Tverrpolitisk enighet om hvordan “gratisprinsippet ” i skolen er å forstå

 

Anne Marie Egenæs, Lisa Skinnarland, Gudmund Kverndalen, Roar Åkre, Marius Roheim Johnsen, Marjan Farahman og Signy Gjærum

I dagens møte i oppvekstutvalget ble det tverrpolitisk enighet om å fraråde de mest kostnadskrevende elev – og foreldreinitierte tiltakene.

Gjærum pekte på at det politiske fokuset på « gratisprinsippet» ikke skal rette seg mot trivselstiltak i hverdagen, oftest initiert av FAUer eller klassekontakter, tiltak som kakebaking, utlodning, godteposer eller blomst til læreren.

-“Klokt dimensjonert slår dette utelukkende positivt ut som bidrag til fellesopplevelser og tilhørighet. Vårt fokus er inkludering som hovedprinsipp sett opp mot kostnadskrevende elevtiltak som av økonomiske grunner skyver enkeltelever ut av et fellesskap, det vil vi unngå, bevisstheten om det må økes.

-Fra posisjonens side ønsker vi å være overtydelige på at det beste ikke skal bli det godes fiende. Men vi ser at det prioriteres ulikt når det kommer til elev – og foreldreinitierte tiltak.

– Det er her skoen trykker. Variasjon og tilpasning til klassens og skolens behov er av det gode, som sagt vi vil ikke uniformere og detaljstyre. Men selv om forskjeller i familiers levekår er relativt små i Norge, er det ulikheter. For utvalget er det overordentlig viktig å understreke at rektor, lærerkollegiet , elever og foreldre skal være bevisst på at kostnader som synes små for noen er uoverkommelige for andre.

-Man kan ikke, om aldri så velment , gå inn for elevtiltak og arrangement som åpenbart vil legge utilbørlig press på familier og også skyve relativt stor andel deltakere ut.”

Signy Gjærum (V) er nestleder i Oppvekstutvalget. Hun la på møtet 14.02.19 fram posisjonens forslag til vedtak i sak 7/19 om gratisprinsippet i skolen. Forslaget tok ved møtestart opp i seg 2 innspill fra Høyre og ble derved presentert som et fellesforslag.

Gjærum ga først en verbal blomst til Marjan Fahramand (H) som i sin tid hadde tatt opp pengebruk knyttet til elevtiltak, her er hennes innlegg i sin helhet:

-” Dette utspillet fikk oss til å se nærmere på holdninger og praksis. Diskusjonen kom likevel noe skjevt ut fra start.

Det ligger fast at skolen er finansiert av fellesskapet og tiltak initiert av skolen koster ikke eleven noe: som skoleturer, transport og evt inngangspenger til svømmehall, Appelsinia, kirke, forestillinger osv . Så er det enkelte gråsoner også innen skolen som oppvekstsjefen påpeker.

Politisk fokus.

Det politiske fokuset på « gratisprinsippet» skal IKKE, mener vi i posisjonen,rette seg mot trivselstiltak i hverdagen, oftest initiert av FAUer eller klassekontakter, tiltak som kakebaking, utlodning, godteposer eller blomst til læreren. Klokt dimensjonert slår dette utelukkende positivt ut som bidrag til fellesopplevelser og tilhørighet. Vårt fokus bør være i denne smh være inkludering som hovedprinsipp sett opp mot kostnadskrevende elevtiltak som av økonomiske grunner skyver enkeltelever UT av et fellesskap, bevisstheten om nettopp DET må økes.

Fra posisjonens side ønsker vi å være overtydelige på at det beste ikke skal bli det godes fiende. Vi vil tvertimot ha mer av det gode, slik rådmannens pkt 1 tydelig understreker. Vi ser verdien av å spleise, av dugnad, samarbeid, gleden over i samarbeid og ved felles innsats å ha stelt i stand til gode og trivelige fellesopplevelser. Dette går på tvers av alle kulturer, og oppvekstutvalget heier på det, på å bygge lag, bygge bånd, delta og bidra, det må ikke undervurderes. Og skal ikke reguleres vekk.

Hoop fraråder kostnadskrevende elev – og foreldreinitierte tiltak.

Vi ser ulike ønsker og prioriteringer når det kommer til elev – og foreldreinitierte tiltak. Det er her skoen trykker. Variasjon og tilpasning til klassens og skolens behov er av det gode, som sagt vi vil ikke uniformere og detaljstyre. Men selv om forskjeller i familiers levekår er relativt små i Norge, er det ulikheter. For utvalget er det overordentlig viktig å understreke at rektor, lærerkollegiet , elever og foreldre skal være bevisst på at kostnader som synes små for noen er uoverkommelige for andre.

Ikke alle ambisjoner kan settes ut i livet .

Man kan ikke, om aldri så velment , gå inn for elevtiltak og arrangement som åpenbart vil legge utilbørlig press på familier og også skyve relativt stor andel deltakere ut.

Det er dette som gjennomsyrer forslaget vårt som bygger på rådmannens innstilling med noen nye punkt. Det har fått støtte fra H allerede og vi har bakt inn innspill fra dem. Jeg håper vi lander saken i dag. Posisjonen har brukt sin tid på å jobbe fram det forslaget som ligger på bordet, godt hjulpet av god og relevant saksframstilling. Vi ønsker altså IKKE å detaljstyre noen parter, men ta tak i det som er utfordrende i saken.

