Valgkampen har startet i Tønsberg

Nye Tønsberg er en realitet, nå blir Re og Tønsberg kommuner til en storkommune. Og Tønsberg Venstre er igang!

Valgkampforberedelsene er godt igang, og våre kandidater er klare til innsats. Toppkandidatene for nye Tønsberg kommune er Suzy Haugan, fra Tønsberg og Håvar Bettum, opprinnelig fra Re. Suzy er vår førstekandidat, og i tillegg ordførerkandidat.

Nye Tønsberg kommune har fått et sterkt team med disse to på kumulerte plasser, og med Britt Lillian Fevang og Bent Sørsdal, på tredje og fjerde plass. Hele listen for nye Tønsberg teller 49 navn, med ulik bakgrunn og interessefelt. Og fra forskjellige steder i den nye storkommunen. Vi konstaterer igjen at det er mange flotte folk i Venstre!

“Team Tønsberg 2019”

Det arbeides i disse dager med å legge planer for valgkampen, og vi har flere aktiviteteter under forberedelse. Valgkamputvalget er godt igang, og sammen med listekandidatene er “Team Tønsberg 2019” etableret, og klart til valgkamp.
Teamet består av Tone Lind Jørgensen, valgkampleder, Raymond Henriksen, Anja Beate Andersen og Williams Gomes. Pluss toppkandidatene Suzy Haugan og Håvar Bettum. I tillegg vil vi få valgkamphjelp fra listekandidatene og frivillige. Denne valgkampen blir særdeles viktig, og vi regner med den blir tøff. “All hands on deck”, som vi sier i sjøfartsbyen Tønsberg.
Utover våren og sommeren planlegges det mange aktiviteter, og venstres grønne profil vil bli synlig i bybildet, på sosiale medier, på stands og bedriftsbesøk. Der våre velgere er, kommer vi gjerne på besøk. Målet er å få sterkest mulig støtte i Tønsberg til å gjennomføre vårt sosialliberale program.
Ola Elvestuen

“Den Store Miljødebatten”

Alt nå kan vi invitere til valgkamparrangement. Fredag 5. april kl. 18.30 arrangeres folkemøte i Fylkeshussalen i Tønsberg.
“Hvordan skal vi møte de globale klima- og miljøutfordringene lokalt”? Klima- og miljøvernminister Ole Elvestuen (V) innleder sammen med geofysiker Veslemøy Klavenes-Berge. Våre ordførerkandidater og fremste kandidater ved høstens valg diskuterer hva vi må og kan gjøre.
Arrangementet er et samarbeid mellom Tønsberg Venstre og Tønsberg Høyre, samt Venstre og Høyre i Færder kommune.

Program for Tønsberg Venstre

Siste hånd på programmet er lagt, og skal nå trykkes opp med Venstre lay out og bilder, i kort- og langversjon, før det distribueres. Programmet viser hva Venstre vil jobbe for i Tønsberg de neste fire årene.
Vi i styret vil få benytte anledningen til å takke Suzy og programkomiteen for et grundig og omfattende arbeid.
Dette er et godt, sosialliberalt program for Tønsberg, som vi tror alle Venstrefolk vil bli stolte av!
Her er noen hovedpunkter fra programmet:

Sosialliberalismen står aldri stille, men er i stadig utvikling, og åpen for bedre løsninger. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

 

  • Kultur, nærdemokrati og inkludering

Venstre vil at Tønsberg kommune skal føre en aktiv folkehelsepolitikk. Et rikt og mangfoldig kulturliv er med på å styrke samfunnet og folkehelsa. Opplevelser gjennom inntrykk, uttrykk og bevegelse er viktig. Kommunen må ha en kunst- og kultursatsing for barn og unge. Vi vil bygge oppunder matkulturen i Vestfold. Det er viktig med et mangfoldig organisasjonsliv, og gode rammer for frivilligheten. Venstre ønsker å sikre at kulturen får gode betingelser, uten politisk styring. Aktiv medvirkning fra organisasjoner og innbyggere er viktig.

 

 

  • Oppvekst og læring

Skoletilbudet i Tønsberg skal være blant det ledende i landet. Tønsberg Venstre vil ha et mangfoldig opplærings- og oppveksttilbud som sikrer alle barn en trygg oppvekst og ruster dem for livet med tanke på livsmestring, egen utfoldelse og medborgerskap. Alle barn skal muligheter uavhengig av familiens økonomiske og sosiale ressurser.

Vi ønsker en skole der kreativitet, nysgjerrighet og egenlæring blir stimulert. Prinsippet om barnets beste skal alltid være overordnet. Tønsbergbarnehagene skal ha trygge og gode rammer med riktig kompetanse blant ansatte, og Tønsbergskolen må få et digitalt løft, slik at både kompetanse blant ansatte og oppdaterte ressurser blir prioritert. Dette bidrar til at våre unge får de beste muligheter for framtida.

 

  • Nærings- og samfunnsutvikling, klima og miljø

Klima,- miljø- og naturvernhensyn skal ligge til grunn for all by, kommune- og arealpolitikk.

Tønsberg-Re er et meget attraktivt boområde. Venstre vil styrke Tønsbergs rolle som regionsenter i Vestre Oslofjord og Revetals rolle som senter for “Indre Vestfold”. Begge steder skal være attraktive steder for bolig- og næringsetablering i et større arbeidsmarked rundt Oslofjorden. Venstre mener områdets bokvalitet kan opprettholdes og styrkes med planmessig fortetting og vekst.

Venstre ønsker ikke at tettstedsutvikling spiser opp dyrket mark og naturområder. Vi vil derfor arbeide for en kompakt og planmessig utvikling, hvor det offentlige tar tilbake initiativet i by- og stedsutvikling. Venstre ønsker byggeregler som stimulerer arkitekter og eiendomsutviklere til høy utnyttelse, samtidig som kvalitet og liv på gateplan ivaretas.

 

  • Mestring og hels e

En god barndom varer livet ut. Venstre mener at god helsepolitikk forebygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må. Ved å investere i forebyggende arbeid trenger vi å reparere mindre. Skole, arbeid, sosialt liv og aktiviteter i nærmiljøet er helsefremmende og sykdomsforebyggende.

Vi må satse på forebyggende helsearbeid, og legge til rette for gode vaner som gir helsegevinst. Ny teknologi gir innbyggere nye muligheter til å følge opp og ta ansvar for egen helse.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**