Valgprogram 2019-2023

Et grønt og liberalt Bærum

Bærum Venstres kommunevalgprogram 2019-2023

Last ned pdf

Innholdsfortegnelse

Innledning

Kapittel 1 – Miljø, klima og tettstedsutvikling

1.1 – Grønn vekst og bærekraftig utvikling

1.2 – Vern marka, bruk fjorden og bevar de grønne beltene

1.3 – En foregangskommune innen klima og miljø

1.4 – Kollektiv når du kan – bil når du må

1.5 – Sykkel og gange er en del av løsningen

Kapittel 2 – En god oppvekst varer hele livet

2.1 – En barnehage med rom for alle

2.2 – En skole for dagens elever og fremtidens samfunn

2.3 – Psykisk helse og et godt elevmiljø

2.4 – SFO for alle

2.5 – Tilpasset opplæring for alle

2.6 – Gode skolebygg gir gode nærmiljø

Kapittel 3 – Et mangfoldig og grønt næringsliv

3.1 – En innovativ, attraktiv og grønn næringspolitikk

3.2 – Innovative innkjøp

3.3 – Flere gründere og nye bedrifter

3.4 – Enkelt og digitalt

3.5 – Kulturnæring

3.6 – Gode rammer for drift og utvikling i landbruket

Kapittel 4 – Helse og sosialpolitikk

4.1 – God folkehelse

4.2 – Helse for hver enkelt

4.3 – Ruspolitikk

4.4 – Verdien av arbeid

4.5 – Eldreomsorg

4.6 – Flyktninger og integrering

4.7 – Fattigdomsbekjempelse – en viktig innsats

4.8 – En aktiv og sosial boligpolitikk

Kapittel 5 – Kultur, frivillighet og idrett

5.1 – Et levende kulturliv

5.2 – Møteplasser

5.3 – Kunst og kulturarv

5.4 – Idrett for alle

5.5 – Friluftsliv gir det gode liv

Kapittel 6 – Demokrati og medborgerskap

 

Innledning

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk har sine røtter i sosialliberalismen der frihet, mangfold, fellesskap, internasjonal solidaritet og fremtidsoptimisme er retningsgivende verdier.

Venstres ambisjon er et Bærum basert på bærekraftige løsninger. Kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn og en samfunnsutvikling basert på frihet, rettferdighet og fellesskap. Mangfold, trygghet og gode fellesskapsløsninger skal spille på lag med frivillighet og private løsninger.

Bærum har et variert og konkurransedyktig næringsliv, høyt utdannede innbyggere, en god sosial infrastruktur og en solid kommuneøkonomi. Bærum er attraktivt for innbyggere og næringsliv. Beliggenheten ved sjøen og marka, og med et rikt dyre og planteliv, gir innbyggere i alle aldre kort vei til varierte rekreasjonsområder. I Bærum ligger det godt til rette for overgang til en mer bærekraftig utvikling for næringslivet, kommunen og den enkelte.

Ta vare på naturen

For Venstre er det viktig å ta vare på naturen til glede for dagens innbyggere og kommende generasjoner. Bærum har et særpreget landskap, stort naturmangfold, verdifulle kulturminner og noen av landets mest attraktive boligområder. Dette stiller høye krav til hvordan vi bruker og utvikler arealene våre. Vi må ha en innbyggerstyrt utvikling der vi tiltrekker oss de beste utbyggerne og planleggerne, slik at utviklingen blir i tråd med innbyggernes behov og naturens bærekraft.

En god oppvekst

Bærum skal være et godt sted å vokse opp. Det forutsetter gode skoler med dyktige lærer som bruker mer tid på elevene og mindre på byråkrati. For Venstre er det viktig at skolen løfter enkelteleven. Alle barn og unge, uansett utgangspunkt, skal ha samme mulighet til læring og lek, og til å skape sin egen fremtid. Kampen mot barnefattigdom kjempes ikke bare nasjonalt, men også lokalt.

Grønn omstilling

Bærum er et endringsdyktig samfunn og kan spille en nøkkelrolle i omleggingen til grønne løsninger. Næringslivet i Bærum har stor evne til omstilling, noe som er viktig når vi skal utvikle varer og tjenester som er mer bærekraftige og miljøvennlige. Venstre støtter gründere og småbedrifter som er i front på innovasjon, utvikling og bruk av ny teknologi. Venstres mål er en utslippsfri transportsektor, med miljøvennlige løsninger for både vei, bane og sjø. Venstre vil at det skal være effektivt, enkelt og billig å reise kollektivt.

 

1.0 Miljø, klima og tettstedsutvikling

Venstre vil arbeide for å sikre et åpent og grønt Bærum, med levende lokalsamfunn. Det må arbeides for å utvikle Sandvika og Fornebu til attraktive områder med by-kvaliteter. Arealbehov og transportvaner må ses i sammenheng, og all videre utvikling bør skje ved utvalgte kollektivknutepunkt.

