Levende folkestyre og en åpen kommune

Venstres visjon er et levende folkestyre der beslutninger tas nært dem det angår og der folk har innflytelse over egen hverdag. Kraften i menneskemøter oppleves i møte mellom lærer og elev, behandler og bruker, kommune og innbygger og oss innbyggere i mellom.

Å være medborger betyr at du inviteres inn til å reelt medvirke og utvikle din egen kommune. Dette sikrer integrering, åpenhet og lokalt engasjement.

Løft for lokaldemokratiet

Hva er oppgaveutvalg og lokalsamfunnsutvalg?

I nye Asker er det planlagt nye nærdemokratiske ordninger. Slike ordninger skal komme i tillegg til kommunestyret og de utvalg som er knyttet til det. Planene per nå er etablere Oppgaveutvalg og Lokalsamfunnsutvalg.

Oppgaveutvalg skal opprettes for bestemte oppgaver, for eksempel for utvikling av en ny større områdeplan.

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg knyttet til steder i den nye kommunen, som Holmen, Sætre og Slemmestad. De skal bestå av innbyggere fra området. Medlemmene oppnevnes av kommunestyret. Utvalgene er forventet å engasjere seg i saker som gjelder deres lokalområde. De kan fremme saker for videre politisk behandling i kommunen. De skal aktivt gi innspill på utvikling av planer for boligbygging og utvikling lokalt. De skal også kunne gi støtte til sosiale og kulturelle aktiviteter lokalt.

Mange frykter at lokaldemokratiet vil svekkes med nye Asker. Kommunepolitikerne blir færre og avstander vil øke. Venstre vil møte dette med å utvikle et demokratiprogram som skal skape engasjement lokalt rundt innbyggertorgene og lokalsamfunnsutvalgene. Programmet skal omfatte alle aldersgrupper, med særlig vekt på unge og de som vanligvis ikke deltar i lokaldemokratiet.

Asker Venstre vil:

 • Utvikle et demokratiprogram med:
  • Opplæring og veiledning for medlemmer og varaer i lokalsamfunnsutvalg
  • Informasjonskampanjer for å få kandidater til lokalsamfunnsutvalg og gjøre de og deres misjon kjent
  • Undervisningsopplegg i skolene
  • Veiledning til elevråd og representanter I ungdommens kommunestyre
  • Digitale løsninger for lokalsamfunnsutvalgene som gjør det enkelt å engasjere seg
 • Jobbe for syv lokalsamfunnsutvalg (LSU) og innbyggertorg i Asker kommune.
 • Utvikle innbyggertorg og lokalsamfunnsutvalg med en sterk grad av innovasjon og digital profil.
 • Gjøre det enklere å finne fram i og søke i kommunal saksgang.

En åpen og involverende kommune

Åpenhet om beslutninger er avgjørende for et velfungerende demokrati. For Asker Venstre er det viktig å styrke det lokale folkestyret. Nærhet mellom borgere og folkevalgte, åpenhet om politiske og administrative prosesser bidrar til tillit.

Asker Venstre vil:

 • Ha mest mulig åpenhet om kommunens arbeid og beslutninger med gode rutiner for informasjon til befolkningen og bekjentgjøring av kanaler for medvirkning.
 • Sørge for involvering og god informasjon om reguleringsplaner
 • Videreutvikle servicetorg som en del av innbyggertorgene for å opprettholde kommunenes service til borgerne.
 • Sikre god ivaretakelse av universell utforming for bevegelseshemmede og personer med sansetap ved nybygg og rehabilitering av offentlige bygninger og på alle offentlige steder.
 • Etablere et forsøk med stemmerett for 16-åringer. Gjennomføringen må skje i et nært og godt samarbeid med kommunens skoler.
 • Arbeide for en restriktiv holdning til delegering av politiske saker fra kommunestyre til administrasjonen, blant annet oppfølging av interkommunale selskaper.
 • Påse at det er en høy terskel for å unnta saker offentlighet.

Digitalisering av kommunen – for bedre service og kvalitet

Venstres grunnprinsipp 8: Den sosialliberale staten styres av borgerne

Den sosialliberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder.

Vi står overfor en ny industriell revolusjon. Bruk av ny teknologi og digitalisering kan gi både bedre og lettere tilgjengelige tjenester. En digitalisering med god universell utforming er også et virkemiddel for å sikre at personer med ulike former for funksjonsnedsettelser kan delta på linje med andre innbyggere.

Venstre er opptatt av at de kommunale tjenestene skal være kjennetegnet av kvalitet, rettsikkerhet og likebehandling for kommunens borgere. Dette må være førende prinsipper også for alt arbeid med digitalisering. Kvalitet i kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon, avhenger av kompetanse og at kommunen utvikles og ledes som en moderne kunnskapsvirksomhet.

Venstre ønsker en blanding av privat og kommunal drift av de ulike tjenestene. Kostnadsbevissthet og klare kvalitetskriterier i kommunal drift og investeringer kan gi redusert kommunal gjeld og økt handlefrihet.

Asker Venstre vil:

 • Ha en offensiv digital satsning som bidrar til å tilby helhetlige og brukervennlige tjenester. For innbyggere som ikke kan ta del i digitaliseringen, skal Innbyggertorgene være et fullverdig alternativ.
 • Ta systematisk i bruk brukertesting for å sikre at kommunale tjenester er brukervennlige og best mulig universelt utformet.
 • Følge opp kommunens bruk av klart språk – det vil si at språkføringen i kommunale informasjonskanaler og tjenester skal være best mulig tilgjengelig og forståelig.
 • Jobbe for at Asker kommune er i front innen bruk av velferdsteknologi og digitale læremidler. Asker Venstre vil ha en plan for å sikre at teknologi tas systematisk i bruk innen opplæring og helse- og omsorg.
 • Styrke rettsikkerheten for kommunens borgere gjennom sterkere fokus på etiske retningslinjer og saksbehandlingskrav.
 • Stille klare kvalitetskrav og kontrollmuligheter ved konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**