Miljø og klima

public

KLIMA OG MILJØ

Miljø- og klimautvikling på globalt nivå berører også lokale forhold. Skien Venstre vil ta ansvar for en klima- og miljøvennlig utvikling og vil vise dette i praktisk politikk. Dette skal komme særlig tydelig fram innen samferdsels- og arealpolitikk.

For at bruk av naturressursene skal være bærekraftig, må forurensing minimeres og gjenbruk av ressurser styrkes. Vår inngripen i naturen må ta hensyn til sårbare bestander av dyr, planter og insekter.

Venstre vil sikre grunnlaget for mattrygghet, vekst, velstand og naturopplevelser for kommende generasjoner

Skien som klimapolitisk foregangskommune

Miljø- og klimautvikling på globalt nivå berører også lokale forhold. Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene og Skien skal ta sin del av disse kuttene. Skien Venstre vil ta ansvar for en miljøvennlig utvikling og vil vise dette i praktisk politikk. Dette vil komme særlig tydelig fram innen samferdsels- og arealpolitikk.

Fortetting i bybåndet gir gode liv, lave utslipp og mindre energibruk. Samtidig skal vi verne om Skiens grønne kvaliteter – bynære grøntområder, jordbruksarealene og kulturlandskapet.

Reduksjon i utslipp av klimagasser

Skien må ta sin del av jobben med å redusere klimautslipp. Dette berører mange sektorer, men et av de viktigste områdene er å kutte utslipp fra transportsektoren. Samtidig skal framkommelighet for folk og gods ivaretas.

Venstre vil:

 • kutte utslipp fra transport
 • utarbeide et årlig klimaregnskap for å synliggjøre tiltak som er gjennomført for å redusere klimagassutslipp
 • legge stor vekt på miljø- og klimagassutslipp som kriterium i anbud som kommunen er involvert i
 • innføre en prøveordning i grunnskolen med et eget miljø, klima og entreprenørfag for å ruste elevene for omstilling for det grønne skiftet og få forståelse og «verktøy» for det framtidige grønne arbeidsmarkedet
 • videreutvikle dagens kommunale grønne fond hvor tilgjengelige midler er søkbare for gode klima og miljøtiltak

Samferdsel / Transportutslippene må ned

Fremtidig vekst i persontrafikk må skje ved jernbane, buss, sykkel og gange. Skien Venstre vil arbeide for gode samferdselsløsninger med minst mulig kødannelse i trafikken. Kollektivtrafikken må bli mer effektiv, med gode knutepunkt for sømløse bytter, god framkommelighet, høy frekvens og dekke et større geografisk område. En stor del av dette vil finansieres gjennom en byvekstavtale med staten.

Vi har som mål at all kollektivtransport i Skien skal være utslippsfri.

Venstre vil:

 • jobbe for togstopp i fjellet øst for Landmannstorget, slik at Landmannstorget blir et felles kollektivknutepunkt for tog og buss.
 • forhandle fram Byvekstavtale med staten. Bompenger aksepteres som virkemiddel.
 • primært fjerne rushtidsavgiften og gå over til veiprising (betaling for kjørte km) når dette teknisk kan realiseres.
 • bygge ut egne kollektivfelter der det er mulig
 • at ungdom skal kunne kjøpe barnebillett på buss fram til fylte 18 år
 • arbeide for en mer effektivt og miljøvennlig transportløsning i Skien / Grenland gjennom å forlenge RV 36 fra Skyggestein til E18, ved å bygge ny vei utenom bybåndet. Denne bør fortrinnsvis finansieres utenom byvekstavtalen
 • sikre bruk av landstrøm for kysttrafikk og skip ved kai
 • at Skien kommune skal bruke mer nullutslippsbiler.
 • utslippsfrie biler skal vurderes ved enhver nyanskaffelse av biler i kommunen.
 • jobbe for dobbeltspor på jernbanen til Skien (for å oppnå 2 Inter-City avganger per time) og godstrafikk til bane.
 • sikre mulighetene for en framtidig bybane
 • i samarbeid med fylke og stat sikre videre drift av Bratsbergbanen og samordne innkjøp og bruk av lettbanemateriell mellom en eventuell bybane og Bratsbergbanen
 • avgiftsregimet for utslippsfrie kjøretøy opprettholdes til 2025. Fortsatt trengs elbil-fordeler, og det er for tidlig å stramme inn. Telemark har 4 % elbil-andel
 • utvikling og etablering av Gromstul gjør at Venstre positivt åpner for å etablere Århusbru.
 • ha sikker sykkelparkering ved bussholdeplasser (særlig ved endeholdeplasser)
 • ha busskur på holdeplasser utenfor sentrum
 • bidra til etablering av hurtigladestasjoner
 • bedre kollektivtilbudet til områder med konsentrert næringsvirksomhet.
 • gå inn for bedre kollektivtilbud og en utvidet kvelds- og nattbussordning – også til bydelene utenfor bybåndet,
 • ha et mer fleksibelt og effektivt billettsystem ved å innføre blant annet flerreisekort
 • jobbe for universell utforming av kollektivtilbudet
 • planlegge innfartsparkering utenfor sentrum, med jevnlig buss/kollektivtilbud inn til sentrum.
 • på sikt fjerne EPA-brua, eventuelt erstatte den av ny bru lenger ute. Inntil videre gjøre området mer attraktivt og lettere framkommelig for gående