Klimaendringene og tap av naturmangfold er vår tids største utfordring. Det grønne skiftet må ha globale mål men gjennomføres lokalt, og være i tråd med FNs bærekraftsmål. Ved å legge gode planer med ambisiøse og gjennomførbare mål kan vi sikre at også våre etterkommere får en god kommune å leve i. Venstre vil verne om Bærums grønne preg – marka, fjorden, jordbruksarealene og kulturlandskapet. Det krever vilje og styringsevne å ta vare på disse verdiene. Utbyggingen må skje på innbyggernes – ikke utbyggernes premisser. Reduksjon av utslipp fra transport er et overordnet mål. De store transportårene E18 og E16, lokale veier, sjøen, kollektivtraseer, sykkel- og gangveier må ses og bygges i sammenheng. Slik kan vi skape effektiv, rasjonell, rimelig og miljøvennlig transport av folk og varer.

1.1 Grønn vekst og bærekraftig utvikling

Bærum har noen av de mest verdifulle arealer i landet. Det krever både vilje og styringsevne å ta vare på slike bomiljøer, naturområder og kulturlandskap. Samtidig skal vi legge til rette for at flere mennesker kan bo i velfungerende og attraktive nærområder og tettsteder med gode kollektivløsninger. Bærum må utvikle et mangfoldig botilbud med gode og varierte tilbud innen kultur, service, handel og tjenester. Nye utbygging må være positive bidrag til omgivelsene. Kravene til god arkitektur og formgivning må styrkes.

Venstre vil:

 • at veksten skal fortrinnsvis komme på Fornebu, Høvik og i Sandvika
 • at dyrka mark ikke skal brukes for å løse utbyggingsbehov
 • at ny bebyggelse er tilpasset landskapet og eksisterende bebyggelse
 • at Bærums boligreserver skal ligge i Rud/Hauger-området
 • legge til rette for bygging av flere mindre leiligheter
 • stille krav om gode kollektivtransportløsninger ved utbygging av nye boligområder
 • kreve fornybare energiløsninger i nye kommunale bygg
 • ta vare på småhus og villabebyggelsen gjennom egen plan
 • gi naturmangfold prioritet og tidlig vurdering i alle plansaker

 

1.2 Vern marka, bruk fjorden og bevar de grønne beltene

Venstre ønsker at flest mulig skal oppleve et nærmiljø med stort artsmangfold og ulike naturkvaliteter. Dette krever både vern og tilrettelegging for bruk, samt at man bruker naturmangfoldloven tidlig i planprosesser.

Venstre ønsker å verne kulturlandskapet. I noen tilfeller er det bedre at åker blir til eng og grønne lunger til glede for hele naturmangfoldet.

Venstre vil:

 • styrke allmennhetens adgang til strandsonen
 • hindre dumping av forurensede masser i sjøen
 • legge til rette for at folk skal kunne bruke marka, fjorden og vassdragene
 • ta vare på «hundremeterskogene»
 • kartlegge og sikre leveområdene for rødlistearter
 • gjenåpne bekker, sund og dammer, og verne elveløpenes biologiske kvaliteter og verdier som turområder
 • bevare og verne utsatte og urørte naturområder som utgjør viktige biotoper
 • bidra til at det etableres flere grønne lunger og blomsterenger for å sikre leveområder for bier og andre pollinerende insekter
 • sikre kulturlandskapet og fremtidig matproduksjon gjennom et aktivt jordvern
 • bevare landbruksområdene Smiejordet på Fossum, jordene på Avløs, Løken og Bjørnegård/Jong
 • sikre varig vern av Tanumplatået og Løkkeåsen, og andre områder som kvalifiserer for nasjonalt vern

 

1.3 En foregangskommune innen klima og miljø

De globale klimaendringene er vår tids store utfordring og vil kreve store overnasjonale, nasjonale og lokale tiltak. Venstre har vært en pådriver for at Bærum kommune nå har en ambisiøs klimastrategi med mål om å redusere utslippene med 40 prosent frem mot 2030, i tråd med kravene i Parisavtalen.

1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel har imidlertid vist at vi må øke takten i klimapolitikken. Venstre vil derfor styrke kommunens målsetning om utslippskutt og sikre at klimahensyn legges til grunn for alle avgjørelser som tas.

Vi har allerede opplevd klimaendringer i Norge. Det viser at vi må få fart på arbeidet med å forberede Bærum på de endringene som vi har i møte.

Venstre vil:

 • innføre klimabudsjett og klimaregnskap, og være pådriver for at klimatiltak gjennomføres
 • stille krav om klima- og miljøvennlige bygninger med høy byggteknisk standard og lavt karbonavtrykk
 • at alle nye kommunale bygg skal være nullutslipps- eller pluss-hus, og legge til rette for bruk av tre som byggemateriale
 • kreve fossilfrie byggeplasser
 • styrke og målrette klimatiltak overfor husholdningene og næringslivet, som rådgivning og tilskudd
 • stimulere til sirkulærøkonomi innen privat og offentlig sektor
 • øke innsats mot plast og annet avfall på avveie
 • at Bærum kommune skal sette strengere miljøkrav ved offentlige innkjøp
 • at Bærum kommunes bil- og maskinpark skal bli fossilfrie innen 2025
 • legge til rette for «grønne tak» med plantedyrking, eller tak og/eller bygginstallasjoner som produserer energi

 

1.4 Kollektiv når du kan – bil når du må

Venstre ser verdien av bilen, men vil samtidig gjøre det enkelt å la bilen stå. Mindre biltrafikk er positivt for alle, og vil føre til lavere klimagassutslipp, mindre lokal luftforurensing, støy og trafikkulykker. Det må planlegges og bygges og annerledes, slik at folk får gode alternativer til bilkjøring. Venstres mål er å redusere bilbruken, og gjøre det enklere og mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt.

