Vern av dyrebar natur og klimakutt

Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største samfunnsutfordringer. Utslippene av klimagasser må kuttes kraftig hvis vi skal forhindre ukontrollert global oppvarming og ødeleggelse av framtiden til våre barn og barnebarn.

Klimapolitisk foregangskommune

Venstres grunnprinsipp 3: Alle har ansvar for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.

Vår visjon er å omstille Asker til et lavutslippssamfunn, der utslippene er kraftig redusert og ressursene utnyttes på en mye bedre måte enn i dag. Asker skal være en nasjonal foregangskommune innen fornybare energikilder, energisparing og gjennomføring av klimakutt i overgangen til et lavutslippssamfunn. Venstre er opptatt av at det grønne skiftet innebærer en lang rekke muligheter for oss som samfunn. Når vi skaper et samfunn som er bærekraftig, basert på fornybare energikilder og med minimale utslipp av klimagasser, skaper vi også et samfunn det er godt å leve i. Det som er bra for klimaet er ofte også bra for helsa, økonomien og miljøet ellers.

Venstre vil utvikle kommunen smart slik at vi får lavere utslipp og mindre energibruk. Konsentrert bebyggelse, korte avstander og god tilgang på kollektivtransport vil bidra til dette. For Venstre er det viktig å ta vare på grøntarealer, vassdragene, våtmark, fjorden, strandsonen og marka.

Asker Venstre vil:

 • Gjennomføre ambisiøse mål for kutt i direkte og indirekte utslipp i kommunens egne virksomheter og i Askersamfunnet forøvrig, i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål. Energi- og klimaplanene skal harmoniseres med det beste fra de tre kommuner og ytterligere tiltak inkluderes.
 • Få ned direkte utslipp fra transport i Askersamfunnet ved å:
  • Legge til rette for bruk av elbil og hybridbiler ved utbygging av flere ladepunkt og ladestasjoner
  • Stimulere til etablering av ordninger med bildeling og redusere krav til parkeringsplasser der det etableres bildelingsordning.
  • Legge til rette for utslippsfrie fritidsbåter
  • Tilrettelegge for klimavennlige reisemåter som gang- og sykkelbruk samt kollektivtrafikk (se kapittel 5)
  • Sikre at klima-, natur- og miljøhensyn blir ivaretatt i alle plan-, regulerings- og utbyggingssaker og at det alltid bygges i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling
 • Få ned utslipp fra bygg og energiproduksjon ved å:
  • Ha en offensiv utadrettet miljørådgivning fra kommunen til bedrifter og innbyggere
  • Hjelpe innbyggere som fremdeles bruker fossilbasert oljefyring eller har ubrukte oljetanker med rådgiving (fossilbasert skal utgå innen 2020).
  • etablere et kommunalt klimafond for klimatiltak blant private og bedrifter som:
   • gir refusjon i deler av byggesaksgebyret for utbygginger med høye miljøkvaliteter, slik som plusshus.
   • gir støtte til energiproduksjon ved rehabilitering av privatboliger
   • fremmer bruk av sol og jordvarme som oppvarmingskilde
   • takflater og egnede fasader benyttes til energiproduksjon eller utformes aktivt (veksthus, grøntområde, drenering (blått tak) og lignende)
  • Sørge for at kommunen går foran med et godt eksempel i kutt av klimagassutslipp:
   • Sette mål om minimum 50 % kutt av klimagassutslipp for kommunale byggeprosjekter, for både bygge- og anleggsfase, transport og energiforbruk i drift
   • Stille krav til bruk av miljø- og klimavennlige byggematerialer og fossilfrie byggeplasser i alle nye kommunale bygg, og utslippsfrie på sikt
   • Alle kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie, og tyngre kjøretøy fossilfrie
Plusshus er en bygning eller bolig som er konstruert, designet og innrettet for å få det totale energiregnskapet til å gå i pluss. Et plusshus skaper mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og riving av bygget (livsløpssyklus). Kilde: Wikipedia
 • Stille krav om utslippsfrie løsninger (alternativt bærekraftig fornybart drivstoff) ved kjøp av alle former for transporttjenester
 • Videreutvikle samarbeidet med Futurebuilt
 • Vektlegge tre når Asker kommune er byggherre, også for større og høyere bygninger. Tre som alternativ må utredes før beslutninger som gir føringer for materialvalg.
 • Kommunale bygg/enheter skal sertifiseres som miljøfyrtårn
 • Bygge om kommunale fyringsanlegg til bio-olje eller jordvarmeanlegg
 • Følge opp at skoler og barnehager i Asker er Grønt Flagg-sertifisert
 • Takflater og egnede fasader på offentlige bygg benyttes til energiproduksjon eller utformes aktivt (veksthus, grøntområde, blått tak og lignende)

Miljøgifter og forurensning

Forurensning skjer i vann, jordsmonn, luft og vegetasjon, og har ofte alvorlige følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra mange kilder, og det er stor variasjon i hvor farlige de er. Industri, veitrafikk og vedfyring i gamle ovner er store kilder til utslipp av tungmetaller og organiske miljøgifter.

