Venstre og utbygging

Asker fra Skaugumsåsen
Asker fra Skaugumsåsen, Foto: Ivar Knai

Av Eirik T. Bøe, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Elisabeth Holter-Schøyen og Marit H Meyer, kandidater for Venstre i Asker og Bærum

Torbjørn Omland undrer seg i Budstikka 7. mai over det han kaller Venstres aversjon mot utbygging. Han har rett i at Venstre har en liberal innstilling til samfunn og økonomi, men det er ingen motsetning mellom å ha en liberal innstilling og det å ta miljøansvar og å ønske en best mulig arealutvikling.

Venstre er det grunnleggende at vi alle er født frie og at beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder. Vi er imidlertid ikke individer alene. Den enes frihet slutter der en annens begynner. Demokratiets prosesser er også egnet til å avgjøre hvordan bruken av våre felles ressurser skal prioriteres. Nettopp miljø og arealressursene er viktige for fellesskapet og for å bevare viktige naturverdier.

I både Asker og Bærum har Venstre gått inn for store utbygginger som Vestre Billingstad, Heggedalsutviklingen, utbygging i Asker sentrum. I Bærum har vi jobbet for at veksten særlig skal skje på Fornebu og i Sandvika. Det har vi gjort fordi dette er utbygginger langs viktige kollektivakser – noe som bidrar til en god sentrumsutvikling og som representerer gode fortettingsutbygginger. På samme måte har vi gått imot f eks Blakstadmarka i Asker og stor utbygging av Fossum i Bærum. Det handler om at slike utbygginger blir bilbaserte eller at de bygger ned viktige naturområder. Det handler også om å ikke svekke store viktige bymessige utbygginger med mange mindre tilfeldige utbygginger. Vi må holde oss til en plan.

Det handler med andre ord om å ha flere tanker i hodet samtidig. Både jobbe for god og kollektivnær fortetting, samtidig som vi sier nei til bilbaserte utbygginger som vil medføre enda flere biler på veiene våre.

Venstre vil at innbyggerne og ikke utbyggerne skal bestemme fremtiden for Asker og Bærum. Vi er uenige i Omlands påstand om at utbyggingen ikke har holdt tritt med befolkningsutviklingen, noe som i seg selv ikke er noe mål for en kommune som ønsker å utvikle med kvalitet. Utfordringen har snarere vært å tilby boliger i ulike prisklasser som gir et mangfoldig og tilgjengelig boligmarked.

Venstre er opptatt av det gode liv. Vi skal fortsette å bygge, men vi skal bygge med kvalitet og vi skal bygge der det er best egnet. Derfor må vi bygge i tråd med regionale og vedtatte kommunale planer – ikke etter grunneieres og utbyggeres innfall.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 14. mai 2019