Storsatsing på sykkel

Tanken om at syklister og fotgjengere hører sammen er utdatert. Med el-sykler og jobbpendling over lengre distanser er hastighetene for store til at gående hører sammen med syklende.

Skien blir en god by for syklister og fotgjengere ved at det bygges sammenhengende sykkelveinett, at trafikantgruppene separeres så langt det er mulig og at sikker sykkelparkering etableres ved knutepunktene.

At flere sykler og går styrker folkehelsen og miljøet. Hver eneste sykkeltur eller gåtur, uansett om den skjer i sentrum eller i distriktene, gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet.

Venstre vil:

 • bygge flere adskilte sykkelfelt i vegbanene
 • sikre et enkelt og realiserbart hovedveinett for sykkel og gode sykkelveier til bruk hele året i hele kommunen
 • at gater, sykkelveier og fortauer skal ha godt vintervedlikehold med særlig fokus på områder som er adkomst til offentlig kommunikasjon og områder som benyttes mye av fotgjengere.
 • at interntransport i kommunen i større grad skal foregå med sykkel/el-sykkel
 • få på plass en sammenhengende gang-, sykkel- og tursti langs Skiens elva
 • i samarbeid med fylket jobbe for en sammenhengende sykkelvei langs Skotfossveien fra Vadrette til Løveid sluser
 • ha god belysning på gang og sykkelveier

Arealplanlegging

God samfunnsplanlegging er en forutsetning for å få ned klimautslippene, skape gode steder å bo og gjøre gode og forutsigbare avveininger mellom vekst og vern.

Byutvikling bør legges der det finnes gode kollektivløsninger slik at transporten kan skje miljøvennlig.

Venstre vil

 • støtte at 80 % av ny boligbygging skal skje innenfor bybåndet som strekker seg fra Gulset via sentrum og på begge sider av elva og til grensen mot Porsgrunn.
 • dyrkbar mark skal ikke nedbygges. Unntak kan bare gjøres når viktige samfunnshensyn tilsier det.
 • at kommunens arealpolitikk for næring også skal følge opp bybåndstrategien
 • samarbeide langsiktig og forpliktende med nabokommuner vedrørende transport og arealplanlegging
 • at det skal ikke bygges ny vei over Bjørnstadjordet
 • ikke røre sand- og grusressursene på Geiteryggen uten en helhetlig reguleringsplan
 • at ved ny boligutbygging må det avsettes godt med plass til grøntområder og lekeområde
 • beholde dagens kolonihager
 • dimensjonere nye avløpsledninger slik at de tåler forventede klimaendringer som ekstremvær og økt overvannshåndtering
 • støtte opp om arealstrategien til kommunen

Energibruk

For å redusere utslipp av klimagasser og sikre fremtidig energiforsyning, må

energien vi bruker benyttes effektivt i bedrifter og husstander. Skien Venstre vil ha ambisiøse mål for energieffektivisering i både nye bygg og eksisterende bygningsmasse. Vi ser nødvendigheten av å ta innover oss kontinentale sparevaner privat og offentlig.