Venstre vil:

 • legge hele Bærum inn i Ruters takstsone 1
 • styrke kollektivtilbudet på tvers av Bærum
 • kreve gjennomføring av planlagte forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk med kobling av banen fra Sandvika til Kolsås, samt forlenge t-banen fra Østerås til Hosle
 • planlegge for en bybane fra Sandvika til Kolsås
 • at nye E18 skal redusere miljøbelastningen, sikre god framkommelighet og kompletteres med kollektiv- og sykkelveier
 • styrke Bærums nærmiljøutvikling ved at nye E18 legges i tunneler
 • sette krav til gode kollektivløsninger ved bygging nye boligområder
 • teste ut selvkjørende busser og elektriske ferger som et pilotprosjekt med el-ferge Oslo – Fornebu – Sandvika
 • etablere flere bilfrie gater og plasser i sentrumsområder
 • legge til rette for deleordninger for bil og andre transporttjenester
 • opprettholde økonomiske fordeler for nullutslippsbiler, der kommunen har ansvar
 • stimulere til utslippsfrie hente- og bringeordninger for barn og ungdom som skal på trening/fritidsaktiviteter

 

1.5 Sykkel og gange er en del av løsningen

Sykkel er både sport og transport, gir opplevelser og bidrar til god folkehelse. Med bedre tilrettelegging vil mange flere kunne velge sykkel.

Venstre vil:

 • planlegge for trygge, effektive og sammenhengende gang- og sykkelveier, særlig knyttet til skolene
 • tilrettelegge og bedre standarden på snarveier slik at det blir effektivt og trygt å gå
 • Skaffe oversikt over, og utbedre trafikkfarlige punkter og strekninger for gående og syklende
 • skilte alle sykkelveier og sykkelruter
 • lage gode og trygge sykkelparkeringer ved alle offentlige bygg, handelssteder, idretts- og kulturbygg
 • sikre god drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier, også vinterstid
 • etablere låneordninger for elsykler på bibliotekene

 

2.0 En god oppvekst varer hele livet

Det skal være godt å vokse opp i Bærum. En god barndom gir et godt fundament for resten av livet. Venstre vil sikre alle barn samme mulighet til å skape sin egen fremtid, uansett utgangspunkt. Dette skal gjøres ved å gi alle barn samme mulighet til læring, lek og til å bruke egen skaperkraft. Livslang læring blir også stadig viktigere med raskere teknologisk utvikling og digitalisering i hele samfunnet.

2.1 En barnehage med rom for alle

Barnehagen er en viktig arena for lek og læring. Venstre vil at barnehagen skal ha rom for alle, og forståelse for det enkelte barnets behov. Barnehagene må ha nok ressurser til tidlig innsats for barna som trenger ekstra hjelp og oppfølging.

Venstre vil:

 • ha full barnehagedekning i Bærum
 • rekruttere flere faglærte barnehagelærere
 • tilby videreutdanning for barnehageassistenter
 • belønne barnehager som rekrutterer kvalifiserte menn
 • utvidede åpningstider i barnehagen der det er behov
 • fremme bruk av naturen for lek og læring
 • sikre et mangfold av barnehager

 

2.2 En skole for dagens elever og fremtidens samfunn

Skolen skal motivere og utfordre. Skolen skal gi barn og ungdom kunnskap og kompetanse til å møte voksenlivet og framtiden. Enkelteleven skal bli sett og hørt. Skolene må få frihet til å finne de beste pedagogiske løsningene for sin skole. Lærerne må bruke mer tid på elevene og mindre på byråkrati og rapportering.

Venstre vil:

 • gi skolene større pedagogisk frihet
 • legge til rette for videre- og etterutdanning av lærere
 • sikre digital kompetanse, inklusive programmering, for elever og lærere
 • sikre skolene tilstrekkelig administrativ støtte slik at skoleledelsen får tid til å lede skolen, og lærerne får tid til å undervise elevene
 • at hver skole selv skal bestemme hva den nåværende ekstra engelsktimen skal brukes til
 • tydeliggjøre læringsmålene i skolen gjennom fagfornyelse, spesielt i realfag og i nye fag som programmering
 • vurdere å gi skoler med store utfordringer mulighet til å rekruttere lærere ved hjelp av egne lønnstillegg
 • styrke samarbeidet mellom skolene og kulturskolen
 • systematisere erfaringer med henholdsvis gutter og jenters læring og tilpasse undervisningen bedre etter dette

 

2.3 Psykisk helse og et godt elevmiljø

God psykisk helse gir grunnlag for god læring. Et godt læringsmiljø og antimobbearbeid, samt tilgjengelig helsesykepleier, er viktig i arbeidet med god psykisk helse.

