Helse, omsorg og felleskap

www.frambu.no

HELSE, OMSORG OG FELLESSKAP

Venstres politikk for helse, velferd og omsorg bygger på at mennesker er ulike og livene går i bølgedaler. Dette vil vi ta hensyn til i utforming av tilbud og tjenester.

Venstre vil legge vekt på forebyggende tiltak. Mye av grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. De universelle tiltakene som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltakelse i frivillige aktiviteter som kultur, idrett og friluftsliv er av vesentlig betydning for folkehelsen.»

Forebyggende helsearbeid

Mye av grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. De universelle tiltakene som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltakelse i frivillige aktiviteter som kultur, idrett og friluftsliv er av vesentlig betydning for folkehelsen. Det er en hovedoppgave for kommunen å legge til rette for dette for ulike grupper og ulike aldre.

Sosiale forskjeller bidrar til store forskjeller i helse. Mange opplever et økt stress i hverdagen, også barn og unge. Forebyggende helsearbeid er viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller. Kommunenes velferdstjenester skal være kjennetegnet av respekt, service innstilling og individuell tilpasning for den enkelte.

Venstre vil:

 • sørge for at kommunen har ulike lavterskeltilbud som fungerer inkluderende for alle aldersgrupper
 • styrke forebyggende helsetjenester, helsestasjonene og skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere og andre relevante yrkesgrupper, som fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi mangler flere årsverk for å oppfylle statlig norm
 • legge forholdene til rette for og støtte opp om det arbeidet frivillige organisasjoner og menigheter gjør og styrke kommunens samhandling og koordinering med frivilligheten

* øke kontingentkasse og innføre aktivitetskort for at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter

* sørge for godt vintervedlikehold på fortau og holdeplasser slik at eldre kan ha glede av å delta i ulike aktiviteter også vinterstid

 • Ifølge Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet skal alle eldre i målgruppen tilbys en time aktivitet hver dag, tilpasset egne behov og interesser, eksempelvis kunne dette løses ved ansatte med egen kompetanse til dette, gjerne i samarbeid med at hjemmehjelptjenesten får tidsressurser til å ivareta dette og/eller i samarbeid med frivilligheten.
 • videreutvikle Utstyrssentralen for utlån av utstyr til sport og friluftsliv, også for hele sesongen
 • at helsestasjon for ungdom skal fortsatt være lett tilgjengelig og ha et godt og relevant tilbud som møter og lytter til unge i deres hverdag
 • at barn og ungdom skal lett kunne møte helsesykepleier på skolene og digitalt, sikre gode muligheter for kommunikasjon
 • sikre tilstrekkelig antall psykologer i helse- og omsorgstjenestene i kommunen generelt og spesielt styrke psykologtjenesten på Helsestasjon for ungdom
 • ha hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • vurdere å øke kommunal jordmortjeneste

* legge forholdene til rette for friluftsliv og turmuligheter

 • støtte tilskudd til Senter mot Incest og seksuelle overgrep
 • legge til rette for såkalte sorggrupper hvor ungdommer, som har opplevd tap eller andre livsendrede hendelser, kan møtes i sosiale rammer hvor de organiserer seg selv
 • at det skal være god kontroll med skjenke- og salgsbevilling for alkohol
 • øke andel vegetaralternativer ved kantiner eller kommunale serveringssteder

Helse og velferd for hver enkelt

Vårt mål er at alle skal kunne motta individuelt tilpassede løsninger og oppleve trygghet og verdighet i hverdagen. Vår helse- og velferdspolitikk kombinerer personlige valg med sterke offentlige tjenester. Disse kan suppleres av private tjenestetilbud dersom det anses formålstjenlig.

Rusrelaterte og psykiske helseplager er en stor utfordring i Skien kommune. Kommunen skal sørge for at alle våre innbyggere tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Venstre vil:

 • arbeide for å øke antall fysio- og ergoterapeutstillinger. Dette for at befolkningen raskt skal kunne rehabiliteres etter skade eller sykdom, og at eldre og funksjonshemmede raskest mulig og i størst mulig grad kan bli selvhjulpne.
 • sikre at tilbud om fysisk aktivitet og opptrening gis på korttids- og avlastningstilbud
 • arbeide for å motivere til at flere ønsker større stillingshjemler i pleie- og omsorgstjenesten

En aktiv og trygg alderdom

Skien Venstre vil legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Kommunen skal derfor videreutvikle et faglig, godt dimensjonert og velfungerende hjemmetjenestetilbud. Vi vil at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i ulike faser av alderdommen.

Selv om mange eldre holder seg friskere og er mer aktive enn tidligere, vil det være flere som opplever sykdommer, funksjonstap og skrøpelighet i høy alder. En følge av denne utviklingen er også at forekomsten av demenssykdom vil øke.

Skien Venstre vil at kommunen skal fortsette å utvikle teknologiske løsninger som kan gi viktige bidrag til selvhjulpenhet og livskvalitet.

Skien Venstre vil arbeide for et variert og fleksibelt hjelpetilbud i form av hjemmetjenester, sykehjem, bokollektiver, avlastningsboliger, dagtilbud og omsorgsboliger med ulik grad av bemanning og tilpasset de ulike brukergruppene. Samarbeid med frivillige må utvikles der dette er riktig og forsvarlig. Vi ønsker innslag av private tiltak som supplement til kommunale tiltak.