Asker Venstre vil:

 • etablere et godkjent deponi for snø for å stoppe dumping i vassdrag og sjø og kunne sørge for sikker deponering av snø og rensing av forurenset snø/smeltevann
 • kartlegge og skifte ut eventuelle forurensede masser i tilknytning til kommunale bygg, og særlig barnehager og på lekeplasser
 • Foreta en kartlegging av gamle fyllinger, forurenset grunn og forurenset sjøbunn, og iverksette nødvendige tiltak
 • Sørge for kjemisk og økologisk overvåkning av vassdragene
 • Sørge for miljøvennlige løsninger for kunstgressbaner
 • Gi støtte til ombruksfestival, redesignprosjekter og andre tiltak som fokuserer på gjenbruk framfor kasting.
 • Redusere bruk av veisalt på kommunale veier, og påvirke fylke og stat til å bruke alternativer spesielt i nærhet av vassdrag.

Målet om grønn vekst bestemmer hvor vi skal bygge og hva vi skal verne

I hvilke områder skal vi vokse, hvordan skal vi fortette med kvalitet og hvordan skal vi utvikle nærsentra hvor vi kan leve våre daglige liv?

Asker kommune inneholder noe av de rikeste geologiske og biologiske naturverdiene i landet, samt en kystlinje som er attraktiv for alle. Venstre har som mål at matjord, naturområder, strandlinje og kulturminner skal tas vare på for de som kommer etter oss.

Asker vil fortsette å vokse. Veksten skal i hovedsak skje ved å utvikle mer attraktive lokalsentre og tettsteder med lokal handel og service hvor innbyggerne kan få dekket flere av sine daglige behov. Venstres politikk er å bygge kollektivnært i prioriterte vekstområder. Fortetting ved kollektivknutepunktene skal skje med god kvalitet, som tar hensyn til både eksisterende bebyggelse og framtidens innbyggere.

Asker Venstre vil:

 • Utvikle helhetlige områdeplaner for alle større tettsteder med mål om levende lokalsentre, variert bebyggelse og næring, og grønn transport
 • Åpne for boliger på ubrukte næringsarealer ved kollektivknutepunkt.
 • Legge ny handel i eksisterende lokalsentra, og jobbe for tettsteder med gode møteplasser og torg med liv og handel.
 • Jobbe for en småhusplan som sikrer en kvalitativ god fortetting i områder med småhusbebyggelse.
 • Stimulere til bygging av bærekraftige boligfelt med aktivhus, tilrettelegging for dyrking av kortreist mat, bærekraftig forbruk, miljøvennlig transport, effektiv og bærekraftig avfallshåndtering mv,
 • Ved utbygginger som må berøre dyrket mark, skal det nydyrkes eller reetableres et tilsvarende areal dyrket mark et annet sted

Nye boformer og boligbygging for alle

Asker mangler boliger tilpasset behovene til nyetablerte, små familier, enslige, og personer med lave inntekter. En aktiv kommunal boligpolitikk i samarbeid med boligutbyggerne, er nødvendig. Boliger for alle er et viktig samfunnsansvar og viktig for å få gode bomiljø, rekruttering til arbeidslivet og gi muligheter for våre barn til å bosette seg i Asker.

Asker Venstre vil:

 • Akseptere høy arealutnyttelse ved kollektivknutepunkt og lokalsentra slik at flest mulig får nytten av nærhet til kollektiv- og sentertilbud.
 • Sikre bokvalitetene i eksisterende boligområder ved å tilpasse fortetting der dette er aktuelt, til eksisterende bebyggelse.
 • Bidra til at kommunen stimulerer private utbyggere og benytter kommunens tomtearealer for utvikling av ulike boliger, som i størrelse og prisnivå er blir tilpasset ulike innbyggere.
 • Kreve en høy andel ungdomsboliger, mindre boliger og sosialboliger ved salg av kommunale tomter.

Naturvern og utvidet markagrense

Asker har store geologiske og biologiske naturverdier, også i nasjonal sammenheng. Vi har kyst, vassdrag og skog. Mens deler av skogen i dagens Asker er omfattet av markaloven, har skogen i Røyken og Hurum ikke samme vern – med unntak av områder som er spesielt vernet. En utfordring i Asker er at vi over lang tid opplever en bit-for-bit utbygging.