Venstre vil:

 • at skolehelsetjenesten skal ha lav terskel og god tilgjengelighet
 • øke tilgangen til tverrfaglig kompetanse i skolen som for eksempel rådgivere, helsesykepleiere og miljøarbeidere
 • ikke tillate kameraovervåkning av elever på skolen
 • at Bærum skal være foregangskommune i arbeidet mot mobbing

 

2.3 SFO for alle

SFO skal være et sted for lek og læring. Barna skal få tilbud om leksehjelp og aktiviteter, samtidig som de får nok tid til fri lek. Venstre vil sikre alle barn mulighet til å gå på SFO.

Venstre vil:

 • gi gratis SFO til barn fra lavinntektsfamilier
 • innføre søskenmoderasjon på SFO-prisene
 • tilby gratis leksehjelp og aktiviteter gjennom SFO
 • at SFO skal samarbeide med kulturskolen, frivillige organisasjoner og idretten om aktiviteter
 • styrke kommunikasjonen mellom skolen og SFO

 

2.4 Tilpasset opplæring for alle

Hver enkelt elev skal få den opplæringen de trenger. Skolene har et ansvar for å tilby tilpasset opplæring, og dette gjelder både de som er flinke og de som strever med fagene. Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, og ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov, og sikre at de elevene som har raskest læring får individuell oppfølging og mulighet til å realisere sitt potensial.

Venstre vil:

 • innføre fleksibel skolestart
 • ansette inspiratorer til spesielt faglig sterke elever
 • gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til elever som strever
 • forenkle prosessen med utredning, vedtak og iverksetting av tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging
 • tilstrebe at alle elever opplever mestring på sitt nivå
 • innføre leksehjelp på ungdomstrinnet for elever som har behov for det
 • sikre flere ressurser til klasser der elever har spesielle behov
 • bedre utnytte ressurser utenfor skolen, som deler av næringslivet og arenaer som Forandringsfabrikken
 • tilpasse digitale plattformer til det enkelte barns alder og modenhet
 • sikre nok ressurser til Haug skole og de andre spesialskolene i Bærum
 • sikre en god rådgivningstjeneste

 

2.5 Gode skolebygg gir gode nærmiljø

Skolen har en viktig plass i nærområdet. Den er et samlingspunkt som huser aktiviteter og arrangementer for innbyggerne i lokalmiljøet. Nye skoler må bygges, og eksisterende rehabiliteres, med krav til flerbruksformål utenom skoletiden. Det må legges opp til at skolene er kultursentre i nærområdet ved å inneholde folkebibliotek, idrettshall og andre møteplasser.

Venstre vil:

 • ta vare på nærmiljøskolene
 • komme raskere i gang med vedlikehold av eksisterende skolebygg og lage en prioriteringsliste for nybygg av barnehager og skoler
 • sikre godt inneklima ved bruk av moderne teknologi og miljøvennlige materialer som tre
 • sikre gode og trygge utemiljø i skolegårdene
 • ha langåpne skolebiblioteker

 

3.0 Et mangfoldig og grønt næringsliv

Næringslivet i Bærum har et stort mangfold av virksomheter, både når det gjelder størrelse og fagområder. Næringslivet utgjør ryggraden i Bærums økonomi og er grunnlaget for velferd og velstand. Næringslivet trenger trygge og forutsigbare rammevilkår. For at Bærum skal framstå som den attraktive og grønne kommunen vi ønsker, må næringspolitikken sikres rammevilkår for innovasjon og grønne arbeidsplasser.

3.1 En innovativ, attraktiv og grønn næringspolitikk

Kunnskap og kompetanse er hjørnesteiner i et nyskapende næringsliv. Næringslivet i Bærum opprettholder sin innovasjonsevne i verdensklasse. Venstre vil stimulere bedrifter til å satse på forskning og utvikling, og gjøre ny kunnskap og teknologi tilgjengelig og anvendbar.

Ved å stille konsekvente og ambisiøse miljøkrav til anskaffelser og konsesjoner, kan Bærum kommune være en innovasjonsdriver som bygger marked for det grønne næringslivet.

Venstre vil:

 • at Bærum skal være et førstevalg for lokalisering av innovative og kunnskapsbaserte bedrifter gjennom å bidra til utvikling av næringsklynger i samarbeid med næringslivet
 • styrke samarbeid mellom næringsliv og høyskole- og universitetsmiljøer for å sikre lokale utdanningstilbud i tråd med framtidas behov
 • bidra til finansieringen av forskning og utvikling, og inkubatortilbud for start-ups
 • oppmuntre etablerte bedrifter til knoppskyting og til nye anvendelser av teknologi og kompetanse
 • legge til rette for prosesser som gjør at ideer med potensiale kommer raskere og enklere til kommersialiseringsfasen
 • sikre livskraftige næringsklynger som bidrar til nytenking og skaper arenaer for etablert næringsliv, gründere og offentlig sektor
 • sørge for god service, informasjon og rask saksbehandlig ved næringsetablering
 • gjøre kommunen til en fasilitator for å utvikle techhubber og -miljøer på internasjonalt nivå i samarbeid med gründere og etablert næringsliv
 • jobbe for at landets fremste utdanningsinstitusjoner i samarbeid med næringslivet gjør sine studietilbud, især innen miljø- og energiteknologi, tilgjengelig i Bærum

 

3.2 Innovative innkjøp

Bærum kommune er en stor innkjøper, og skal være en foregangskommune og innovasjonsdriver ved å stille miljøkrav ved offentlige innkjøp og anskaffelser. Gjennom klimakrav og innovatiove anskaffelser i offentlige anbud må kommunen sikre utvikling og testing av klimavennlige løsninger. Kommunen må stimulere til grønn konkurransekraft og et næringsliv som utvikler smarte og lønnsomme produkter og tjenester, som gir høy verdiskapning og sysselsetting.

