Et levende Asker sentrum og tettsteder med egenart og tilhørighet

Askers store potensiale er i de mange unike tettstedene. Vi vil arbeide for sterke lokalsamfunn i hele Asker, hvor folk får utfolde seg, har gode møteplasser for alle generasjoner og et bredt og variert fritidstilbud.

Handel og service skal konsentreres til tettstedene. Uteområder og nye bygg skal utvikles over tid i tråd med stedets kvaliteter og gi en identitet. Tettstedene skal også være gode knutepunkt for tog, buss og/eller båt, og ha innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil.

Fremtidens sentrum og tettsteder i Asker skal utvikles etter prinsipper om bærekraft og livskvalitet for innbyggerne. Det må bygges variert, med en god fordeling av boliger, handel og servicefunksjoner, som gir gode opplevelser. Kvalitet i by- og stedsutvikling må bety et sterkt fokus på god arkitektur, og arkitekturen må stå i samsvar med eksisterende bebyggelse. Leiligheter må bygges med ulik størrelse. Solforhold og viktige siktlinjer skal i størst mulig grad sikres, og det skal være rik tilgang på lekeplasser, grønne lunger, turstier og lekeplasser.

Asker sentrum – et attraktivt møtested for alle

Asker sentrum er ideelt for en byutvikling med sin plassering ved en av landets beste jernbanestasjoner. Ny utvikling må bygge videre på det som er noe av Asker sentrums suksess til nå – en god balanse mellom butikker innendørs og gater og torg med liv og handel.

Asker Venstre vil:

 • Utvikle Asker sentrum som en grønn og attraktiv by med en tett og mangfoldig kombinasjon av boliger, kafeliv, handel og kultur.
 • Ha en balansert utbygging med høyder tilpasset dagens bebyggelse og siktlinjer
 • Ivareta sentrumshandelen på gateplan
 • Ivareta Askerelvas biologiske mangfold gjennom sentrum
 • Legge bedre til rette for syklende gjennom sentrum og jobbe for gode kollektivtilbud til alle deler av Asker
 • Videreutvikle næringsområder i nærheten av stasjonen
 • Arbeide for et bilfritt Asker sentrum på lørdager

Borgen

Borgen ligger ved foten av Vardåsen og i gangavstand fra Asker sentrum. Borgen har 5000 innbyggere med stor variasjon i bakgrunn og inntekt.

Asker Venstre vil:

 • Utarbeide en mulighetsstudie for Borgen fram mot 2050 med mer balansert boligsammensetning, gode møteplasser, estetiske kvaliteter og smart city løsninger.
 • Videreføre lokalmiljøtiltakene fra Borgen-prosjektet.
 • Bidra til at Drengsrud idrettspark og idrettshall blir gjort tilgjengelig for lokalmiljøet på Borgen
 • Bevare Borgens grønne preg
 • Si nei til jernbaneanlegg langs Bondivann
 • Gjennomgå skolegrenser i Asker sentrum for å få mer balansert elevgrunnlag mellom skolesonene
 • Jobbe for en lysløype rundt Vardåsen og utrede muligheter for en utvidelse av skianlegget.

Heggedal – stasjonsby med kvalitet og historie

Heggedal har vært preget av en tilfeldig tettstedsstruktur hvor boligbygging har flyttet seg fra området rundt Heggedal stasjon i retning Røykenveien. Det er planlagt et levende Heggedal sentrum som skal kombinere historiske forhold med nye attraktive gater, plasser, parker og bygg.

Asker Venstre vil:

 • Følge opp at planene for fornyelse og utbygging av Heggedal sentrum og Heggedal vest gjennomføres på en god måte
 • Ta godt vare på vassdraget, Kistefossdammen og Gjellumvannet

Holmen – sjø, kultur og handel

Holmen har et stort potensiale for å bli et bedre tettsted. Venstre ønsker å videreutvikle Holmen med flere boliger, et mer åpent handelsområde og mindre trafikk. Holmens unike plassering med sjølinje og Neselva, kystkultur, gammel bebyggelse på Landøya, og med siktlinjer til Skaugumåsen må være førende elementer i utviklingen av området. Det betyr at vi ikke ønsker en massiv bebyggelse ned mot sjøen og vassdraget eller store utfyllinger i havnebassenget.

Asker Venstre vil:

 • Begrense utbygging ved Neselva (begge sider) og strandsonen mellom Neselva og Holmen Bad i høyde og omfang for å beholde landskapsformen sett fra sjøen og gi innbyggerne siktlinjer til sjø og til åsene. Avstand fra sjø til bebyggelsen må maksimaliseres for å skape et godt område for allmenheten langs sjøen.
 • Bevare grøntområdet ved Holmenskjæret for allmennheten og uten at opplagsplass for båter flyttes inn på dagens grøntområde.

