Skien Venstre om forvaltningsrevisjonsrapport; avvik innen eldreomsorg

Illustrasjonsfoto
I bystyremøte 7.02 ble en forvaltningsrapport ved avvik i eldreomsorgen presentert, kort omtalt og vedtatt sendt videre til Hovedutvalg for helse og velferd. I debatten sa Signy Gjærum ( V) dette :
“Takk for denne forvaltningsrevisjonsrapporten. Den viser at det er mye å ta tak i innen eldreomsorgen vår, det er store forbedringsmuligheter. Å følge opp anbefalingene blir krevende, dette blir ingen kvikk fiks.
Jeg vil si litt om det jeg oppfatter kan være noe av bakgrunnen for at funnene ble som de ble. Jeg tror rapporten får fram hvor krevende det er å drifte enheter hvor andel deltidsansatte er så høyt som vi vet det ofte er innen helse og velferd. Ikke fordi deltidsansatte er mindre motivert og mindre kunnige enn heltidsansatte. Trolig er de like glade i jobben sin, brukerne, medarbeidere somheltidsansatte. De vil vel. Men de er likevel mindre til stede på arbeidsplassen. Og det har sine sider både for arbeidstaker og arbeidsgiver…..
Tilstedeværelse er i seg selv et viktig bud , ikke minst når det er så utrolig mye å holde styr på som det jo erpå arbeidsplasser innen helse og velferd…Først og fremst er man der for brukeren beste, for beboeren, pasienten-
Men så er det alle regler, rutiner, rapporteringer, avviksmeldinger som skal meldes , følges opp og som er tema i denne saken. Her har selvsagt ledelsen hovedansvar for det formelle, for systematikk og at rutiner er laget, gjort kjent og etterleves. Men det ER en risiko ved det at Deltidsansatte i mindre grad får øvet, skaffet seg erfaringer, får med seg endringer
Heltid bidrar i seg selv til større sjans for mestring, til et mestringsklima rett og slett, der medarbeidere utveksler erfaringer løpende- lærer, erfarer, – deler kompetanse og motiverer hverandre. Jo flere som jobber heltid , jo bedre sikres kontinuitet og kvaliet, det er en garantist nærmest for utviklingsarbeid
De fleste ansatte tar nok innover seg at for å forbedre må man vite hva og hvor det går feil, da er det nødvendig å ha et avvikssystem – men nb som er enkelt å bruke, først da blir det brukt. Og så må det selvsagt følges opp, som endel av daglig arbeid.
Jeg tror det virkelige, det grunnleggende langsiktige arbeidet her , som er EN av forutsetningene for å svare opp disse anbefalingene – det dreier seg om å motivere flere arbeidstakere slik at de får lyst og vilje og ønske om å jobbe fulltid, Og nettopp det MÅ arbeidsgiver gjøre, forplikte seg på, må legge til rette for at heltid ØNSKES! At heltid blir valgt av ønske , ikke av moralsk krav og appell om forpliktelse
Da faller mye, ikke alt, lettere på plass. Selv om heller ikke da går forbedringsarbeid av seg selv, det må det som kjent bygges kultur for.
Jeg tror, ordfører , at når man skal svare opp de anbefalingene som foreligger i denne saken , må man ha de berømmelige to tanker i hodet; først ledelse og heltidskultur, så blir det enklere å lykkes med avviksbehandling “
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**