Venstre vil ha en kystnær høyhastighetsbane for tog

Foto: Jernbaneverket

En framtidsrettet miljøvennlig jernbane fra Oslo til Stavanger må bygges i nærhet til der folk bor.

Johan Sverdrup (V) ble statsminister i 1884 og var en sterk pådriver for å lage en helhetlig plan for transport. Første utkast til det vi idag kjenner som Nasjonal transportplan, kom etter hans initiativ i 1886. Det ble satset mye på ulike togstrekninger i landet fra slutten av 1800-tallet, til tyskerne overtok sluttføringen av Sørlandsbanen i 1944. Av militærstrategiske hensyn og for å kunne følge landskapet bedre, ble banen plassert inne i landet, utenfor de tett befolkede områder langs kysten.

Høyre ved Harald Fauskanger svikter den årelange jernbanesatsingen totalt, når han nå, i interpellasjon til fylkesordfører i fylkestingets møte i april, ber om at Jernbaneforum Sør sitt arbeidet med en kystnær «hurtigtogbane» skrinlegges. Oppfordringen begrunnes i mangel på realisme i kostnader en slik jernbane vil medføre. Høyre går i tospann med Frp som har bedt om det samme samferdselsutvalget.

En kystnær høyhastighetsbane vil gi 1 times reisetid fra Kristiansand til Stavanger og/ eller til Porsgrunn/ Skien. Høyre viser i interpellasjonen til et trafikkgrunnlag på 5 millioner. Mulighetsstudie presentert av Rambøll i 2012, konkluderer med et samlet trafikkgrunnlag på 4,9 milliioner i Intercity og 4,5 millioner passasjerer på HH (høyhastighets). Traseen er den samme for disse tog typene. Til sammen utgjør dette 9,4 millioner reisende. Det påpekes i mulighetsstudien en rekke positive sider i forhold til økt bosetting, utvikling av levekår og ikke minst for næringslivet. Større næringsaktører som Node klyngen og Eyde nettverket, påpeker fordeler for deres virksomhet og attraktivitet som arbeidsgivere. En utbygging vil gi godt grunnlag for gods på bane. Tog kan bli et utmerket transportmiddel for de 10 mill årlig besøkende i Sørlandsparken og Dyreparken. Lytter ikke Høyre til næringslivet? I Europa brukes tog i stor grad som transportmiddel. Aktører i næringslivet arbeider på toget, med godt fungerende nettverk, mens de fraktes effektivt og hurtig mellom byer og møter. Rambølls mulighetsstudie påpeker viktighet av stasjoner slik som i Lyngdal. Det vil styrke lokalt næringsliv og ha en rekke positive virkninger for regionen som helhet. Er interpellasjonen diskutert med Lyngdals ordfører fra Høyre?

Antall reisende i 2040 fra Kristiansand til Stavanger anslås til ca. 5 millioner, antall reisende mot Oslo 7,6 millioner, og lokaltrafikk mellom lokale større byer i Agder: 23,2 millioner personer i året. Langt flere enn de anslåtte 9,4 mill reisende kan være potensielle brukere av toget. Men for å få folk til å reise med tog må toget bli et reelt, godt og hurtig alternativ til andre transportmidler. Det jobbes for flere høyhastighets strekninger i Norge. Mener Høyre at politikere på Sørlandet skal stå på sidelinjen når vi vet at:

Halve Norges befolkning og en betydelig del av Norges næringsliv er lokalisert langs ønsket trasé for en kystnær jernbane på Sørlandet.

8 fylker bindes sammen.

5 store byregioner utvikles.

Halve banen er allerede planlagt/ bygget.

Da Bergensbanen ble bygget kostet den 53,3 millioner i 1910-priser. Kostnaden per km var 163.000 kroner og skal ha tilsvart et brutto norsk nasjonalbudsjett. I 2019 er Norges nasjonalbudsjett på 1.430 milliarder kroner. Venstre deler ikke Høyre sin oppfatning av at utbygging av en kystnær høyhastighetsbane er «et prosjekt som etter alle solemerker har en økonomi som går langt ut over enhver akseptabel ramme». Høyre gir Venstre (og Sørlandet) et knallhardt slag under beltestedet med en slik oppfordring til fylkesordfører. Høyre går inn for å bygge Grenlandsbanen, men vil ikke fortsette med høyhastighetsbane til Sørlandet. Det gir ingen mening! Norge har satset på storstilt utbygging av jernbane, dog i forrige århundre. Det er nå på tide med nye store investeringer i jernbanen, som gir Sørlandet en samferdsel på lag med framtiden!

Beate M. Johnsen,

fylkesordførerkandidat

Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**