Byvekstavtale og nye løsninger for Tromsøtrafikken

Morten Skandfer
Tromsø Venstre
Gruppeleder Kommunestyret

 

Tromsø er en by i kraftig vekst og har økende trafikk. Tidligere vekstutfordringer ble
løst med nyskapninger som Tromsøbrua, tunnelsystemet, Fjellet parkeringsanlegg,
verdens første rundkjøringer i fjell og Norges første og eneste drivstoffavgift. Hele vegen
har det vært brukerbetaling, uten disse investeringene ville ikke Tromsø verken kunnet
vokse eller fungere slik vi kjenner den. Denne uka tok Bodø i bruk en ny tunnel og
innfartsveg takket være deres bymiljøavtale. Harstad ruster også opp vegsystemet
gjennom sin avtale. De rigges for fremtiden. Men i Tromsø, den største og raskest
voksende byen i nord har det har vært gjort svært lite på vegsystemet de siste ti årene.
Etterslepet øker. Igjen nærmer oss kapasitetsproblemer, heretter blir køene mye mer
merkbare enn i dag. Tromsø er også blitt svevestøvhovedstaden i Norge, det meste av
støvet kommer fra trafikken. Venstre er overbevist om at vi trenger bedre
fremkommelighet for bussene og tryggere forhold for myke trafikanter. Bylufta må bli
bedre, vegene sikrere og folk og næringsliv skal ikke sløse bort tid i økende kødannelse.
Selv dagens trafikk koster næringslivet millioner, for tid er faktisk penger.
Vedlikeholdsetterslepet er betydelig. Dagens finansiering med drivstoffavgiften er bare
30 millioner i året, det når ikke opp til de store behovene vi har, og statens bidrag er så
lite at Tromsøbilistene nesten bare bidrar selv. Det er stadig flere som elbil eller hybrid,
det gir mindre i kassa.

Det er på høy tid med et løft for hele trafikksystemet i Tromsø, for biler, busser, syklende
og gående. I tillegg skal vi ta vår del av reduksjonen i klimagassutslipp. Regjeringen har
ambisiøse miljø- og klimamål; fremtidens persontrafikk i byene skal ikke øke. Derfor må
mange flere av oss ta buss, gå eller sykle slik at de som må kjøre bil kan få plass på
vegen. Tromsø kommune har som eneste by i Nord-Norge fått mulighet til å forhandle
om en byvekstavtale. Kommunen har med stort flertall vedtatt strategier for veg,
kollektiv, gang og sykkel, samt brukerfinansiering, dette fikk stor støtte i et tverrpolitisk
forlik. Ordningen skal være en dugnad mellom bilistene, kommunen, fylket og staten.
Drivstoffavgiften er planlagt avsluttet fra 31.juli, i forventning om en byvekstavtale. Også
den planlagte økningen i busstilbudet fra 1. august med ny operatør forutsetter en
byvekstavtale. Tromsø kommune gjorde alle nødvendige vedtak for over et år siden,
men er ennå ikke invitert til forhandlinger.

Vi ser allerede at striden om bompenger gjøres til et stort tema av flere partier. Venstre
anerkjenner at bompenger på mange måter er gårsdagens teknologi og at det kan
oppfattes som lite rettferdig. Vi er jo vant med drivstoffavgiften. Et bedre alternativ
kunne vært innkreving basert på kjørt distanse, målt med GPS-teknologi. Datatilsynet
har konkludert at personvernhensyn ikke er til hinder for en slik løsning. Venstre, som
står for teknologioptimisme og innovasjon, fronter derfor GPS-basert vegprising som
fremtidens løsning. Det gjør vi overfor våre politikere i regjering og Storting i forkant av
forhandlingene. Det ville være gunstig å gjøre Tromsø til pilotkommune for å høste
erfaringer til nytte for hele landet. Tromsø egner seg i særstilling godt til å være

pilotkommune fordi byen har erfaring med innovasjon i finansiering av trafikkformål
gjennom drivstoffavgiften i 25 år, denne er anerkjent og oppfattes som rettferdig, enkel
og har lave driftskostnader. I en overgangsperiode kan denne forlenges til vi får noe
bedre. Tromsø Venstre jobber for dette på Stortinget og i Regjeringen som vi er en del
av, og krever at også Statens bidrag til spleiselaget økes. Uansett type
brukerfinansiering; i en ny ordning vil det være tak på hvor store utgiftene til
brukerfinansiering for den enkelte kan være. Det ligger i forliket. Det vil koste mer å
kjøre bil i fremtiden, men belastningen må ikke bli urimelig. Vi må også se på mulige
avbøtende tiltak som rimeligere buss eller et tak for månedlige bussutgifter for
husstandene så det blir billigere for blant annet familier å ta bussen. Slike løsninger må
finnes i samarbeid med fylket.

Tromsø Venstre anerkjenner altså at et betydelig trafikkløft må til, at videre
trafikkinvesteringer forutsetter brukerbetaling (slik vi har fått viktige trafikkløft i over
femti år) og vi står ved forliket om en byvekstavtale. Vi er utålmodige etter å komme i
gang med forhandlinger og krever en snarlig invitasjon til dette fra
samferdselsdepartementet. En avtale må være fremtidsrettet, med moderne løsninger
og til å leve med for innbyggerne i en allerede dyr by.

Det er mye som står på spill. Alternativet til ikke å gå inn på en byvekstavtale er et
fortsatt underdimensjonert trafikksystem, økede køer, mer svevestøv og
klimagassutslipp og fortsatt trafikkfarlige forhold for gående og syklende. En
byvekstavtale dreier seg om å rigge byen for fremtiden, for en renere, enklere, tryggere
og mer effektiv by, det blir bedre for innbyggerne, miljøet, klimaet og næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**