Et bærekraftig Asker med rom for alle til å skape seg et godt liv

Asker må gjennom en omstilling for å bli et bærekraftig samfunn. Vår visjon er at Asker i en global sammenheng skal være et inspirerende eksempel på at FNs bærekraftsmål kan nås.

Det betyr at vi må la bærekraftsmålene ha en reell innvirkning på hvordan kommunen drives og prioriterer. Venstre vil at kommunen skal ha en aktiv pådriverrolle i den grønne omstillingen av næringsliv og samfunn, der individ og fellesskap ser nye og lokale muligheter.

Nye Asker blir en mangfoldig kommune. Vi har innbyggere i de fleste yrker og samfunnslag, vi har dedikerte musikere og naturelskere. Vi har innbyggere fra over hundre ulike land. Vi har barn i over hundre ulike idretter. Vi har kyst og vi har skog. Dette mangfoldet er vår store verdi. Det gir masse muligheter og er noe vi må ta vare på og bygge på i utviklingen av Asker.

Slik vil vi ta tak i Askers utfordringer

Asker har hatt en god utvikling på mange områder. Samtidig må vi erkjenne at vi har noen sentrale utfordringer som krever politisk handling de neste fire årene:

  • Hvordan kan vi verne våre rike naturverdier langs kysten og i marka mot et stort utbyggingspress? Vi vil ha en tydelig markagrense i hele kommunen, gjeninnføre 100-meterssone langs hele kysten, ha en restriktiv hyttepolitikk, bevare vassdrag og prioritere naturvernhensyn i utbyggingssaker.
  • Hvordan kan vi motvirke utenforskap og gi bedre muligheter til de mange om vokser opp i lavinntektsfamilier? Vi vil ha en integreringsdugnad hvor næringsliv, organisasjoner, private, kommunen jobber enda mer sammen for å skape nettverk, gode aktivitetstilbud, relasjoner og muligheter for innbyggere som står utenfor. Vi vil ha en boligpolitikk som gir flere råd til å kjøpe egen bolig.
  • Hvordan gi alle elever en skolegang som forbereder dem på en verden i endring? Hvordan sikre at elevene får solide kunnskaper, flerkulturell kompetanse, gode samarbeidsevner og kreativ skaperkraft? Vi vil prioritere ressurser til tidlig innsats, sosiale tiltak i skolen og satse på faglig styrking og ledelse i skolen.
  • Hvordan kan vi ivareta et levende lokaldemokrati når kommunen og avstander blir større? Denne utfordringen skal vi møte med et offensivt demokratiprogram for alle innbyggere. Vi vil sørge for at de nye nærdemokratiordningene blir velfungerende og gir reell innflytelse. Sammen med en satsning på de unike tettstedene i kommunen, har vi tro på at det skal skape identitet og engasjement i kommunen.
  • Hvordan kan vi få ned køer, støy og utslipp fra transport samtidig som befolkningen vokser? Vi i Venstre vil prioritere ressurser til buss, tog, sykkel og båt. Vi jobber i tett samarbeid med partifeller i fylket og nasjonalt for å få bedre samferdsel i Asker. Det trengs for at vi skal få miljøgater, flere og lengre tog, utslippsfrie hurtigbåter, og gjennomføring av E18 prosjektet med tunneler, sykkelveier, bussfelt og mindre støy.
  • Hvordan kan Asker ta sin del av klimakuttet? Vi vil jobbe systematisk for å få ned våre direkte og indirekte klimagassutslipp, som er langt over det som er bærekraftig i dag. For å få opp tempoet i investeringer i grønn teknologi i Asker-samfunnet, vil vi ha et eget klimafond hvor bedrifter og privatpersoner kan få tilskudd.
  • Hvordan skal vi møte eldrebølgen og ensomheten mange eldre opplever? Vi vi vil jobbe for nye boformer hvor eldre kan bo sammen i kollektiv eller dele boliger med andre aldersgrupper. Vi vil satse på forebygging og hjemmebaserte tjenester, men også sørge for et godt tilbud i tilrettelagte boliger og sykehjem for de som trenger det. Vi skal også gjøre Asker til en foregangskommune i å ta i bruk velferdsteknologi for å sikre kvaliteten i tjenestene og økt egen mestring for folk med helseplager.

Vi har stor tro på at den nye kommunen kan ta tak i disse utfordringene. Vi vil jobbe hardt for å gripe de mulighetene som en ny større kommune gir. Det betyr blant annet å bygge opp solide fagmiljø for skole og helse, og ha helhetlige planer og prioriteringer for samferdsel og utbygginger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**