Valgprogram 2019

Venstre

Malvik Venstre: Program for 2019 – 2023

Hovedsaker

Venstre er miljøpartiet i Malvik. Vi forener fortsatt vekst med en bevisst miljøpolitikk. Hensynet til klima og miljø må være grunnlaget for alle beslutninger i kommunen.

Vi vil bygge ut boliger, skoler, kulturbygg konsentrert om de tre tettstedene Vikhammer, Hommelvik og Sveberg. En slik konsentrasjon er nødvendig for å gi økt tilbud av butikker, serveringssteder og andre tilbud.

Biltrafikken må reduseres av hensyn til klima og miljø. Det betyr forsterket kollektivtilbud både internt og mellom Malvik og nabokommunene.

Vi vil fortsatt arbeid hardt for at jernbanen skal legges med dobbeltspor og tunnel gjennom kommunen raskest mulig. Det vil redusere biltrafikken gjennom kommunen og redusere klimautslipp. Jernbanelinjen langs fjorden skal blir gang- og sykkelsti.

Venstre vil bygge ungdomsskolen på Vikhammer etter de sterkeste kravene for klima og miljø. Det neste skoleprosjektet skal være Saksvik skole. Venstre ønsker utbygging av flerbrukshall i Hommelvik.

Venstre sier nei til utbygging av travbane på Leistad, og vi vil ha et sterkt jordvern.

Det skal være gratis opphold på SFO for barn i lavinntektsfamilier. Det må stilles tydelige krav til pedagogisk kompetanse i SFO og sikre at alle som trenger det får leksehjelp gjennom SFO eller andre lokale tilbud.

Venstre vil løfte fram de svakeste gruppene i kommunen. Vi ønsker et kompetanseløft innen helse og omsorg.

I samarbeid med de ansatte vil vi fortsette arbeid for å øke andelen heltid og redusere sykefraværet. Det vil gi bedre tjenester til kommunens innbyggere. God ledelse på alle nivå er en forutsetning for å lykkes.

Vårt grunnsyn

Venstre er et sosialt og liberalt parti – et grønt sentrumsparti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstres visjon er et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Dette skal også prege vårt arbeid i Malvik.

 

 

Bedre tjenester

Venstre er et sentrumsparti som går for de beste løsningene for innbyggerne. Kvalitet er viktigere enn hvem som gjør jobben. Vi er positive til ideelle og private aktører. I nesten alle sammenhenger er konkurranse positivt – konkurranse er ikke det samme som privatisering.

Vi er for en sterk offentlig skole.

For å få bedre tjenester må vi fortsette å styrke heltidskulturen og legge stort vekt på god ledelse. Det vil gi lavere sykefravær. Det gir en god sirkel som fører til bedre tilbud til innbyggerne. Det er viktig med et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Kommunen må være offensiv i å ta bruk digitale løsninger på alle områder.

Klima og miljø

Et godt og levedyktig miljø er viktig for trivsel og utvikling, samtidig har vi et ansvar for å ta vare på miljøet for framtidige generasjoner. Malvik Venstre vil derfor bidra til at det føres en aktiv klima- og miljøpolitikk.

Det klimaregnskapet kommunen har utarbeidet må føre til et klimabudsjett som grunnlag for våre beslutninger. Dette må legges til grunn for alle beslutninger.

Sentrumsutvikling

Venstre i Malvik vil konsentrere boligbygging og utbygging av ulike tjenester i de eksisterende tettsteder Vikhammer, Hommelvik og Sveberg.

For å sikre dette er det viktig å presse på for en rask utbygging av jernbanen i kommunen. Det vil frigjøre store områder langs fjorden.

