Protokoll Skien Venstres årsmøte for 2018

Det stemmes på årsmøtet for 2018. Fra venstre Nicolai Staurvik, Jennie Johnsen, Atle Rui, Lars Martin Borlaug, Kenneth Berg og Eva Berg. God stemning!

 

Protokoll fra Skien Venstres årsmøte for 2018

Tid / sted: Tirsdag 22. januar 2019 kl. 1800 i Skien Rådhus

Dagsorden:

1. Åpning / konstituering av møtet.

Gustav Søvde, leder, ønsket velkommen. 16 medlemmer til stede, samtlige erklært stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Ingen merknader.

Enstemmig godkjent.

3. Valg av møteleder, referenter, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

Forslag på Gustav Søvde som møteleder, Ole Røed og Signy Gjærum som referenter, Cathrine Gundersen og Sidsel Devik som tellekorps og Ragnvald Melaas og Eva Berg til å underskrive protokollen.

Enstemmig valgt.

4. Årsmelding for 2018.

Gustav Søvde gjennomgikk årsmeldingen. Merknader blant annet angående vervepremie og oppfølging av miljøpristildeling ble tatt til følge, og årsmeldingen rettet i samsvar med merknadene.

Enstemmig godkjent.

5. Regnskap 2018.

Kenneth Berg gjennomgikk revisorgodkjent regnskap. Ingen merknader av betydning.

Enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent.

Gustav Søvde foreslo at dagens kontingent opprettholdes.

Enstemmig vedtatt.

7. Budsjett for 2019.

Gustav Søvde gjennomgikk budsjettforslag for 2019. Forslag til endringer ble tatt til følge; vervepremie på 5 tusen fra Venstre sentralt ble inntektsført, møter/ kurs økt med 20 tusen til 50 tusen, valgkampbudsjett av den grunn endret til 80 tusen og diversepost økt med 5 tusen til 15 tusen.

Endret budsjettforslag enstemmig vedtatt.

8. Valg.

Atle Rui, valgkomiteens leder, redegjorde for valgkomiteens sammensetting og forslag til valg på styre, medlemmer og varamedlemmer. Foreslått var (valgperiode):

Lars Martin Borlaug, leder (1 år)

Gustav Søvde, politisk nestleder (2 år)

Kenneth Berg, styremedlem (2 år)

Lars Solbakken, styremedlem (2 år)

Signy Gjærum, styremedlem (2 år)

Nicolai Staurvik, vara (1 år)

Ragnvald Melaas, vara (1 år)

Marianne Birkeland Øvrebø (1 år)

Haakon Wærstad , vara (1 år)

Eva Berg, vara (1 år)

Atle Rui, vara (1 år)

 

Valgkomiteens forslag lå til grunn for avstemmingen som ble ledet av Atle Rui.

Lars Martin Borlaug, leder. Enstemmig valgt.

Gustav Søvde, politisk nestleder. Enstemmig valgt.

Kenneth Berg, styremedlem. Enstemmig valgt.

Lars Solbakken var foreslått som styremedlem. Det ble reist to benkeforslag, Nicolai Staurvik og Knut Magnussen. Ved skriftlig avstemming fikk Solbakken 5 stemmer, Staurvik, 11 og Magnussen 0 stemmer. Nicolai Staurvik valgt som styremedlem.

Signy Gjærum, styremedlem. Enstemmig valgt.

1.vara: Benkeforslag på Ragnvald Melaas, Lars Solbakken, Geir Arild Tønnessen, Knut Magnussen. Ved skriftlig avstemming fikk disse henholdsvis 3, 1, 6 og 5 stemmer.

Ny stemmeomgang viste Tønnessen 8 stemmer, Magnussen 5 og Melaas 3 stemmer. I 3. stemmeomgang ble Tønnessen valgt med 11 stemmer mot Magnussen 5 stemmer

2. vara: Det ble reist benkeforslag på Marianne Birkeland Øvrebø mot valgkomiteens forslag Ragnvald Melaas. Ved skriftlig avstemming ble Birkeland Øvrebø valgt med 9 mot 7 stemmer.