Venstre vil:

 • stille konsekvente og ambisiøse krav til miljø og bærekraft ved kommunalt innkjøp og anskaffelser
 • at kommunen benytter seg av innovative anskaffelser
 • ta initiativ til samarbeid om anskaffelser med andre innovative kommuner
 • legge til rette for piloter og demonstrasjonsanlegg med grønt fokus
 • bruke kompetansen i olje- og gassnæringen som drivkraft for fornybarnæringen

 

3.3 Flere gründere og nye bedrifter

Venstre vil at kommunen skal være en aktiv aktør som, i samspill med næringslivet og andre offentlige virksomheter, stimulerer til utvikling av flere innovative og teknologibaserte bedrifter. Det er viktig å legge til rette for at kapital kan møte teknologigründere og bedrifter med vekstpotensial. Venstre vil ta initiativ til å profilere Bærum, med våre kompetente teknologimiljøer, for investorer.

Venstre vil:

 • styrke tilgangen til kapital for gründere og nye bedrifter gjennom et «såkornfond»
 • bidra til rimelige lokaler, med tilrettelagte fasiliteter, for kontorfellesskap for gründer og start-ups
 • bidra til å styrke nettverk for kvinnelige gründere
 • stimulere til gründervirksomhet blant innvandrere
 • bidra til å koble gründermiljø med industri og forretningsnettverk

 

3.4 Enkelt og digitalt

Hverdagen er i stadig større grad preget av digitale løsninger, og virtuell teknologi kan få stor betydning for kommunal tjenesteproduksjon og forvaltning. Teknologi kan åpne nye muligheter, men skaper også utfordringer når yrkeslivet må omstilles og tradisjonelle arbeidsplasser forsvinner.

Venstre vil:

 • gjennomføre digitaliseringen i kommunen i flere mindre prosjekter for å åpne opp for at også mindre bedrifter kan delta i anbudsrundene
 • visualisere regulerings- og utbyggingsplaner ved bruk av tredimensjonale fremstillinger til nytte for involvert parter og innbyggere
 • opprettholde og utvikle digital kompetanse gjennom tilrettelegging for livslang læring
 • at digitalisering skal bidra til helhetlige og brukervennlige tjenester for alle

 

3.5 Kulturnæring

Venstre ønsker å stimulere til investeringer i kulturnæringene. Kommunen må bidra til å skape møteplasser for kulturaktører og investorer. Venstre vil støtte utvikling av flere kulturnæringsklynger, som på Fornebu, Filmparken, Bekkestua og ved Tanken på Hamang. Det bør særlig satses på unge talenter og bygge miljøer knyttet til dem. Kompetansesenteret Tanken og Mediefabrikken er tiltak som viser at unge talenter presterer svært godt.

Venstre vil:

 • legge erfaringer fra Tanken og Mediefabrikken til grunn for utvikling av andre kulturarenaer for unge talenter
 • videreutvikle stipendordninger for unge talenter innen kunst og kultur
 • at kommunen skal stille med en fast ressurs til kulturnæringsklynger som bidrar til entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • stimulere til investeringer i kulturnæringene, og sørge for at kommunen bidrar til å skape møteplasser for kulturaktører og investorer

 

3.6 Gode rammer for drift og utvikling i landbruket

Bærum har takket være klima og jordsmonn høyproduktive dyrkingsarealer. Selv om landbruk utgjør en liten del av økonomien i Bærum, er det en viktig del av vår kulturarv og bomiljø. Disse utgjør også i nasjonal målestokk viktige ressurser for beredskap og selvforsyning, og må vernes mot utbygging og arealpress. Et grønt og bærekraftig landbruk er viktig for kommunen.

Venstre vil:

 • stimulere til miljøvennlig og økologisk landbruk gjennom veiledning, forvaltning og rammevilkår
 • inkludere landbruket i næringslivsnettverk, innovasjon og entreprenørskapsutvikling
 • styrke prosjekter som videreutvikler og formidler lokale mattradisjoner, og lokalt dyrket mat og foredling
 • legge til rette for direkteomsetning av produkter på gårder og torg for å støtte opp om entreprenørskap og merkevarebygging i Bærums landbruk
 • oppmuntre til utvikling av andelslandbruk og parsellhager, og etablere skolehager

 

4.0 Helse, omsorg og sosialpolitikk

Venstre vil styrke folkehelsen hos Bærums befolkning gjennom informasjon og forebyggende tiltak. Spesielt viktig er det å gi alle barn og unge like muligheter. Bærum kommune skal tilby en trygg, tilpasset og verdig omsorg for alle som trenger det, uavhengig av alder, funksjonsvariasjoner og psykiske utfordringer. I Bærum skal der være godt å bo i alle faser av livet. Venstre ønsker innovasjon og entreprenørskap i helse- og omsorgssektoren. Gode møteplasser og sterke nærmiljøer fremmer helse og trivsel, og forebygger kriminalitet, ensomhet og utenforskap.