Venstre vil:

 • Sentrumutviklingen på Vikhammer forseres slik at vi får et tettsted med flere boliger og flere tilbud. På de frie områder må det bygges relativt tett og høyt, men inneholde grønne korridorer til sjøen og naturlige møtesteder.
 • Det må legges stor vekt på trafikksikkerhet med gode løsninger for syklister og gående – ikke minst for elever. Fartsgrensen må raskest mulig settes ned til 30 kilometer i timen.
 • Ungdomsskolen legges ned mot fylkesveien slik at den blir del av en sentrumsbebyggelse. Dagens bane flyttes opp til grusbanen og nye bane etableres.
 • Fortetting i eksisterende bebyggelse må skje med stor vekt på det helhetlige miljøet og byggestil i området. Vi sier nei til prosjekter som bryter med dette.
 • Arealene langs sjøen blir etter hvert frigjort til gang- og sykkelsti, med mulighet for natur- og friluftsliv.
 • I Hommelvik må det komme en løsning for jernbaneundergangen mellom sentrum og sjøsiden.
 • Kommunen må legge egne eiendommer i sentrum ut for salg hvis det ikke er klare planer om egen bruk. Kommunen må vær en aktiv pådriver for sentrumsutviklingen.
 • Det må forsettes med mer boligbygging på Sveberg.

 

Satsing på skolen

Et godt oppvekstmiljø er en av kommunens viktigste oppgaver. Det er viktig å bruke skolene mest mulig til ulike aktiviteter. Mer av kulturskolen må legges inn i normal «arbeidstid» for de minste. Det må stimuleres til at dette også gjelder andre aktiviteter.

Venstre vil:

 • Ungdomsskolen på Vikhammer bygges etter beste standard for klima og miljø – gjerne som passivbygg og i tre.
 • Det må bygges kulturarena knyttet til ungdomsskolen i løpet av perioden. Ungdomsskolen må tilpasses en slik arena.
 • Saksvik skole må bygges ut i løpet av neste periode. Det viktigste er å få på plass ny sal og rom innen kunst og håndverk.
 • Bygg er ikke nok for å få god undervisning, kompetanse og god ledelse er like viktig. Venstre vil innføre åremål for rektorer (fem år) på kommunens skoler.
 • I løpet av neste periode skal læremidler og undervisning i skolene i hovedsak være mer basert på en digital plattform.
 • Skolehelsetjenesten må styrkes og minst følge nasjonale normtall.
 • Det skal være gratis opphold på SFO for barn i lavinntektsfamilier. Det må stilles tydelige krav til pedagogisk kompetanse i SFO og sikre at alle som trenger det får leksehjelp gjennom SFO eller andre lokale tilbud.
 • Det skal legges ekstra vekt på tilbudet til barn med spesielle behov.
 • Den kommunale kulturskolen må endres og mer av undervisningen legges innenfor en utvidet skoledag/SFO og med kollektive løsninger. Kostnadene per elev må reduseres,
 • Frivilligheten skal stimuleres gjennom gratis leie i kommunale bygg.
 • Styrke barnevernet både økonomisk og faglig. Et godt barnevern krever en åpen og ubyråkratisk holdning, og et godt samspill mellom offentlige hjelpere og det private nettverket. Det må legges vekt på forebyggende arbeid.
 • Leirskoletilbudet beholdes
 • Barnehagedekningen i kommunen må være bedre enn minstekravet.
 • To årlige barnehageopptak.

Noen barnehager i kommunen bør ha utvidet åpningstid. Dette er spesielt viktig for folk som jobber turnus.

Helse og velferd

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste – de som faller utenfor. Venstre ønsker derfor gode, offentlig finansierte, velferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem.

Venstre vil:

 • Det er nødvendig å heve kompetansen innen helse og velferd for å gi bedre tjenester. Det kan føre til mer heltid, lavere sykefravær, bedre rekruttering og bedre tjenester. God ledelse og heltidskultur er ekstra viktig innen helse og omsorg.
 • Spesielt styrke arbeidet innen rus og psykiatri der utfordringene i kommunen er stor. Kompetansen må bedres og mer ressurser tilføres.
 • Alle kommunale bygg må være tilpasset funksjonshemmede.
 • Kommunens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov: institusjonsplasser, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg.
 • Styrke tilbudet innen rehabilitering.
 • Styrke tilbudet om hjemmehjelp.
 • Tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger.

 

Kultur og fritid

Malvik Venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv. Det frivillige arbeidet i kommunen er imponerende, frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Malvik har flotte naturområder og friarealer som må bevares, men eldre og funksjonshemmede har i dag ikke et tilbud i Malvik-marka.