Dikemark – kulturnæring og nytt liv i gamle bygg

Dikemark har en lang og unik historie med bygninger og parkanlegg og store naturområder. Asker Venstres ønsker en helhetlig utvikling av Dikemark med nytt liv tilpasset stedets egenart.

Asker Venstre vil:

 • Skape nytt liv i byggene på Dikemark ved å begrense investeringer til eksisterende bebyggelse.
 • Gi kulturlandskapet status som landskapsvernområde.
 • Legge til rette for kunstnere og kreative næringer.
 • Videreutvikle Dikemark museum
 • Arbeide for å etablere en folkehøyskole på Dikemark, fortrinnsvis i de gamle sykehusbygningene

Vollen – kystkultur, polarhistorie og nisjehandel

Vollen har i dag mange kvaliteter som nisjehandel, museum, marina, badesteder og en fin kyststi. Venstre ønsker ingen større utbygging i Vollen, men vil legge til rette for videreutvikling av stedet i tråd med dagens kvaliteter.

Asker Venstre vil:

 • Videreføre støtte til Oslofjordmuseet
 • Videreføre støtte til nærmiljøsentralen og andre initiativ for å øke frivillig engasjement i området

Slemmestad – plussby med fossilfri hurtigbåt

Slemmestad står foran en svært spennende stedsutvikling med fokus på overgangen fra industrikultur til kulturindustri. Venstre vil jobbe for ambisjonen om en Plussby, som betyr å lage et bysentrum som produserer mer energi enn det forbruker. Slemmestad skal bli en levende by med gode ute- og rekreasjonsarealer i tilknytning til sjøen og til den nye byen, og skal bygge oppunder Slemmestads identitet som industristed ved å ta vare på enkelte bygninger. All vekst i transport skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. Det skal være strenge krav til parkering og utvikling av kollektivtilbudet i området.

Asker Venstre vil:

 • Få på plass utslippsfrie hurtigbåter snarest og senest innen 1.1.2022, og utvide tilbudet med flere og hyppige avganger
 • Bygge ut pendlerparkeringsplasser for bil, elbil og sykler
 • Sørge for at 100-meterskogen Tåjeskogen blir bevart
 • Utvikle kulturtilbudet
 • Ta vare på vassdraget gjennom Slemmestad i tråd med kap 5.6

Røyken – grønn og urban sentrumsutvikling

Røyken er utpekt som område for fortetting rundt kollektivknutepunkt. Med sin sentrale beliggenhet og tilknytning til togstasjon, bussforbindelse, Rv 23, kjøpesenter, alders- og sykehjem og Røykenbadet har stedet et stort potensiale. For å skape et mer bymessig Røyken sentrum må området gis en høyere utnyttelsesgrad, mer variert arealbruk, samt bedre romlige og funksjonelle forbindelser. Stedets identitet og karakter skal samtidig ivaretas når området fortettes og transformeres. Det innebærer at historiske bygningsmiljøer må ivaretas og integreres med nye nabolag som inngår i en ny stedstilknyttet identitet og karakter.

Venstre har tatt initiativ til å se på muligheten for å regulere et område til bærekraftig byggefelt med aktivhus etter inspirasjon fra Hurdal Eco Village. Mulighetsstudie for dette og et miljøprogram for Røyken er utarbeidet. Utviklingen av Røyken sentrum og områdene rundt bør og se på mulighet for næringsutvikling gjennom tilrettelegging for mindre arbeidsplasser/gründermiljøer.

Asker Venstre vil:

 • Utvikle Røyken sentrum og områdene rundt til et attraktivt, grønt og urbant sentrum med en styrking av kontakt mellom boligområder og sentrumsområdet og stasjonen
 • Tilrettelegge for næringsutvikling for mindre arbeidsmiljøer
 • Regulere et område til bærekraftig byggefelt med vektlegging på bygningsmessig bærekraft, grønne kvaliteter, grønn mobilitet og muligheter for lokal matproduksjon
 • Ta vare på Hegga og følge retningslinjene nevnt i kap. 5.6

Spikkestad – fra landbruk til stasjonsby og knutepunkt

De siste årene har Spikkestad blitt et tettsted i vekst. Historisk har Spikkestad hatt sin forankring i landbruksaktivitet og en lang periode med flere teglverk. I dag er Spikkestad et knutepunkt med start for Spikkestadbanen og nærhet til E134. For Venstre er det viktig at den videre veksten bygger opp om det levende sentrum som bygges rundt Teglen og Spikkestad torg.

