Ny gjennomgang av regelverket NÅ! Forslag til uttalelse fra Alstahaug, Vefsn og Lødingen – Venstre til Venstres landsmøte

Retten til dekning av reiseutgifter i forbindelse med reise til og fra behandling reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og pasientreiseforskriften. Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket reiseutgifter med en standard kilometergodtgjørelse, uavhengig av hvilket transportmiddel pasienten bruker. Hvis reisen er over 300 kilometer kan den dekkes med taksten tilsvarende reise med billigste offentlige transport på strekningen.

Regelverket legger ingen spesifikke føringer for hvor lang ventetid og reisetid pasienter må regne med til og fra behandling, men kravet til forsvarlighet vil kunne sette grenser for ventetid/reisetid. Hva som er forsvarlig reisemåte og reisetid må vurderes konkret med utgangspunkt i pasientens helsetilstand. Dersom det av medisinske eller trafikale grunner er behov for å bruke tilrettelagt transport på reisen, har pasienten rett til å få dekket slik transport. Medisinsk behov dokumenteres av pasientens behandler, mens det er pasientreisekontoret som avgjør om det er behov for drosje eller fly på reisen av trafikale årsaker, jf. pasientreiseforskriften § 22 første ledd bokstav c og § 23.

Formålet med lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient og brukerretighetsloven) er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal videre bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse og omsorgstjenesten. Etter flere oppslag i media det siste året, hvor pasienter bl.a. sendes på rundreise i distriktet før de kommer hjem, samt tilbakemeldinger fra innbyggere på et regelverk som ikke er tilpasset forhold ute i distriktene, opplever vi nå at tilliten til pasientreiser settes på prøve. Venstres mener derfor det er behov for en ny gjennomgang av regelverket som regulerer retten til dekning av utgifter i forbindelse med reise til og fra behandling. Dette for å sikre at intensjonen i pasient- og brukerrettighetsloven følges opp på en bedre måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**