Drosjene sitt samfunnsoppdrag må videreføres

Møre og Romsdal Venstre mener at drosjene sitt samfunnsoppdrag må videreføres, unsplash.com

MRV viser til høringsforslaget fra Samferdselsdepartementet om endring i drosjereguleringa. Det foreslås så omfattende endringer – slik som oppheving av behovsprøvinga, driveplikta, kravet til hovederverv, sentralisering av løyvetildeling mv. – at det vil representere en helhetlig endring av yrkestransportlova.

Endring fra dagens ordning med behovsprøvde drosjeløyve mv. over til et fritt markeds-regime, er en uakseptabel løsning for en god og framtidsretta drosjetjeneste i et distriktsfylke som Møre og Romsdal.

Et regulert regime i distrikta er avgjørende for at drosjene fortsatt skal kunne ha en viktig plass i vårt kollektivsystem – ved å utføre lovpålagte oppgaver som skole- og rutekjøring samt TT-transport m.m.

MRV ber derfor Regjeringa høre på de entydige rådene fra fylkeskommunene i Norge.
og ikke avvikle distriktsdrosjetjenesten – en ordning det har vært full politisk enighet om, fram til nå.

Drosjene må belønnes for å effektivisere driften og være mer tilrettelagt for kundenes behov. gjerne med digitale hjelpemidler som legger opp til mer samkjøring.

Møre og Romsdal Venstre mener at drosjene sitt samfunnsoppdrag må videreføres.