3. vara: Benkeforslag på Ragnvald Melaas. Enstemmig valgt.

4. vara: Haakon Wærstad enstemmig valgt.

5. vara: Eva Berg enstemmig valgt.

6.vara: Atle Rui enstemmig valgt.

Det nye styret har dermed følgende sammensetning:

Lars Martin Borlaug, leder (valgt for 1 år)

Gustav Søvde, politisk nestleder (valgt for 2 år)

Cathrine Gundersen, organisatorisk nestleder (ikke på valg,1 år gjenstår)

Harald Tveit, kasserer (ikke på valg, 1 år gjenstår)

Ole Røed, sekretær (ikke på valg, 1 år gjenstår)

Terese Kolberg, styremedlem ( ikke på valg, 1 år gjenstår)

Kenneth Berg, styremedlem (valgt for 2 år)

Nicolai Staurvik, styremedlem (2 år)

Signy Gjærum, styremedlem (valgt for 2 år)

Geir Arild Tønnessen, vara (valgt for 1 år)

Marianne Birkeland Øvrebø, vara (valgt for 1 år)

Ragnvald Melaas, vara (valgt for 1 år)

Haakon Wærstad, vara (valgt for 1 år)

Eva Berg, vara ( valgt for 1 år)

Atle Rui, vara (valgt for 1 år)

Marianne Birkeland Øvrebø forlot møtet. 15 stemmeberettigede deretter til stede.

Det forelå ingen innstilling til ny valgkomite. Det ble reist benkeforslag på følgende kandidater: Atle Rui, Jennie Johnsen, Kenneth Berg, Ragnvald Melaas, Signy Gjærum.

Samtlige ble enstemmig valgt for 1 år og utgjør ny valgkomite.

Det forelå ikke forslag på revisorer. Det ble ikke reist benkeforslag og heller ikke stemt over gjenvalg. Referentene oppfatter situasjonen slik at årsmøtet forutsatte gjenvalg av Thingstad og Hovstø og protokollerer derfor dette.

Det forelå ikke navneforslag på delegater til Vestfold og Telemark Venstres årsmøte 1. og 2. februar 2019. Valgkomiteen foreslo å overlate til styret å utpeke delegater i rett antall.

Enstemmig vedtatt.

9. Innkomne forslag

Ingen.

10. Rapporter fra bystyregruppa, formannskap og hovedutvalgene

Det ble referert muntlig fra samtlige; Signy Gjærum (nestleder) fra Hovedutvalg for oppvekst, Atle Rui (medlem) fra Hovedutvalg for teknisk, Sidsel Devik (varamedlem) fra Hovedutvalg for helse og velferd, Geir Arild Tønnessen (gruppeleder, hovedutvalgsleder) fra Hovedutvalg for Klima, miljø, næringa og friluftsliv og også fra arbeid i formannskap og bystyre. Orienteringene etterfulgt av enkelte spørsmål og svar.

Enstemmig godkjent.

11. Resolusjoner

Det var innkommet 4 forslag til resolusjoner.

* `Skiensvalget 2019` ved Jennie Johnsen med Signy Gjærum som medredaktør.

Enstemmig vedtatt som uttalelse fra årsmøtet.

* `Skien Venstre vil ha digitalt aktivtetskort` ved Signy Gjærum. Dette ble foreslått som uttalelse fra årsmøtet etter samordning med Granavolden-erklæringen.

Enstemmig vedtatt.

* To forslag fra Signy Gjærum, `Kultur, oppvekst og demokrati` og `Skien Venstre og likestilling`. Årsmøtet oppfordret forslagsstiller om å omarbeide, ev. samordne disse, og oversende styret.

Enstemmig vedtatt.

12. Eventuelt

Ingen saker

 

Før årsmøtets slutt ble avtroppende leder takket av og nyvalgt leder ønsket lykke til.

Møtet slutt 2130

Referenter Ole Røed og Signy Gjærum

 

Referatet lest og godkjent uten merknader

Skien 4.02.2019

Ragnvald Melaas ( sign) Eva Berg ( sign)

 

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**