Områdeplan for Sundet: Venstres høringssvar

Områdeplanen for Eidsvoll sentrum skal på sluttbehandling i Hovedutvalget for næring, plan og miljø 05.mars. Hvis det ikke blir store endringer, skal planen få sin endelige behandling i kommunestyremøtet 12.mars. I denne artikkelen kan du lese bakgrunnen for saken, og Venstres høringssvar.

Planprogram for utarbeidelse av sentrumsplan for Sundet ble vedtatt av Hovedutvalg for næring, plan og miljø 16. oktober 2016. I denne var det lagt opp til offentlig høring. I forbindelse med administrasjonens arbeid med et utkast til behandling og framlegg for høring valgte administrasjonen å be om noen prinsippavklaringer, hovedsakelig til hvilke bygninger som bør bevares og hvor høyt det bør tillates å bygge i Sundet. Dette ble lagt fram for Hovedutvalg for Næring plan og miljø 19. september 2017. Utvalget valgte å utsette saken, og fattet vedtak om byggehøyder og vern først i ekstraordinært møte 31. oktober 2017. I dette møtet valgte flertallet i hovedutvalget å overprøve administrasjonens anbefalinger, både til byggehøyder og vern.

Administrasjonen fortsatte arbeidet med et utkast, som ble behandlet i Hovedutvalgt for Næring plan og miljø 24. april 2018. Utvalget valgte da å legge utkastet ut til offentlig høring.

Det ble gitt mange svært mange innspill til planen. og mange av disse gikk på byggehøyder og vern. På grunnlag av innspillene jobbet administrasjonen fram et endret utkast, og det ble behandlet på nytt i Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 23. oktober 2018. Utvalget valgte da å legge utkastet ut til ny høring.

Venstres høringsuttalelse:

Venstre viste i sin tidligere høringsuttalelse til kunnskapsgrunnlaget i form av NIKUs DIVE-analyse og Pir IIs analyse og plangrep, Multiconcults parkeringsstrategi og en rekke merknader for befolkningen. Venstre oppfattet at forslaget i for liten grad støttet seg på kunnskapsgrunnlaget.

Det foreligger nå et nytt høringsutkast. Høringsutkastet er justert på noen områder og Venstre er glad for at punkthuset sør i Wergelandskvartalet er tatt ut. Samtidig er det fortsatt slik at det tillates byggehøyder på opp til 8 etasjer i områdene B2, BS1 østelige del og sørlige del, BS2, BS4, BS6, BS8, BS9 og BOP1. Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget og administrasjonens opprinnelige utkast hvor en legger til grunn at bebyggelsen bør underordne seg topografien (Sundtoppen og åssidene i bakkant av sentrum mener Venstre at det ikke bør tillates byggehøyde over 6 etasjer, men unntak for mulig punkthus. Som tidligere vurderer Venstre at eventuelt punkthus bør tillates på Torget BKB5. I tillegg til selve byggehøyden gjøres det oppmerksom på Estetisk veileder for Eidsvoll hvor det framkommer “I områder med bygg fra varierte tidsepoker bør volum og proporsjoner være et førende element for ny bebyggelse.” Dette er det viktig å være oppmerksom på ved utbygging og særlig i den gamle kvadraturen sør for Sundtoppen som i særlig grad gir Sundet dets særpreg.

Venstre har i tidligere høringer gått inn for vern av Femmellgården. Denne utgjør en del av en sammenhengende bebyggelse som som gir Sundet dets særpreg. Den utgjør også en begynnelse og avslutning av denne bebyggelsen i Sundets hovedgate. Det er i prosessen ikke framkommet gode argumenter for riving av Femmellgården utover økonomiske og en udokumentert oppfatning at vern vil hindre hele utbyggingen av Wergelandskvartalet. Sett opp mot den faglige vurderingen som er gitt i DIVE analysen til NIKU finner Venstre ikke grunnlag for å endte standpunkt. Femmellgården bør vernes og riving bør ikke tillates.

Den nye planen legger opp til utbygging på Skjoldnestangen. Venstre er ikke mot en utbygging og videre utfylling av denne. Forutsetning for dette er at evja ikke fylles igjen. Videre at strandpromenaden opprettholdes rund hele området ut mot vannkanten og at det avsettes tilstrekkelig areal til å opparbeide et serviceanlegg for båter og bobiler på området.

Som tidligere er Venstre av den oppfatning at området ut mot elva er særlig verdifullt og at arealet ut mot elva ikke bør reguleres til bilparkering. På denne bakgrunn ønsker Venstre at B4 reguleres til framtidig bolig med enebolig/rekkehus.

Ordførerkandidat og leder i Eidsvoll Venstre