Bekjempe utenforskap – muligheter for alle

Utenforskap finnes i mange former og blant ulike typer mennesker. Asker oppfattes som en kommune der mange er ressurssterke og vellykkede. Da kan det bli ekstra utfordrende å oppleve at man ikke er i arbeid eller klarer å bidra på ulike arenaer.

Venstres visjon er at Asker skal være et inkluderende lokalsamfunn der alle opplever at de gis rom og muligheter ut fra eget potensiale.

Gi alle barn en god oppvekst

Lik oppvekst for alle betyr like oppvekstmuligheter. Vi ønsker å fremme gode lokalsamfunn og oppvekstmiljøer hvor barn og unge blir sett og anerkjent i sin individuelle utvikling.

Barnefattigdom er et reelt problem i Asker. Å være fattig i kommuner der de aller fleste har det materielt veldig godt, gjør det tungt å stå utenfor. Foreldres problemer skal ikke bæres av barna.

Venstres grunnprinsipp 4: Frihet forutsetter felleskap og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har fellesskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Fellesskap sikrer frihet og muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne.

Årsaker til fattigdom er mange og som regel sammensatte. Tiltakene må reflektere nettopp dette. Asker Venstre ønsker å arbeide helhetlig med å bekjempe fattigdom i vår kommune.

Asker Venstre vil:

 • Styrke de små lokalsamfunnene og grendelagene i hele kommunen som rammer rundt trygge oppvekstmiljø og sikre lokalt engasjement og eierskap til viktige saker og prosesser.
 • Arbeide for at Asker har en variert boligbygging.
 • Videreutvikle aktivitetsappen med rabatter og kontingentstøtte for barn og unge i lavinntektsfamilier.
 • Bekjempe fattigdom blant barn og unge i Asker og iverksette tiltak slik at barn og unge som lever i fattigdom har et godt sted å bo og kan delta på skole- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre.
 • Samordne kollektivtransport med organiserte fritidsaktiviteter slik at alle har muligheten til å delta uavhengig av familiesituasjon.
 • Låne ut lokaler i skoler og barnehager til barnefødselsdager og andre store begivenheter slik at alle barn har mulighet til å invitere venner.
 • Ha lavterskeltilbud for psykisk hjelp til barn og unge.
 • Støtte minoritetsjenters kamp for å ta delta i samfunnet på alle vis, gjennom utdanning, fritidsaktiviteter og et liv de selv kan velge.
 • Inkludere digitale møteplasser som verktøy for å sikre inkludering og motvirke utenforskap.

Integreringsdugnad

Om lag 20 prosent av innbyggerne i Asker har en bakgrunn fra et annet land enn Norge. Denne gruppen innbyggere er svært mangfoldig og har verdifull kompetanse på mange områder, som språk, kultur og teknologi. Det er også utfordringer. Venstre tror på en helhetlig integreringspolitikk der barnehage, skole og arbeid er de viktigste arenaene for integrering. Vi ønsker at alle, uavhengig av opphav, realiserer sitt potensiale og bidrar med sine ressurser i utviklingen av Askersamfunnet.

Introduksjonsprogrammet i Asker bør være tydelig på samfunnets forventninger til flyktningene, der deltagelse i det norske samfunnet innebærer både rettigheter og plikter. Det betyr blant annet at alle må lære seg norsk, sette seg inn i norsk kultur og delta i arbeidslivet eller skaffe seg en utdanning.

Asker Venstre vil:

 • Mobilisere næringsliv, frivillighet og offentlige ressurser til en inkluderingsdugnad
 • Opprette et innvandrerråd som en arena for diskusjon om felles utfordringer.
 • At barnehager med høy andel fremmedspråklige/tospråklige barn skal ha en egen pedagogstilling med et overordnet ansvar for språkutvikling og sosialt samspill.
 • Vurdere skolegrensene i tilfeller der enkelte skoler får en høy andel av fremmedspråklige elever.
 • At Asker kommune er en arbeidsgiver som gir minoriteter gode muligheter gjennom en bevisst holdning til rekruttering og ansettelser.
 • Satse på målrettede jobbsøkerkurs for ungdom.
 • Styrke rådgivningstjenester til arbeidsinnvandrere.
 • Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering.
 • Støtte frivillige organisasjoner som skaper møteplasser mellom ulike deler av befolkningen.
 • Tilby flere av kommunens lokaler, som skolebygg, til bruk for frivillige organisasjoner.
 • Styrke bibliotekene som integreringsarena.
 • Sikre god svømmeundervisning og å benytte dette som ordninger for inkludering og integrering.

Inkluderende arbeidsliv

Arbeid gir mening, et sosialt fellesskap og en inntekt. Venstre vil jobbe for at kommunen har høye ambisjoner som en inkluderende arbeidsgiver. Venstre forventer at både Asker kommune og næringslivet tar et klart samfunnsansvar. Det dreier seg om å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, tilby lærlingeplasser og ta etiske hensyn.

Asker Venstre vil:

 • Ha et variert og høyt antall praksisplasser i Asker kommune
 • Prøve ut nye former for tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte
 • Fortsette opptrapping av lærlingeplasser i Asker Kommune og arbeide for at lokalt næringsliv gjør det samme.
 • Etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser i Asker kommune i samarbeid med NAV.
 • Følge opp at Asker kommunes leverandører følger og respekterer arbeidslivets parters avtaler om tariff og inkluderende arbeidsliv. I alle større prosjekter som skal utføres for kommunen er det et krav at lærlinger skal benyttes.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**