Havnefronten, ny bydel i Kragerø

Ja, til en grønn, trivelig og bærekraftige bydel; Kragerø havnefront.

 

Kragerø har tidenes mulighet i dialog med utbygger til å sette Kragerø på kartet med en ny, bærekraftig bydel som kan gi både bolyst og besøkslyst.

På orienteringsmøtet til Kragerø bys venner på Legaten mandag 8.4, fortalte prosjektleder for Fredensborg David Kristiansen, at de hadde hatt dialogmøter med kommunen. Han sa at kommunen ikke hadde så mye å bemerke rundt planene de hadde presentert? Dette forundrer meg. Jeg håper at rådmannen og hennes stab har tatt innover seg at alle kommuner i hele landet, er inne i paradigmeskiftet når det gjelder bygge- og utviklingsbransjen. Byer og tettsteder har særlig fokus. Det grønne skiftet, lavutslipp og bærekraft har overordna føringer på alt som skal bygges og utvikles. Slike overordna føringer har Kragerø kommune nylig vedtatt i Kommuneplan for 2014-2026, og i disse dager har kommunen en politisk prosess på revisjon av Klima og energiplan for 2019-2023.

I denne nye Klima og energiplanen, står følgende på side 17: «Undersøkelser har vist at kommunene er enda viktigere klimaaktør enn antatt. Resultatene viser at areal og transporttiltak gir de største kuttene på utslipp. Avfallstiltak vil også gi store utslippsreduksjoner fram til 2020. Det viser at kommunen som lokal myndighet og samfunnsutvikler kan bidra mest, mens kutt i egen kommunal virksomhet bidrar mindre.»

Kragerø kommune har altså en svært avgjørende rolle for at vår nye bydel-havnefronten blir både klima- og miljøvennlig slik føringene i kommunens planer tilsier.

Kommuneplanen fastslår at for all utbygging i Kragerø, både nye og gamle, offentlige og private, skal miljøvennlige energiløsninger prioriteres. Klimaplanen sier at i planperioden 2019 – 2023, skal alternative fornybare energikilder/løsninger i planleggingen vurderes og i solenergi prioriteres. I sentrumsplanen står det: “Allerede fra 2015 vil regjeringen at alle boliger skal være “Passivhus,” og i Kragerøs konsentrerte bebyggelse både når det gjelder boligområder og næringsområder, er det gode muligheter for tilrettelegging for vannbåren varme og økt bruk av bioenergi. Dette vil kunne være med på å gjøre Kragerø mer attraktiv og bidra til framtidig byutvikling.”

I reguleringsplanen for havnefronten pkt.2.15 står det:” Det skal søkes bruk av alternative energikilder, for eksempel renseanlegget.” Det er mange som tenker at reguleringsplanen fra 2006 må “miljø-revideres” på flere felt, og da håper jeg som politiker, at rådmannen gir føringer som kan løfte denne bydelen til å bli en lavutslipp-bydel både på arealutforming, bygningsmessige kvaliteter og på energi- og infrastruktur, slik at Kragerø samfunnet kan sette et bærekraft-stempel på bydelen og være stolte av det.

Vi fikk se skisser av den nye og kanskje endelige modellen av B13 på Legaten. Vi er opptatt av dimensjoner i denne småskala-byen vår. Noen av oss kjempet for småskala-bebyggelse da reguleringsplanen var til politisk behandling, men tapte. B13 har høyde lik Jernbanestasjonen og en meter høyere enn kanten på Andølingen. Jeg husker Ivar Tollefsen sitt utsagn på møtet 4.juni 2018, at han har kjøpt en reguleringsplan med de vedtatte høyder, og hvis disse skal reduseres hvem skal betale mellomlegget for det han har betalt og det kommunen eventuelt vil godkjenne i etterkant? Derfor er ønsket om miljø-revidering på bygningshøydene så sterkt, og så vanskelig. (kommunen har vel ikke råd til å betale mellomlegget?)

På Vestmarkonferansen i 2017, spurte jeg Ivar Tollefsen om han som er opptatt av natur- og friluftsliv, kunne tenke seg den nye bydelen-havnefronten med flere grønne lunger og med mer plass til park -og leke-areal og til større bystrand enn det som var regulert inn? Han meddelte da forsamlingen ute på Resorten, at han syntes planen var vel mye fortettet. Med David Kristiansen, lokal patriot og dreven innen bygg –og utviklingsbransjen som prosjektleder, gir dette oss forhåpninger om en mer småskala bydel, flere grønne møteplasser, større siktsoner til sjøen og med en bystrand og strandpromenade som vil gi god miljømessig og sosial bærekraft, for folk i alle aldre, enten de er fastboende eller besøkende i Kragerø.

 

Solfrid Rui Slettebakken

Kragerø Venstre, leder og 2.kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**