kløkt. Det er allerede tildelt en stor mengde konsesjoner til landbasert vindkraft. Rogaland Venstre mener at det bør komme tiltak til gode fornybare alternativer som energieffektivisering og sparing. I tillegg bør det satses på energisparende tiltak med utvidede støtteordninger gjennom ENOVA.

Havvind er en teknologi i utvikling og Rogaland Venstre mener at det grønne skiftet i større grad bør rettes mot olje- og gassnæringen og dra nytte på offshorekompetansen for å få vindmøllene til havs før vi beslaglegger mer urørt natur. Rogaland Venstre mener derfor at det bør komme på plass en støtteordning som gjør at en satsing til havs får de insentiver de trenger til å være økonomisk lønnsomme. Dette samme med økte støtteordninger for energieffektivisering.

Norge har et stort fortrinn i fornybarkonkurransen, og mye av dette fortrinnet kommer fra våre muligheter innen vannkraft. Vi har en topografi som gjør det mulig å samle opp vann i store magasiner, og med det ha en forutsigbar kraftforsyning, som også er grønn. Flere former for kraftutvinning, også fornybar, betyr inngrep i naturen. Potensialet som ligger i å oppruste og utvide allerede utbygde vannkraft, bør utnyttes, og ses på som et viktig alternativ til storstilte utbygginger av vindkraft i urørt natur.

Den store beslagleggingen av urørt natur er forbi, et grønt skifte må derfor gjøres med vel gjennomtenkte løsninger som bevarer urørt natur. Rogaland Venstre står derfor sammen med natur- og friluftsorganisasjonene, og viser at olje og gassindustrien har mye kompetanse det kan bygges videre på. Arena-prosjektet, som MET-senteret Karmøy har fått innvilget er en slik satsing som Rogaland Venstre ønsker å støtte opp om. Rogaland Venstre ønsker at MET- senteret får status som nasjonalt testsenter.

Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, er Utsira nord ett av de områdene som blir anbefalt. Rogaland venstre mener dette er vesentlig for at vi skal kunne redusere våre klimautslipp lokalt, i tillegg til nasjonalt.

Rogaland Venstre vil:

  • Etablere en støtteordning for utbygging av vindmøller til havs.
  • Begrense utbygging av vindmøller på land.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**