Venstre vil:

 • Det bygges ny flerbrukshall i Hommelvik i løpet av perioden.
 • Styrke det offentlige bidraget til frivillige organisasjoner.
 • Arrangementer for og med barn og unge skal ha gratis leie i kommunens bygg som Bruket og Ytre Malvik Samfunnshus.
 • Et levende bibliotek med utvidede åpningstider og variert tilbud.
 • Bygge hytte ved Svarttjønna i Malvik-marka i samarbeid med de frivillige organisasjonene. Det skal være helårsvei fram til hytta slik at den blir tilgjengelig også for eldre og funksjonshemmede.
 • Gradvis utbygge tilbudet på Midtsanden.
 • Støtte utviklingen av et aktivt, variert og moderne landbruk som bevarer kulturlandskapet. Arealene ved Leistad og Kvegjerdsmyran skal ikke bygges ned.
 • Sette krav til regulering av nærings- og boligarealer slik at en bevarer landskapet og tilgangen på naturmiljøer og grønne korridorer.

 

Vei, kollektiv, gang og sykkel.

 • Jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik legges i tunnel med dobbeltspor.
 • Eksisterende jernbanetrase bygges om til gang og sykkelsti slik at den blir sammenhengende mellom Ranheim og Stjørdal.
 • Kollektivtilbudet med buss styrkes ytterligere, og det bygges effektiv innfartsparkering flere steder.
 • Busstilbud må bedres i boområdene som ikke er langs riksveien, og mellom tettstedene i kommunen. Kollektivtilbudet må styrkes spesielt mellom Sveberg og de to andre tettstedene.
 • Venstre vil at Malvik skal søke om å bli en forsøkskommune for førerløse elektriske småbusser.
 • Jobbe for ny gang og sykkelsti langs fylkesveien fra Være og over mot Leistad.
 • Gjennomføre bygging av fortau og sikring av utsatte skoleveier. Få en plan for trafikksikkerhet. (Eksempel på slike veier er Olav Magnussonsveg og flere veier på Vikhammeråsen, kom med flere)
 • Legge vekt på trafikksikkerhet i sentrumsutvikling.

Variert næringsliv

Næringsutviklingen i kommunen må stimuleres – Malvik må utnytte muligheten som ligger i plasseringen mellom Trondheim og Stjørdal. Det er viktig å få et variert næringsliv i kommunen

Venstre vil:

 • Næringsvirksomhet som er arealkrevende må legges på Sveberg og langs motorveien fra Sveberg til Stav. Her er det fortsatt rom for vekst.
 • Muruvik næringspark er et positivt tilskudd til næringsarealene i kommunen.
 • Kommunen må intensivere arbeidet for å finne en helhetlig løsning for havneområdet i Muruvik.
 • Næringsarealet må ikke utvides inn i marka fra Sveberg. Området rundt Stavsjøen skal ikke bygges ut. Malvik Venstre er sterkt imot å regulere det verdifulle arealet vest for Vassåsen til næring.
 • Kunderettet og mindre arealkrevende servicevirksomhet bør konsentreres om kommunens etablerte tettsteder.
 • Arbeidet må intensiveres for å få mer næringsvirksomhet som ikke er arealkrevende. Her er mulighetene store i Hommelvik som et sentralt kollektivt knutepunkt i regionen.
 • Kommunen må gi flere kommunale oppdrag til sosiale entreprenører. Grynderskap må være en del av tilbudet i grunnskolen – i nær kontakt med det lokale næringsliv.

 

Folk først

Hvordan kommunen er organisert og arbeider har stor betydning for omfanget og kvaliteten på tjenesten som tilbys. Det betyr at det som gagner innbyggerne best samlet sett skal være førende for organisering og gjennomføring. God drift forutsetter god ledelse.

Venstre vil:

  • Den enkelte leder i kommunen må få klare mål for sitt arbeid. Lederen må ha stor frihet til å løse oppgavene, men samtidig ha et selvstendig ansvar.
  • Det må legges større vekt på sambruk av kommunale bygg, og samordning med de kommunale skolene og den videregående skolen på Vikhammer.
  • Aksjene i Trønder Energi selges hvis prisen er akseptabel.
  • Kommunen må være offensiv med å ta i bruk digitale løsninger i driften innenfor alle områder.
  • Antall i heltid må fortsatt økes og den gode utviklingen med nedgang i sykefravær må fortsatt ha stor oppmerksomhet. Begge deler er et lederansvar.