Spørsmål til Ordføreren i kommunestyret 3. april – Nye lærerplaner i grunnskolen

Nye lærerplaner i grunnskolen

18. mars ble forslag til nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i

videregående skole på høring offentliggjort. De nye læreplanene blir den

største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006.

Høringsfristen er satt til 18. juni 2019. De nye læreplanene skal tas bruk ved

skolestart 2020. I en åpen prosess utvikles læreplaner og

Utdanningsdirektoratet ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i

opplæringen.

Utdanningsdirektoratet jobber med en nettbasert kompetansepakke som skal

være tilgjengelig for alle skoler gjennom pålogging på kompetanse.udir.no.

Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet

skjer på egen skole og at alle deltar.

Kompetansepakken skal ta utgangspunkt i skolenes behov og støtte

skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk. Innholdet

skal bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket.

Det er skoleeier eller skoleleder som beslutter om skolen skal delta.

Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i deres

langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som

utgangspunkt for veiledning.

Kompetansepakken følger et fastlagt løp som skal være realistisk å

gjennomføre på et halvt år.

Mine spørsmål til ordføreren er:

1. Er oppvekstavdelingen i Vefsn kommune involvert i læreplanarbeidet?

2. Er rektorer i skolene involvert i læreplanarbeidet?

3. Foreligger det en plan hvordan arbeidet med de nye læreplanene blir

organisert ute i skolene i Vefsn?

4. Er det besluttet om skolene i Vefsn skal delta i kompetansepakken?

5. Er det avsatt midler og arbeidstid at skolene kan gi den nødvendige

skoleringen av skolenes personal for å innfri de krav de nye læreplanene

vil stille.

Franziska Wika

Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**