Ole Røed mener at veiprising bør erstatte bomstasjonene i Grenland når første fase av bypakka er ferdigfinansiert

Foto: BJørnar Larsem

Veiprising er mye mer sosialt rettferdig, og treffer alle som kjører, ikke bare de som må kjøre der bommene er satt opp, mener artikkelforfatteren.

Ingen liker bompenger. Motstanden øker, folk er i opprør. Løsningen er veiprising (kilometeravgift).

Du får en databrikke i bilen din og betaler en avgift etter hvor langt du har kjørt innenfor den sonen som er avgiftsbelagt. Analyser (Byutredning Grenland) viser at veiprising vil ha den ønskede effekt for å nå målet om 0-vekst i personbiltrafikken. For å oppnå samme effekt med bompenger, må disse kanskje dobles i forhold til dagens priser, og det tror jeg ikke at vil folk vil akseptere.

Sosial rettferdighet er viktig. Bomstasjoner vil, uansett hvor de plasseres, aldri bli likt fordelt. I tillegg er det en form for flat beskatning som rammer hardest for de som har dårlig økonomi. En avgift etter hvor langt man kjører, for eksempel innenfor bybåndet, vil fjerne denne ulikheten, være enklere å administrere og hindre unødig trafikk på omveier, som ikke er bygd for det, for å komme dit folk skal.

Bypakke Grenland fase 1 ble vedtatt i Stortinget 18. juni 2015. Stortingsprop. 134S beskriver hvordan denne skal finansieres. 1,36 milliarder skal finansieres med bompenger. Det er detaljerte bestemmelser om antennepunkter, rushtidsavgift og takster. Det gis åpning for kortere innkrevingstid forutsatt lavere kostnader eller at finansieringen er fullført.

Dagens belønningsavtale gjelder ut 2020. Belønningsavtale har Grenland hatt siden 2013, fornyet i 2017 for 4 år. Hensikten er å få tilført årlige statlige midler dersom nullvekst-målet oppnås. Derfor blir det helt feil når formannskapet nå vedtar å fjerne antennepunktet i Hesselberggate som et forhandlingsmandat for en mulig byvekstavtale.

Det blir feil fordi garantien for nullvekst står i fare, og det blir feil fordi det medfører at andre områder (les: Porsgrunn) må betale en større andel. Det er også feil, fordi det, slik jeg forstår det, krever en ny stortingsproposisjon, innstilling og vedtak.

Som Vardens sjefsredaktør Tom Erik Thorsen påpeker, så er det ikke føste gang at Skien snubler i innspurten. Forrige gang var i 2007 når Veipakke Grenland skulle avgjøres. Er det en tilfeldighet at det skjer i valgår?

Nå skal det både administrativt og politisk utredes så mange punkter i forhandlingsmandatet at det kommer ikke til bystyret før valget. Konsekvensen kan være at man mister de ekstra midlene som en byvekstavtale ville utløst, inntil videre.

Når kan så bommene fjernes? Teknisk er løsningen klar allerede nå. I Oregon i USA er et lignende system tatt i bruk. I Nederland er pilottesting i gang. EU-politikerne diskuterer saken. Bilimportørenes Landsforening har nylig gjennomført en undersøkelse. 53 prosent av de spurte var positive til veiprising. I Norge er det særlig Venstre og KrF som nasjonalt ivrer for et slikt system.

Det mangler altså bare politisk vilje og fullfinansiert Bypakke Grenland Fase 1, før de omstridte bommene igjen kan fjernes. Senest 2025, men sannsynlig tidligere fordi det er mindre administrasjonsutgifter enn forventet.

Ole Røed

listekandidat Skien Venstre