Venstre vil:

 • intensivere arbeidet med energibesparende tiltak i alle kommunale bygg.
 • gjøre det enklere å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet eller kraftnettet for bygg som genererer mer energi enn de bruker
 • sette ambisiøse mål ved nybygging. Ved nye offentlige utbyggingsprosjekter ha strenge krav om miljøvennlige løsninger (lavenergihus, plusshus, aktivhus)
 • alle nye offentlige bygg skal være energinøytrale eller – positive
 • arbeide for at det skal bygges mer i heltre
 • arbeide for at det skal anlegges grønne tak og vegger
 • fortsette utbygging av fjernvarmenettet slik at offentlige og private enkelt kan kobles til
 • fortsette utviklingen, sammen med eksempelvis Skagerak energi, muligheten for å ta i bruk flere alternative fornybare energikilder som for eks. biogass, jordvarme, sol.

Forurensing

Helse- og miljøfarlige stoffer brukes på altfor mange områder. Kunnskapen om mange av disse stoffene er begrenset. De farligste stoffene er de som brytes sent ned i naturen og som forflytter seg over store avstander. Miljøgifter i hav, elver og innsjøer tas opp i næringskjeden og er et stort problem for både mennesker og dyr. Venstre vil arbeide for at de farligste stoffene blir forbudt og støtte arbeidet med å utvikle mindre farlige og helst ufarlige alternativer.

Venstre vil:

 • sørge for at optimal oppsamling fra kunstgressbanene blir gjennomført så lenge gummigranulat benyttes.
 • fase ut bruk av gummigranulat i kunstgressbaner
 • kommunen skal unngå å bruke engangsplastprodukter og sikre god sortering
 • arbeide for en piggfridekk-andel på minst 85 prosent.
 • sikre at gamle miljøgiftutslipp er kartlagt og blir ryddet opp i
 • sette mål om at alt farlig avfall skal samles og det skal være full utsortering av elektrisk og elektronisk (EE) avfall
 • i samarbeid med fylket og Porsgrunn kommune ha en opprydning langs Skienselva og vassdraget forøvrig, ved å fjerne båtvrak og annen forsøpling
 • at kommunen ikke bruker glyfosat (Roundup) som ugrasmiddel

Biologisk mangfold

Det er dramatisk at mangfoldet av arter utryddes raskt. Skien Venstre vil ta hensyn til miljøet i all planlegging og utbygging, ta vare på det biologiske mangfoldet og stanse utrydding av arter. Inngrep i naturen skal reduseres gjennom god forvaltning og økt vern. Utbredelse av fremmede arter skal stanses.

Venstre vil:

 • hindre utbygging av sårbare områder som for eks. rundt Børsesjø og bevare det unike kulturlandskapet i Gjerpensdalen
 • bevare grønne lunger og såkalte “100-meters-skoger”
 • i samarbeid med fylket og grunneiere etablere inngrepsfrie områder i kommunen for å sikre særlig verdifull gammel skog (frivillig vern)
 • Gjerpensdalen er et viktig område for trekkfuglene, hvor det må tas hensyn til hekkeplasser.
 • fortsatt verne om områder hvor det eksisterer rødlistearter, og bekjempe fremmede (svartlistede) arter
 • jobbe for alternativer til veisalt, spesielt på strekninger med utsatte biotoper
 • jobbe for at våre vann og vassdrag har levelig vilkår for fisk og andre biologiske arter ved å samarbeide med jeger og fiskeforeningene i Skien for å gjennomføre pH-måling og eventuell kalking av vassdrag
 • begrense kantslått for å øke tilgangen til næring for bier og humler
 • arbeide for at allemannsretten for ferskvannsfiske utvides til 18 år (gratis fiskekort)

Gjenvinning

Det er ikke mulig å fortsette med vårt høye ressursforbruk og samtidig tilfredsstille behovene til en voksende befolkning uten at det går på bekostning av miljøet. Derfor må dagens produksjons- og forbruksmønstre legges om. Det overordnete målet med avfallspolitikken må være å øke utnyttelsen av avfall som ressurs, samtidig som utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfallet minimeres. Ved en målbevisst bruk av regelverk, avgifter og andre virkemidler vil vi forsterke satsing på at avfall kan komme til nytte igjen som råvarer og ressurs i nye produkter eller i energiproduksjon, sirkulær økonomi.

Venstre vil:

 • gå imot deponi i Brevik
 • få til en ordning hvor privat husholdning kan kildesortere småelektronikk og sparepærer
 • øke utsorteringen av farlig avfall
 • innføre kildesortering i alle kommunale virksomheter
 • sette mål om at alt utrangert kommunalt materiell legges ut for salg eller gis bort istedenfor å kastes
 • sikre at kommunen og GKI (Grenlands kommunale innkjøpssentral) stiller sterke miljøkrav ved innkjøp