 

4.1 God folkehelse

Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gir folk flere leveår med god helse. Det skal være lett å være fysisk aktiv i Bærum, og enkelt å finne fram til fysiske aktiviteter, både organiserte og uorganiserte. Det gir trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne at Bærum sykehus består som et fullverdig lokalt sykehus med stedlig ledelse.

Mestring skaper glede og trivsel i alle aldre. Tidlig innsats og forebygging kan hindre at lettere psykiske lidelser utvikler seg til er mer alvorligere tilstander.

Venstre vil:

 • systematisere det forebyggende folkehelsearbeidet i hele kommunen
 • se folkehelseperspektivet i alt planarbeid
 • stimulere frivillige og ideelle organisasjoner til å utvikle prosjekter som fremmer folkehelse
 • legge til rette for ukentlig fysisk trening for eldre, da dette har stor betydning for helse, demens og sosial stimulans. Tilbudet kan gis via treningssentre, lag, institusjoner og organisasjoner.

 

4.2 Helse for hver enkelt

God helse er mer enn fravær av sykdom, og de fleste vil en eller annen gang i livet oppleve funksjonsvariasjon. Venstre mener kommunen må bidra til at alle kan leve gode liv og legge til rette for god helse i alle aldre.

Venstre vil:

 • arbeide for å beholde Bærum sykehus som et fullverdig lokalt sykehus
 • styrke brukermedvirkning for å sikre reell innflytelse i eget liv
 • tilrettelegge for boliger for personer med nedsatt funksjonsevne eller særlige behov
 • ha flere psykologer i kommunehelsetjenesten, og flere kvelds- og døgnåpne polikliniske tilbud og lavterskeltilbud for ungdom, samt styrke barnevernstjenesten
 • sikre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til dem som har behov for det
 • at ungdom ikke skal plasseres på institusjoner for eldre
 • utnytte Rehabiliteringssentret CAN i Spania bedre for å forebygge og styrke helsen for hjemmeboende
 • sikre forutsigbarhet for brukerne av hjemmebaserte tjenester

 

4.3 Ruspolitikk

Venstre ønsker en human og liberal ruspolitikk. Vi må se på rusmisbrukere som medmennesker som trenger oppfølging og behandling, ikke som kriminelle. Det er viktig å satse på hele bredden i rusomsorgen; forebygging, behandling og ettervern. Fra avrusning til behandling, må det ikke gå mer enn 24 timer. Unge rusmisbrukere må prioriteres.

Venstre vil:

 • sørge for en human behandling av rusmisbrukere med hjelp, ikke straff
 • stoppe narkotikasøk med hund på skoler i skoletiden
 • jobbe systematisk for å forhindre overdosedødsfall

 

4.4 Verdien av arbeid

Venstre ønsker et Bærum med stor variasjon i arbeidslivet. Flest mulig må finne interessant og meningsfullt arbeid, og være fullverdige deltagere i arbeidslivet. Venstre mener at lavterskeltilbudene for arbeidssøkere er svært viktige, og må opprettholdes på mange områder. Suksesstiltak som Ung i jobb på Arba må videreføres.

Venstre vil:

 • videreføre lavterskeltilbud for folk utenfor arbeidslivet
 • opprette praksisplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • sikre at kommunen stiller krav om inkludering i relevante offentlige anbudskonkurranser
 • at det skal lønne seg å arbeide

 

4.5 Eldreomsorg

Vi lever lenger og har bedre helse enn tidligere. Venstre vil jobbe for en individuell og verdig eldreomsorg. Eldre er en økende ressurs i lokalsamfunnet, og er drivkraften i mye av det frivillige arbeidet i Bærum. Vi må legge bedre til rette for at eldre skal kunne engasjere seg i frivillig arbeid så lenge de ønsker.

Et hovedproblem når eldre flytter på institusjon er passivisering, redusert sansestimulering og sosial kontakt. Velferdsteknologi må tas i bruk, ikke for å erstatte “varme hender”, men for å frigjøre dem. Venstre ønsker en varmere og rausere eldreomsorg ved å gi institusjonene et mer “hjem-” enn institusjonspreg.

Venstre vil:

 • at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge de selv ønsker
 • etablere ektefelle-/samboergaranti på sykehjem
 • gi tilbud om aktivitet i hverdagen til brukere med behov for hjemmebaserte tjenester
 • gi bo- og behandlingssentre økonomiske midler til å innrede varme og innbydende oppholdsrom
 • bidra til hyggeligere institusjoner, blant annet med besøkshunder og andre sosiale tiltak
 • legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi, som både skaper trygghet, sikrer hjelp og bidrar til bedre utnyttelse av ressurser

 

4.6 Flyktninger og integrering

Muligheten for asyl er en grunnleggende menneskerett. Store folkeforflytninger setter samfunnet vårt på prøve, samtidig som det stimulerer oss sosialt og kulturelt, og gjør samfunnet vårt rikere og mer mangfoldig. De aller fleste innvandrere som kommer til kommunen vår er imidlertid arbeidsinnvandrere. Det er viktig at vi nyttiggjør den kompetanse de har og bidrar til at de kommer i utdannelse og arbeid. På den måten blir de bedre integrert og bidragsytere til vårt fellesskap.