Jeg har fått lov til å sitere en rektor slik at vi alle forstår det er god grunn til å vise skoleledelse og skolens organer tillit til at det anvendes godt skjønn.

Kommentar fra en rektor.

«( …) Ett eks er at julemarkeringen vi har første onsdagen hver desember er så viktig for Stigeråsen. Det er et felles arrangement som styrker tilhørigheten til skolen og som store og små gleder seg til.

På denne tilstelningen selger FAU mat og kaker som barn og voksne kan kjøpe. Overskuddet fra dette går til avslutningen for 7.trinn før sommerferien. FAU donerer 8000 kr fast hvert år til avslutningen for 7.trinn som går til å dekke utgifter til mat. Skolen dekker de resterende beløpet (vanligvis kommer alt på litt under 11 000 kr).

Man kan sikkert argumentere mot dette, men for oss er det viktig fordi vi har en del elever som ikke nødvendigvis får noe særlig trening på denne type arrangementer. For oss så inngår dette i arbeidet vårt med å gjøre dem til å bli gangs menneske. Da er det greit å spise mat i en hyggelig og formell setting med voksne, holde taler, bli holdt taler for osv. Vi mener verdien av dette overgår ulempen ved eventuelt kjøpepress rundt kaker på en kveld i desember. Vi får ingen negative tilbakemeldinger på dette, men mange gode på den kvelden vi har for 7.trinn i slutten av juni.

I år ordnet vi det slik at alle elevene fikk en gratis muffins hver (som skolen hadde kjøpt inn) på julemarkeringen, så fikk alle noe gratis og de som ville ha mer måtte betale. Skal vi ta bort denne type ting mener vi at vi blir «fattigere» på det vi mener er viktige opplevelser.»

Klok tilnærming til fellesskapsopplevelser!

Slik gjøres det mange steder, det er absolutt til etterfølgelse. Og oppvekstutvalget kaster ikke denne ungen ut med badevannet. Selvsagt ikke. Det kan vi betrygge partene med.

Posisjonens forslag legges fram i 5 pkt og nå som fellesforslag med Høyre. Forslaget bygger på Rådmannens innstilling med posisjonens tillegg i uthevet skrift, Høyres tillegg i kursiv.”

PS: Forståelse av pkt 3 i forslaget

Umiddelbart før avstemming oppsto en disputt om forståelsen av punkt 3. Gjærum hevdet at formuleringen ” skolene skal ikke være med på å tilrettelegge for skoleball eller liknende kostnadskrevende (..)” likevel ikke er til hinder for elev – og foreldreinitierte ” ball”. Dette forutsatt at arrangementene er inkluderende og ikke- kostnadskrevende , ref punktene 1 og 4 i forslaget som ble vedtatt.

Vedtaket med stemmetall.

“Hovedutvalget for oppvekst (Hoop) støtter Rådmannens innstilling med følgende tillegg og endringer:

1. Bevisstgjøring i forhold til likeverd og inkludering må være gjennomgående i hele oppvekstområdet; alt fra barnehage, skoleløp , kulturskole. Elev- og foreldreinitierte tiltak er viktige og av og til nødvendige i forhold til elevenes trivsel, gjennomføring av pedagogisk virksomhet og for å befeste skolens rolle som samfunnsbygger. Det innføres ikke totalforbud mot egenbetaling. Enstemmig.

2. Fylkesmannen i Vestfolds vurderinger rundt skoleturer anbefales fulgt i Skienskolen. Enstemmig.

Samtidig er Hoop kjent med at det planlegges og arrangeres elev- og foreldreinitierte klasseturer/ skoleturer i grunnskolen med budsjett på 50 – 100 tusen . Hoop fraråder arrangement i den størrelseorden og innsamlingsaksjoner knyttet til disse. Mot 3 stemmer.

3. Skolene skal ikke være med på å tilrettelegge for skoleball eller liknende kostnadskrevende og/ eller ekskluderende arrangementer. Skolene skal i all sin virksomhet bidra til inkludering, tilhørighet og trivsel for alle elever, ikke være med på å tilrettelegge for arrangementer som av økonomiske eller andre årsaker kan føre til opplevelse av utenforskap. Mot 1 stemme avgitt for Rådmannens innstilling pkt 3.

4. 16 % av barna i Skien lever i lavinntektsfamilier. Skolens ledelse må bidra til at ansatte , foreldre og elever er ekstra bevisst på tiltak og arrangementersom kan virke ekskluderende pga av kostnader som er knyttet til dem. Skolene bør derfor oppfordre elev – og foreldreutvalg til å velge sosiale elevaktiviteter og – tiltak som helt minimalt belaster familiens økonomiske bæreevne og også bidra til at ev. utstyr kan lånes fra skole og/ eller Utstyrssentralen. Mot 1 stemme

Ev. kan også som en prøveordning avsettes en del av en utvidet kontingentkasse til at foresatte kan søke om støtte hvis økonomien er presset. Mot 3 stemmer.

5. Gratisprinsippet bør drøftes i skolen ved oppstart hver høst. Enstemmig.

AP, SV, Krf, Mdg, SP, H og V

v/ Gjærum (V)