Interpellasjon Klima- natur- og miljøtiltak i Farsund

Beate Johnsen , Mona Wikøren. Lister

Ungdom streiker for klima og miljø og krever handling nå. Venstre tar ungdommens engasjement alvorlig og heier på dem. Klimatiltak vil kreve investeringer og er forbundet med kostnader. Miljødirektoratet har laget et nytt verktøy der man både kan se kommunens utslipp totalt og på ulike nivå, samt regne ut mulig reduksjoner. Her kan man se at vår kommune har store utslipp pr. innbygger. Dette er i stor hovedsak forbundet med utslipp fra industri. Venstre forstår at dette tallet blir høyt da kommunen er vertskap for prosessindustri. I oversikten kan man også se at utslipp fra sjøfart er stigende. Regionplan Agder 2020 og ny plan for 2030 har ambisiøse klimamål, noe kommunen slutter seg til. Blant annet er det et mål at Agder skal bli hel elektrifisert. Kommunen bør ha interesse av å stimulere til økt etablering av arbeidsplasser med klima- og miljøprofil. På den måten kan vi bidra til økt sysselsetting, økt befolkning og et mere variert arbeidsliv på lag med framtiden. Når det gjelder naturmangfold er det stor bekymring i store deler av verden da insekter som pollinerer (humler, småkryp mm.), er i sterk tilbakegang. Venstre har i denne forbindelse noen spørsmål til ordfører.
• Hvorfor er utslipp fra sjøtransport i kommunens klimaregnskap stigende?
• Kan det gjøres tiltak for å redusere utslippene i sjøtransporten?
• Hvor mange ladestasjoner og hurtigladere til bil har kommunen, og hvor er de lokalisert?
• Hva mener ordfører bør gjøres for å imøtekomme framtidige behov for ladere slik at kommunen kan bidra til gjennomføring av Electric region Agder?
• Kan ordfører angi noen tiltak som kan iverksettes for å stimulere til etablering av «grønne arbeidsplasser»?
• Hva gjøres i vår kommune for å bidra til levedyktige miljø for pollinerende insekter?
• Kan ordfører foreslå konkrete tiltak kommunen ønsker å iverksette for å bidra til ivaretakelse av pollinerende insekter?

På vegne av Farsund Venstre

Beate Marie Johnsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**