Helhetlig samfunnsutvikling i Namdalen

Illustrasjon: Knut Høihjelle, Namdalsavisa.

Namsos og Nærøysund Venstre har lenge ment at FV769 må inkluderes i den kommende veisatsingen i Namdalen. Venstrelagene sendte 3. mars 20198 et brev til Namdal Regionråd og argumentert for at en bør benytte eget vedtak som åpner for «at mulighetene for å gjøre dette til et større regionalt prosjekt med flere faser og delprosjekt, samt mulig bruk av brukerfinansiering, blir en del av utredningen»

Gode veger betyr mye for forbindelsen mellom Namdalen og omverdenen, men de er også viktige for den interne kommunikasjonen i regionen. Under prosjektet «Lakseveg Nord» bør det være mulig å finne løsninger som ivaretar begge disse punktene på en god måte.

De valgene som til slutt blir tatt vil ha sterk innvirkning på utviklingen i Namdalen i mange tiår framover. Det er vanskelig å se for seg at vi i den nærmeste fremtid får en tilsvarende mulighet til å gjøre en grundig vurdering av fylkesvegsystemet. Derfor et det viktig at arbeidet med dette prosjektet finner fram til de gode løsningene som også gir best mulig samfunnsmessig effekt

En ser at det legges press på å ta hurtige valg i arbeidet med «Lakseveg Nord», men dette må imidlertid ikke gå på bekostning av gode og grundige prosesser. Prosjektet må preges av en åpen og helhetlig tilnærming. I det politiske arbeidet blir enklere å stå sammen om felles standpunkt, når prioriteringene tuftes på at alle alternativene er vurdert og kostnadsberegnet.

Lokalt i Venstre har vi i mange år vært opptatt av de mulighetene som ligger i å utvikle kysttraseen Fylkesveg 769 mellom Namsosområdet og Ytre Namdal. Når Nærøysund og Namsos blir nabokommuner er dette alternativet enda mere aktuelt. Det ligger et potensial for hele Namdalen i at disse kommunene med omkring 2/3 av folketallet utvikler et tettere samarbeide. Lokalpartiene i disse kommunene har derfor sørget for at denne vegstrekningen er prioritert i Trøndelag Venstres program til fylkestingsvalget til høsten.

KYSTVEG: Namsos Venstre har den nye fylkeslederen med på laget når de mener det må tenkes helt nytt omkring veg og infrastruktur for å knytte Namdalen tettere sammen. Fra venstre: Geir Olav Knappe, Anne Cecilie Holm og fylkesleder Torgeir Anda. Foto: Øyvind Rånes, Namdalsavisa.

Trøndelag og Namsos Venstre gikk ut i Namdalsavisa 25. februar 2018. Les saken her: https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2018/02/25/Vil-bygge-ny-kystveg-16163291.ece

En vegutbygging langs denne traseen gir den raskeste vegen mellom Nærøysund og Namsos/Trondheim. Det er allerede i dag 72 kilometer kortere mellom Rørvik og Namsos via Lund enn over Høylandet., og 51 kilometer kortere mellom Rørvik og Trondheim. Den største utfordringen ligger i fjordkryssingen, men ut fra det som nå gjøres på tilsvarende strekninger andre steder, ser vi at det i dag finnes byggemåter som kan gi gode løsninger også for denne strekningen.

For næringslivet generelt vil en slik veg være en stor vitamininnsprøyting. Kjøretiden er ikke lengre enn at et felles bo- og arbeidsmarked for deler av Ytre Namdal og Namsosområdet styrkes. Vegen reduserer reisetid og øker tilgjengeligheten til fjordsystemene i Namdalen hvor havbruk skaper store verdier. Videre vil mulighetene til gjensidig å benytte flyplassene over Namsos og Rørvik, hurtigruta på Rørvik og buss og tog over Namsos/Steinkjer bedres. Den vil også bety mye for transport knyttet til politi, brann og helse. I akutte tilfelle snakker vi om en halvering av utrykningstiden. I mange tilfeller kan bruk av ambulanse fra Ytre Namdal til Sykehuset Namsos være raskere enn helikopter. Vegen vil også knytte Salsbruket, Lund, Salsnes og Jøa nærmere til kommunesentrene i de to nye kommunene.

Ved vurdering av kostnader ved utbygging av denne aksen må en se på mulighetene som ligger i at staten tilbyr engangsutbetaling på 40 års driftsutgifter ved utfasing av ferge. Hurtigbåten kan muligens også vurderes i dette perspektivet.

Etter vår mening bør hele eller deler av en slik kysttrase inngå i en mulighetsstudie av hva som skal gjennomføres i prosjektet «Lakseveg Nord».

Mange framhever i dag vegen over Høylandet som hovedtraseen for Ytre Namdal. Så lenge vi har fergeløsning på Fv769 er det enighet om at denne vegen er viktig. Muligens bør det uansett benyttes en god del penger på å forbedre og forsterke denne strekningen. Totalt sett er det imidlertid vår mening at standarden på Fv770/Fv17 er bedre enn på Fv769. Likevel foretrekker allerede i dag svært mange, også laksetransporten, Fv769 når det passer med fergetidene. Det sier litt om potensialet som ligger i en forbedring av denne vegen hvis det blir fergefri kryssing av Follafjorden

Før de virkelig store investeringene planlegges og gjøres er det nødvendig med en grundig og helhetlig vurdering av hva som vil være de gode, hensiktsmessige og langsiktige vegløsninger for denne delen av Namdalen i framtiden. Vi håper at prosjektet legger opp til det.

 

Bjørn Ola Holm, leder Nærøysund Venstre

Trond Prytz, leder Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**