Venstre vil:

 • legge til rette for å ansette folk med mer variert yrkesbakgrunn på institusjoner, f.eks. aktivitør, kulturmedarbeider, og engasjere flere frivillige.
 • dersom det er aktuelt å bygge et nytt sykehjem i Skien, bør det vurderes å innhente tilbud fra privat eier og driver.
 • at hjelpetrengende og pårørende må få støtte, informasjon og nødvendig avlastning
 • arbeide med planlegging/bygging av flere tilrettelagte botilbud eksempelvis for blandet alderssammensetting og ulike behov, som kan dekke behov for den forventede økning av eldre.
 • utvidet åpningstid på dagsentrene også mulighet for overnatting ved behov. Fleksibilitet for pårørende, som kan trenge lenger dager/mer tid til egenaktivitet
 • sørge for fysisk aktivitet/opptrening for alle som er på avlastningsopphold
 • ha mer fleksible avlastningsordninger
 • ha et tilbud om en kursdag for personer i kommunen som fyller 75 år. Innhold i kurset: forebyggende helsetiltak, hvilke tilbud har kommunen, hvordan tilrettelegge huset med tanke på alderdomsproblematikk
 • utvide og videreutvikle samarbeide mellom barnehager, skoler og samlingssteder, institusjoner for eldre
 • at det arbeides med å spre informasjon/folkeopplysning om utfordringer knyttet til aldring generelt og demenssykdom spesielt, slik at eldre og demensrammede, i tidlige stadier av sykdommen, kan møte forståelse, hjelpsomhet og føle trygghet i byens fellesområder
 • ivareta særlig demensrammedes pårørende på en god måte blant annet ved å tilby kurs * at tilbudet «Inn på Tunet» bør kunne utvikles til også innbefatte nye grupper

Psykisk helse og rus – Aktiv forebygging og behandling

Det må utbygges et tilgjengelig, variert og helhetlig hjelpeapparat, slik at de som står i fare for å utvikle et rusproblem kan fanges opp tidlig.

Eldre aktive rusmisbrukere med store somatiske lidelser er en voksende gruppe. Disse trenger et stabilt tilbud av helsetjenester med rusfaglig og medisinsk oppfølging

Fra 2019 gjelder Samhandlingsreformen også for tjenester til personer med psykiske lidelser. Det gir kommunen behandling- og omsorgsansvar for flere personer med alvorlige psykiske lidelser, og vil krevet styrket bemanning med spesialkompetanse.

Det er etmål å sikre pasienter med psykisk sykdom og/eller rusproblemer et verdig liv, med god tilgang på behandling og oppfølging, deltakelse i arbeid, aktivitet og sosialt liv. Dette kan skje blant annet gjennom økt valgfrihet for den enkelte, reduserte ventetider og styrket lavterskeltilbud i kommunen.

Venstre vil:

* bygge opp et mer differensiert tilbud når det gjelder boligmasse og oppfølging

 • styrke det forebyggende arbeidet med lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer, avhengighet og psykiske og sosiale vansker
 • alle som sliter med rusavhengighet skal få tilbud om hjelp fra en helhetlig tiltakskjede.
 • støtte Skien diakonale senter, Tilja oppfølgingssenter og andre frivillige organisasjoner som driver med lavterskeltilbud
 • styrke kompetansen på rusbehandling hos allment helsepersonell i kommunen
 • utrede behov for og mulighet for å opprettelse av et sprøyterom eventuelt i samarbeid med andre Grenlandskommuner
 • søke statlige midler til et Fontenehus. Fontenehusene tilbyr faglig forankrede arbeidsrettede tilbud til alle med psykiske utfordringer
 • sikre at brukere av tilrettelagte- og / eller spesialiserte tjenester får nødvendig hjelp og oppfølging på tvers av enhetene
 • ruste opp ungdomspsykiatrien, med økt fokus på spillavhengighet
 • ha økt fokus på og styrke ettervern med dagtilbud og kvalifisert personale for tidligere rusmisbrukere. Det er også behov for rusfrie aktivitetstilbud på kveld og helg
 • videreutvikle og styrke kvalitet, kapasitet og kompetanse innen psykisk helse og rusarbeid, for å kunne møte de økte kravene som følger av samhandlingsreformen
 • styrke samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjoner
 • videreutvikle aktivitetstilbud

NAV

NAV skal være et godt fungerende og mulighetsorientert serviceorgan for innbyggerne , være enkelt tilgjengelig og ha kort saksbehandlingstid.

Venstre vil:

 • at NAV skal være et godt fungerende serviceorgan for innbyggerne og ha kort saksbehandlingstid
 • at innsatsen for at flere skal komme ut i arbeid intensiveres, og at bruk av vilkår for sosialhjelpsmottakere tas i bruk i større grad
 • lære av andre kommuner som lykkes med å få folk ut i arbeid, ref. Fjell kommune
 • ha en inkluderingsdugnad for folk med hull i CV-en
 • avklare rollefordeling, ansvarsfordeling, ressursfordeling mellom Voksenopplæringen og NAV
 • støtte forsøk med før-intro opplegg for å forstå norsk samfunnsliv
 • styrking av det frivillige arbeidet med flyktningeguider
 • sikre tilgang på god tolketjeneste til de forskjellige språk. Barn skal ikke brukes som tolker for sine foreldre
 • styrke undervisning i språk og samfunnsfag for innvandrere
 • styrke samarbeid med voksenopplæringa
 • opprette en stilling som flyktningekoordinator
 • Skien skal ta imot det antall flyktninger som passer til kommunens størrelse, sett i forhold til det antall som får opphold i Norge