Asker Venstre vil:

 • Fortsette arbeidet med å kartlegge og utarbeide plan for bevaring av naturmangfold og biologisk mangfold, samt plan for bekjempelse av fremmede arter
 • Prioritere naturvernhensyn i utbyggingssaker
 • Ta initiativ til å justere Markaloven slik at den blir gjeldende for store deler av skogområdene i tillegg til dagens områder.
 • Bevare 100-meterskoger og grønne lunger tett på boligområdene.
 • Sikre kulturlandskapet og et levedyktig landbruk gjennom et aktivt jordvern.
 • Sikre verdifulle kulturminner
 • Bevare og verne utsatte og urørte naturområder som utgjør viktige biotoper.
 • Jobbe for å utvide Blåfjell naturreservat i Kjekstadmarka
 • La kompensasjon for omregulering av eiendommer til høyere vernestatus primært være frivillig og vurdere erstatning basert på dagens økonomiske verdi av vernede områder

Vern av elver, bekker og vann

Vassdragene i Asker består av elver, som er relativt små i landssammenheng, men som har store verdier for Askers generelle biologiske mangfold, som gyteelver for Oslofjordens sjøørret/laks og for innbyggernes naturopplevelser og folkehelse. Klimaendringene, som er vår tids hovedutfordring, trenger vassdragene som må håndtere større og mer intens nedbør. Det er kombinasjonen vann, naturlig vegetasjon og jordsmonn som er grunnlaget for Askers rike biologiske mangfold, men som er under sterkt press. Elver og vannløp utgjør betydelige naturverdier og må tas vare på.

Asker Venstre vil:

 • Bevare vassdragene ved å definere hensynssoner langs elver, bekker og vann.
 • Sørge for at flomsikring har god avstand til den naturlige elven.
 • Som en hovedregel plassere bygg og anlegg minimum 20 meter fra elver for å få en buffersone mellom bygg og naturlig kantvegetasjon
 • Sørge for tilsyn med byggeplasser nær vassdrag
 • Være en pådriver for fjerning av søppel og fremmede arter i vassdragene.
 • Jobbe for at nye togspor ved Asker stasjon skåner Askerelva og primært legges i fjellhall.

En strandsone og kyststi for alle

Vi har en lang og attraktiv kyststripe langs både Oslofjorden og Drammensfjorden, midt i Norges mest befolkede område. Fjordene og øyene er viktige rekreasjonsområder, og har mange viktige naturtyper som må tas vare på. Venstre ønsker å bevare strandsonen og tilrettelegge for allmenhetens bruk. Asker har også en verdifull kystkultur som må ivaretas og videreutvikles.

Asker Venstre vil:

 • Utvikle kyststi i områder der dette mangler i dag slik at vi får en sammenhengende kyststi i hele kommunen
 • Fjerne stengsler som er ulovlig i henhold til lovverket
 • Utføre en streng håndheving av tiltak i 100-metersonen. Dispensasjoner skal ikke gis i 100 meter sonen
 • Det skal vurderes reguleringsforbud for alle eiendommer i strandsonen (100 metersbelte) inntil Asker kommune har vedtatt en helhetlig plan for strandsonen
 • Årlig aksjon for rydding av strender og andre naturområder for søppel.
 • Støtte strandryddeprosjekter, som Fjorden Ren hvor det er et samarbeid mellom NAV, kommunen og frivillige.
 • Føre miljøtilsyn i småbåthavner og gi støtte til opprydning av lokal forurensning fra fritidsbåter.
 • Tilrettelegge for fritidsaktiviteter på fjorden, gjennom en egen fjordbruksplan.
 • Legge til rette for de myke trafikantene på fjorden, som padlere, roere, surfere og svømmere
 • Få til en felles forskrift for vannscooter i indre Oslofjord
 • Økt antall småbåtplasser bør utvikles i eksisterende havner

En restriktiv hyttepolitikk

De tre sammenslåtte kommunene har helt forskjellige utgangspunkt for hyttebygging. I Asker foregår det nær sagt ingen hyttebygging, men det har vært en lang diskusjon rundt reguleringen av Brønnøya. I Røyken har man nedlagt forbud mot ny hyttebygging på grunn av erfaring med omgjøring til helårsboliger og utfordringer med vann og avløp. I Hurum har kommunen tilrettelagt for hyttebygging i stor utstrekning.

Hytter privatiserer verdifulle friluftsområder, i stor utstrekning kystnære områder, og legger større press på etablering av småbåthavner. Hyttebygging kan også stå i konflikt med regionale og nasjonale naturverdier.

Asker Venstre vil:

 • Begrense hyttebygging til eksisterende regulerte hytteområder.
 • Ha en restriktiv holdning til nye bilveier og økt parkering i eksisterende hytteområder.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**