En uverdig prosess der kommunen tar fra sykehjemspasienter muligheten til å klage

Sykehjemspasientene har den siste uken blitt flyttet på dobbeltrom, uten at det er fattet lovlig vedtak om dette. Dermed er de fratatt sin lovmessige rett til ikke å være enig i flyttingen, og dermed også muligheten til å få stoppet denne uverdige flyttingen.

Formannskapet vedtok å ikke følge loven.

I formannskapet onsdag 8. mai valgte AP, SV, MDG og KrF å stemme ned opposisjonens forslag om å følge loven. Dette er oppsiktsvekkende, da vi mener at vi har dokumentert at kravene i loven ikke er fulgt i den prosessen som har vært gjennomført så langt.

Trine Noodt er opprørt over at Alta kommune overkjører rettighetene til sykehjemspasienter.

Det er ikke fattet enkeltvedtak for den enkelte sykehjemspasient som er berørt. Da tar en fra de retten til å klage på den behandlingen de er utsatt for. Kommunen har heller ikke opplyst pasientene om at de kan kreve oppsettende virkning på at flyttingen ikke skal skje før saken har vært gjennom klagebehandling.

Det å ikke fatte enkeltvedtak før flytting er ulovlig.

Kort fortalt er det følgende punkter i loven som Venstre mener er brutt:

a) Det er ikke fattet nye enkeltvedtak for sykehjemspasientene som er berørt. Etter pasient- og brukerrettighetsloven skal det fattes enkeltvedtak ved endring etter helse- og omsorgstjenesteloven (innbefatter sykehjem).

b) Flytting er gjennomført uten at enkeltvedtak er fattet. Dette innebærer at pasienten og pårørende er fratatt retten og muligheten til å klage før tiltaket iverksettes. Klagefristen er på fire uker i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven.

c) Det er ikke opplyst til pasienter og pårørende om retten til å be om utsatt iverksettelse av vedtaket med oppsettende virkning. Dette er kommunen pliktig til. Årsaken til denne regelen er at iverksetting av et vedtak før klagen er ferdigbehandlet i enkelte tilfeller kan ha negative konsekvenser for pasienten som ikke lar seg reversere.

Venstre sier nei til bruk av dobbeltrom i eldreomsorgen i Alta.

Vi opplevde også et klart skille i det politiske landskapet i Alta om eldreomsorgen i kommunen. Arbeiderpartiet, SV, MDG og Krf ønsker å gå videre med en storstilt bruk av dobbeltrom ved sykehjemmene, mens Venstre, Frp og Senterpartiet slo fast at det å bruke dobbeltrom på sykehjemmene er uaktuell politikk i Alta.

– Det er utrolig at Arbeiderpartiet i Alta ikke bryr seg om hvordan sykehjemspasientene har det i sine siste leveår. Å tvinge folk til å bo på dobbeltrom, når det finnes gode løsninger, er direkte uverdig, sier ordførerkandidat for Alta Venstre, Trine Noodt.

Les tidligere artikler om saken:

Elvebakken sykehjem må bestå til omsorgssenteret står klart i 2021.