Venstre vil:

 • ta imot alle kvoteflyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmoder om
 • styrke introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere
 • få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering
 • legge til rette for møteplasser for flyktninger og innvandrere
 • bruke innvandrerrådet i integreringsarbeidet
 • at Bærum kommune som arbeidsgiver skal vise en bevisst holdning til integrering ved rekruttering og ansettelser

 

4.7 Fattigdomsbekjempelse – en viktig innsats

I en kommune der mange innbyggere har god råd, er det lett å falle utenfor om man ikke kan delta på ulike sosiale arenaer. Venstre vil arbeide systematisk for at det ikke skal utvikles til utenforskap.

Venstre vil:

 • innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter
 • sørge for god samhandling mellom de ulike tjenestene i kommunen

 

4.8 En aktiv og sosial boligpolitikk

Venstre vil føre en aktiv, sosial og inkluderende boligpolitikk. Vi vil arbeide for at innbyggere fra alle inntektsgrupper, og særlig dem som arbeider i kommunen, skal ha mulighet til å etablere seg i Bærum.

Vi vil gjøre det mulig for mindre ressurssterke grupper å kjøpe egen bolig via Husbankens startlånsordninger. Leie til eie-ordning er også et godt tilbud for noen grupper. For dem som ikke kan eller har mulighet til å eie egen bolig må kommunen sørge for et variert tilbud av utleieboliger i hele Bærum. For at Bærum skal være et attraktivt sted å bo for unge, må det bygges mindre og rimeligere leiligheter.

Venstre vil:

 • ta i bruk Husbankens virkemidler i boligpolitikken slik at flere kan eie egen bolig
 • at velferdsboligene bør være jevnt fordelt i hele Bærum
 • legge til rette for tilbud om rimelige boliger for unge og uetablerte i Bærum
 • bruke lovverket til å sikre variasjon i boligmarkedet med nok små leiligheter
 • sikre tjenlig universell utforming ved alle nye bygg
 • kreve høyere andel ungdomsboliger og velferdsboliger ved salg av kommunale tomter og ved utbygging av større områder som på Fornebu, Lysaker og i Sandvika
 • sikre boliger for personer med nedsatt funksjonsevne eller særlige behov

 

5.0 Kultur, frivillighet og idrett

Venstre vil legge til rette for et inkluderende Bærum der alle skal kunne ytre seg, og der mangfold, skapertrang og kreativitet får utfolde seg fritt. Kulturlivet er en felles arena der vi kan være aktive medborgere i et demokrati. Skolene skal være samlingssteder for kulturlivet og frivillige organisasjoner utenom skoletid. Ungdomskulturen har egne behov for aktivitetshus som kan være en kombinasjon av egendrevne lokaler og visningssteder.

 

5.1 Et levende kulturliv

Venstre ønsker at kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi og bakgrunn. Teater, museer, bibliotek og andre kultur- og kunstinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling.

Venstre vil:

 • beholde alle bibliotek og bibliotektjenester i Bærum og sikre møteplasser for aktivitet og kultur i nærmiljøet
 • ha kveldsåpne, søndagsåpne og ferieåpne bibliotek og utvide tjenesten så brukerne får tilgang store deler av døgnet med eget adgangskort
 • etablere nye bibliotek på Bærums Verk og Fornebu
 • øke støtten til kulturrådet og deres medlemmer
 • evaluere kulturrådet, og vurdere om fordeling av midler i større grad skal organiseres som i idretten
 • øke støtten til private kulturtilbud for barn og unge
 • at tilbudet ved kulturskolen utvides for å gi et tilbud til en større andel av søkermassen
 • bidra til en permanent løsning for kulturnæring og filmproduksjon i Filmparken på Jar
 • etablere og videreutvikle ungdomskulturhus på Bekkestua, Fornebu og i Sandvika
 • at det skal sikres tilgjengelige klubbscener med tilhørende arrangørtilskudd på Bekkestua, Fornebu og i Sandvika
 • utarbeide en oversikt over lokaler som kan benyttes for kulturformål og frivillighet slik at behovene for lokaler bedre kan dekkes

 

5.2 Møteplasser

Tilhørighet til nærmiljøet der en bor gir trygghet og livskvalitet. Alle skal ha en kort og trygg vei til en møteplass i sitt nærmiljø. Det kan være en barneskole med grendehusfunksjon, sambrukskirker, lokal scene-/kulturarena, bibliotek eller en annen naturlig møteplass. Møteplassene skal ha aktiviteter for alle på tvers av kultur, alder og bakgrunn. Dette kan være arenaer der lokale kunstnere og kulturbærere kan vise seg frem. Det er de som bor i nærmiljøet som skal bestemme og prioritere bruken av møteplassene.

Venstre vil:

 • ivareta og videreutvikle møteplasser i nærmiljøet for frivillighet og kultur
 • bidra til gode kulturtilbud på Fornebu, Bekkestua og i Sandvika i perioden fram til områdene er ferdig utviklet
 • gi frivillige organisasjoner tilgang til lokaler i nærmiljøene for øvelser, møtevirksomhet og oppvisninger og konserter

 

5.3 Kunst og kulturarv

Historien og kulturarven er viktige kompass for å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra. Venstre mener at kommunen i større grad må ta ansvar for vår felles historie og bidra til å utvikle kulturinstitusjonene vi er vertskap for.