Asker Venstre vil:

 • Fortsette arbeidet med sentrumsutviklingen slik at Spikkestad fortsetter som et lokalt tettsted for denne delen av kommunen.
 • Legge vekt på at innbyggertorget på Spikkestad blir en arena som kan tilføre ny aktivitet.
 • Fortsatt satse på samspillet mellom idrettslag og kommunen. Dette gjelder både i utviklingen av området ved Spikkestad ungdomsskole og ROS-Arena, og ved Spikkestad barneskole og skistadion/Kjekstadmarka.

Sætre – innbyggertorg og vekst i sentrum

Sætre er en lite tettsted i rask utvikling. Et nytt sentrum bygges mot havna. Utfordringen for Sætre er å utvikle et senter som ikke blir soveby og forstad. Vi vil at Sætre skal utvikles som en fjordlandsby med særpreg, og fylles med liv og aktivitet. Fortetting skal skje med kvalitet i en takt som stedet tåler, og den særpregede trehusarkitekturen skal bevares for etterslekten.

Asker Venstre vil:

 • Ivareta verdifull gammel trehusbebyggelse og spesielt Sætregården som historisk spor
 • Ivareta Mellomdammen 3 som ungdomshus eller med annen frivillig aktivitet
 • Støtte Trebåtfestivalen
 • Sikre god båtforbindelse til Håøya
 • Utvikle et innbyggertorg med en moderne bibliotektjeneste
 • Beskytte Sætreelva mot utbygging i tråd med prinsipper i kap 5.6. Turstier må holde avstand for å sikre naturlig kantvegetasjon.

Tofte – modernisert industri og ny vekst

Tofte er uløselig sammenknyttet med sin industrihistorie, men er samtidig et sted med en unik beliggenhet på spissen av Hurumhalvøya. Med en strandlinje på 4 km langs sentrum og rike muligheter til friluftsliv både på lands og til vanns, har Tofte et uforløst potensial til å tiltrekke seg unge barnefamilier som kan være med å bygge «Nye Tofte» og revitalisere stedet. Industrivirksomheten er redusert, og ting er i ferd med å skje på de gamle fabrikktomtene. Bedre kommunikasjon vil gjøre Tofte til et ettertraktet sted for etablering av både boliger og arbeidsplasser.

Asker Venstre vil:

 • Utvikle lokale arbeidsplasser som gir folk muligheten til å bo og arbeide lokalt.
 • Ivareta den unike kystlinjen ved Tofte og befolkningens tilgjengelighet til sjøen
 • Ha en lokalt forankret stedsutvikling
 • Styrke Tofte som et av Hurumhalvøyas lokalsentre
 • Arbeide for bedre kommunikasjon til Tofte, spesielt på fjorden
 • Satse på reisebaserte næringer

Klokkarstua – kulturminner og kultursenter

Klokkarstua er det gamle kommunesenteret i Hurum. Kirken, Hovtun og Prestegårdsalleen er et viktig landskapsbilde som for mange er selve symbolet på bygdas historie. Klokkarstua er et velfungerende lite lokalsamfunn med innbyggere som har lang tradisjon for å samle seg om fellestiltak og løfte i flokk.

Asker Venstre vil:

 • ivareta og styrke kulturminner og bomiljøet rundt Hurum kirke
 • Støtte idrettsmiljøet rundt Huringen og Hovenga
 • sørge for varig vern av Festningsverket og «ryggen» på Verket.
 • Støtte opp under kulturhuset på Hovtun
 • Jobbe for bedre kollektivløsninger fra området ved Klokkarstua spesielt
 • Prioritere trafikksikringstiltak langs fylkesveien fra Steinerskolen til Verket.

Holmsbu og Rødtangen – kunst og sjøidyll

Holmsbu/Rødtangen-området er sommeridyll med tallrike hytter, men også med en lokalbefolkning som trenger et velfungerende bomiljø året rundt. I noen hektiske sommermåneder øker trafikken på de smale veiene uforholdsmessig mye, og belaster sentrum langt over tålegrensen. Holmsbu og Støa er kjent for et rikt kunstnermiljø, historisk av nasjonal betydning men levende også i dag. Området er rikt på vakre bygningsmiljø, naturreservater, fornminner og kulturminner, og all utvikling her må skje med ytterste varsomhet.

Asker Venstre vil:

 • Ta vare på Holmsbu kirke med utsmykkingen av Holmsbumalerne
 • Ha et stedstilpasset reiseliv som ivaretar de fastboende og gir et næringsgrunnlag for helårs bosetning
 • At tiltak på eksisterende hytter skal underordne seg lokal byggeskikk og stedets unike kvaliteter
 • At nye hytter skal bygges som fortetting i eksisterende hytteområder
 • Skrinlegge planene om ny vei til Rødtangen og sikre de verdifulle naturreservatene og kulturverdiene i området mot inngrep

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**