Kultur og frivillighet – fordi livet er mer enn penger

Kunst og kultur har en egenverdi. Asker Venstre ønsker en kommune der det er rom og muligheter for et mangfoldig kulturliv. Det offentlige skal stimulere og oppmuntre til bred kulturell aktivitet.

Venstres grunnprinsipp 7: Livet er mer enn penger

Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes også gjennom kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring.

Et yrende kulturliv

Asker Venstre vil legge til rette for at alle har muligheter for gode kulturopplevelser, uavhengig av økonomi og bakgrunn.

Befolkningen vokser og en del steder finnes det ikke gode lokaler, for eksempel med god akustikk. Vi må også legge til rette for opplevelser som styrker lokalt næringsliv og styrker tilhørigheten i den nye kommunen.

Asker Venstre vil:

 • Satse på kulturbygg og arenaer for kunst og kulturformidling i de største tettstedene, for å gi et tilbud nært der folk bor og legge til rette for mindre transport.
 • Videreutvikle bibliotekene med nye tilbud og utvidede åpningstider
 • Gjøre flere scener tilgjengelige for lokale kulturgrupper, særlig barne- og ungdomskultur
 • Bidra til kulturminnevern blant annet gjennom merking og bevaring av historisk interessante bygninger
 • Bidra til videreutvikling av museene
 • Støtte kulturtiltak som bidrar til stedstilhørighet og identitetsbygging
 • Bidra til talentutvikling gjennom profesjonell karriererådgiving til aktører som ønsker å etablere seg eller arbeide i kulturnæringen.
 • Videreføre aktivitetskortet i hele kommunen og øke til 18 år
 • Videreføre satsingen på Kulturskolen
 • Sikre gode arbeidsvilkår for korpsene
 • Videreføre Frivillihetsfondet i hele kommunen
 • Omgjøre seniorsentrene til helse- og kultursteder

Gode rammer for frivilligheten

Asker har en rik kulturarv, fantastisk natur, flotte kulturlandskaper, og mange gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Asker er en god kommune å bo i. Kulturell overlevering til neste generasjon er en av de viktigste sosiale prosesser i et samfunn. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk.

Frivillige organisasjoner er en bærebjelke i det norske samfunnet. Det frivillige foreningslivet gir folk en lokal tilhørighet, verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Venstre vil gi den frivillige sektoren i Asker vekstmuligheter og arbeide for at kommunen er en langsiktig og støttende partner der det trengs.

Frivillige organisasjoner spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle Asker som et inkluderende og godt samfunn. De frivillige organisasjonene og den innsats innbyggerne i Asker nedlegger for hverandre er avgjørende for en god samfunnsutvikling.

Asker idrettsråd og kulturråd spiller en viktig rolle for å fremme idrett og kultur i kommunene og fordele tilskudd. Disse rådene bør få tilskudd for å kunne drives godt.

Asker Venstre vil:

 • Stimulere til et bredt tilbud innen idrett og kultur, og satse spesielt på frivillige organisasjoner for ungdom.
 • Støtte initiativ til etablering av lokale ungdomshus i hele kommunen
 • Styrke kommunens økonomiske støtte til frivillige organisasjoner og se på måter å gi større lag og foreninger tilskudd til administrative funksjoner.
 • Tilby flere av kommunens lokaler til bruk av frivilligheten.
 • Planlegge skolebygg for alternativ bruk etter ordinær skoletid, som møtelokaler for lag og foreninger, privatundervisning, idrett eller kulturaktivitet.

Idrett gir glede og helse

Idrett er lek, sosial aktivitet, dugnad, konkurranse og folkehelse. Det er et mål at flere deltar i både organisert og uorganisert aktivitet. Alle som ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet i Asker må få mulighet til det. Kommunen må ta ansvar for at det finnes gode kommunale idrettsanlegg som gir et bredt tilbud av idretter. Asker Venstre anerkjenner idretten som en viktig aktør i folkehelsearbeidet i kommunen og vil arbeide for at alle som ønsker å drive idrett skal gis mulighet for det.

Asker Venstre vil:

 • Prioritere breddeidretten for å bidra til gode liv og folkehelse for så mange som mulig uavhengig av økonomisk bakgrunn og ambisjonsnivå.
 • Sikre gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for organisert barne- og ungdomsidrett.
 • Arbeide for at kommunens idrettsanlegg har åpningstider som sikrer at idrettsanleggene utnyttes optimalt.
 • Jobbe for at kommunale idrettsanlegg vedlikeholdes og at nødvendig oppgradering jevnlig vurderes.
 • Ha en satsing på mindre idrettsanlegg/nærmiljøanlegg i lokalmiljøene for å støtte opp under lokale idretts- og mosjonistgrupper.
 • Støtte idretts-SFO og alternative aktiviteter i samarbeid med idrettslagene.
 • Jobbe for en lysløype rundt Vardåsen og utrede muligheter for en utvidelse av skianlegget.
 • Jobbe for at kommunen støtter idrettslag som arbeider for integrering av ungdom med innvandrerbakgrunn i sine idrettsaktiviteter
 • Stimulere idrettslag til å legge til rette for integrering av ungdom med funksjonshemninger i sine idrettsaktiviteter

Tur og friluftsliv i nærområdet

Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. For barn og unge kan friluftslivet være en arena for mestring, samhold og naturopplevelser, og legge grunnlaget for fysisk aktivitet resten av livet. I tillegg er naturen i Asker et grunnlag for reiselivet, og har stor betydning for stedstilhørighet og bosettingsmønster. Venstres mål er at Asker skal ha et nett av stier og turmål som gjør det lett og attraktivt for befolkningen å oppsøke naturen og gå tur. Turstier og turveier i nærområdet kan også bidra til «å la bilen stå».

Asker Venstre vil:

 • utvide turstinettet i marka og langs fjorden i samarbeid med turlag og grunneiere
 • etablere tursti langs fra Asker sentrum til Semsvann
 • gi støtte til lokale tur- og historielag om turstier, informasjonstavler og kart/brosjyremateriell for å gjøre kulturminner og natur lettere tilgjengelig for folk flest
 • etablere friluftshus som et aktivitets, møteplass og samlingspunkt med mulighet for lagring av utstyr for lag og organisasjoner som speidere, DNT og andre tur- og friluftslivorganisasjoner
 • bevare Øvre Sem som et natur- og kultursted
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**