Venstre vil at Bærums hukommelse skal ivaretas bedre og systematiseres. Venstre ønsker å legge til rette for at Henie-Onstad kunstsenter skal vokse til en institusjon av enda større internasjonalt format.

Venstre vil:

 • lage en samlet plan for Bærums museer, samlinger og kulturminner
 • vurdere å etablere en felles arena for visning av Bærums historie og kultur
 • legge til rette for videre utvikling av Henie-Onstad kunstsenter
 • regulere sentrale kulturminner og kulturmiljøer til bevaring
 • etablere et kommunalt kulturminnefond som skal bidra til å istandsette, og eventuelt kjøpe verneverdige bygg og anlegg

 

5.4 Idrett for alle

Idrett er en viktig møteplass for fysisk fostring og konkurranse. Idrett gir opplevelse, mestring og fellesskap. Den organiserte idretten drives i stor grad av frivillige. Det er viktig å skape gode betingelser for idretten, der både folkehelse og talentutvikling er ivaretatt. Gode idrettsbygg og anlegg er viktige. Kommunen skal, i dialog med idretten selv, være en tilrettelegger og aktør for bygging av idrettsbygg og anlegg.

Den uorganiserte idretten bidrar til økt folkehelse, og har en egenverdi i seg selv. Samtidig er idretten alltid i utvikling. Venstre vil etablere trygge møteplasser også for uorganisert idrett og ikke-etablerte idretter.

E-sport er en av verdens raskest voksende idretter, men E-sportsutøvere mangler anerkjennelse og gode rammer. I Bærum skal vi tilrettelegge for at e-sportsutøvere får mulighet til å utfolde og utvikle sin sport innenfor trygge rammer.

Venstre vil:

 • arbeide for å dekke behovet for idrettshaller og anlegg med antall, tilstrekkelig størrelse, og spredning i kommunen
 • anerkjenne e-sport som idrett og etablere trygge møteplasser
 • at idretten tar miljøansvar og reduserer bruk av kjemikalier og gummigranulat
 • vurdere støtte til X-Gamesarrangementet på Fornebu, under forutsetning av at arrangementet gir noe tilbake lokalt
 • støtte tiltak for deling av idretts- og turutstyr gjennom utstyrssentraler

 

5.5 Friluftsliv gir det gode liv

Det rike naturmangfoldet i Bærum gir mulighet til alle former for friluftsliv, og de aller fleste har kort vei til skog og sjø fra hjemme sitt. Venstre mener det er viktig å videreføre arbeidet for at alle, uavhengig av funksjonsnivå, skal ha de samme mulighetene til naturopplevelser. Frivillige organisasjoner gjør en formidabel innsats for friluftslivet i Bærum, og må støttes.

Venstre vil:

 • støtte arbeidet med vedlikehold av stier og kjøring av skiløyper
 • gi forutsigbarhet for drift av de åpne markastuene
 • utvikle og vedlikeholde merkede turstier slik at grønne lunger, kysten og marka blir enda mer tilgjengelig for befolkingen
 • opparbeide en kyststi fra Slependen til Lysaker
 • bedre ordninger for innhenting av søppel fra friarealer
 • bedre tilgjengeligheten langs større vassdrag i Bærum
 • sikre innbyggerne mulighet til naturopplevelser i sine boligområder ved å bevare grønne lunger
 • legge til rette for flere hundesport- og treningsområder
 • bedre bussforbindelsene til utfartsstedene i marka

 

6.0 Demokrati og medborgerskap

Et sterkt lokaldemokrati er viktig for en god samfunnsutvikling. Venstre ønsker en innbyggerstyrt utvikling der reell samhandling og medvirkning er ivaretatt, og et levende folkestyre der beslutninger tas nær dem de angår. Dette krever åpne politiske prosesser, tillit og involvering. Innbyggernes innsynsrett og deltakelse er forutsetninger for et godt samfunn og tillit til demokratiet. Venstre er opptatt av at kommunale tjenester skal være kjennetegnet av kvalitet, rettssikkerhet og likebehandling for innbyggerne. Venstre vil arbeide for å få det beste ut av regionreformen og sikre Bærums sentrale plass i Viken fylkeskommune.

Venstre vil:

 • sikre åpenhet om kommunens arbeid, beslutninger og prosesser
 • skire tett samhandling mellom kommunen, Velforeningene og andre lokale høringsinstanser
 • at kommunens digitale plattformer skal ha god universell utforming slik at alle kan delta i demokratiet på lik linje, og at Servicetorget skal være et fullverdig alternativ til digitale plattformer
 • ha en restriktiv holdning til delegering av politiske saker fra kommunestyret til administrasjonen
 • etablere et lobby-register i kommunen
 • følge opp kommunens bruk av klart, tydelig og forståelig språk
 • at Bærum kommune skal sikre innbyggermedvirkning i alle beslutningsprosesser, og være ledende i landet på utviklingen av modeller for innbyggermedvirking