Program for Ås Venstre 2019 – 2023

Vedtatt i medlemsmøte 20. mai 2019 med endring på medlemsøte 6. juni 2019. En PDF-versjon av valgprogrammet kan åpnes her.

På lag med framtida

Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Vi vil at Ås kommune skal ha høye ambisjoner på klima og miljø, utdanning og omstilling. Vi vil at Ås skal gå foran i å bidra til innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og arbeidsplasser.

Venstre tror på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv og sine medmennesker. Venstre ønsker et mangfoldig samfunn hvor forholdet mellom mennesker bygger på toleranse og respekt for hverandre og for miljøet og naturens grenser.

Ås kommune har sterk befolkningsvekst. Venstre er opptatt av at veksten og utviklingen må styres, og den skal være styrt av innbyggerne, ikke utbyggerne. Det skal være bra å leve, bo og arbeide i hele Ås. Venstre vil at Ås skal være en miljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativ kommune hvor alle mennesker får like gode muligheter til å lykkes. Et flerkulturelt samfunn med innbyggere fra store deler av verden er en positiv ressurs i Ås. Vi vil at Ås fortsatt skal være den grønne universitetsbygda i hjertet av Follo. Ås skal være et sted der alle trives, og et sted som også studenter setter pris på og setter preg på.

Demokrati og medvirkning

Åpenhet og tillit til forvaltning og politikk er grunnleggende for demokratiet. Venstre vil at kommunen skal involvere innbyggerne mer i utviklingen av Ås. Venstre ønsker økt åpenhet om demokrati og forvaltning i Ås kommune, og vil at det innføres lobbyregister i kommunen.

Venstre vil arbeide for et samfunn som ivaretar innbyggernes sikkerhet, så vel i planer som i praksis: mer nærpoliti og aktivt bruk av natteravner o.l.

Ansvarlig politikk

Venstre vil at utviklingen i Ås skal legge FNs bærekraftsmål til grunn. Venstre kan vurdere innføring av eiendomsskatt i perioden dersom den knyttes til konkrete investeringer, som f.eks ny svømmehall. Venstre vil at Ås kommune skal søke forpliktende samarbeid med nabokommuner og ev. sammenslåing dersom dette fører til bedre tjenestetilbud og samfunnsutvikling i Ås.

Velkommen til Ås!

Ås er et mangfoldig og internasjonalt samfunn hvor innbyggerne har bakgrunn fra hele verden. Det er en positiv ressurs i lokalsamfunnet. Vi vil at Ås skal være en god kommune både for de som bor her lenge og de som bor her i kortere perioder.

Ås er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og en rekke forskningsmiljøer og bedrifter. Venstre vil at Ås skal være et trivelig og attraktivt sted for fastboende, de mange studentene ved universitetet, alle som kommer til Ås for å arbeide i kortere eller lengre perioder og besøkende. Venstre vil at studenter skal sette pris på og sette preg på Ås.

Venstre vil

 • at Ås kommune skal være en god kommune for alle som bor her, både de som bor her lenge, og de som bor i kortere perioder, både studenter og de som arbeider her
 • at Ås skal være en god og aktiv vertskommune for NMBU
 • styrke og formalisere samarbeidet mellom kommunen og NMBU
 • at det legges til rette for næringsutvikling og tjenestetilbud i Ås som er attraktivt for besøkende i Ås
 • at kommunen er pådriver for og legger til rette for innovasjon og næringsutvikling ut fra kunnskapsmiljøene på Ås
 • at Ås kommune samarbeider med studentsamskipnaden, frivilligheten, næringslivet og andre aktuelle aktører om utvikling av tjenestetilbud for studenter og innbyggere

Ta vare på naturen

Venstre vil at Ås skal være en foregangskommune innen klima og miljø. Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer. De krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljø, og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss. Men dette innebærer også nye muligheter for god livskvalitet og verdiskaping. Det skal være enkelt for innbyggerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen f.eks når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk. Ås har forskningsinstitusjoner, kunnskaps- og innovasjonsmiljøer og næringsliv som er verdensledende innen bl.a. fornybar energi og bioøkonomi. Venstre mener at Ås må utnytte disse fortrinnene og bli en nullutslippskommune. Venstre vil at Ås skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet.

Venstre vil

 • ta vare på naturmangfoldet i Ås
 • at Ås kommune skal kutte klimagassutslipp i tråd med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen
 • at Ås kommune oppdaterer sine klima- og miljøplaner en gang hver valgperiode og jobber systematisk med kutt av klimagassutslipp i Ås i samarbeid med nabokommunene og Viken fylkeskommune. Ås kommune skal lage klimabudsjett, klimaregnskap og bærekraftsrapport, med klare indikatorer på måloppnåelse
 • at kommunal planlegging og utbygging tilpasses endret klima
 • at det skal stilles krav til fossilfrie eller utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser i alle kommunens byggeprosjekter
 • at kommunens skal stille høye klima- og milløkrav til egne bygg. Nybygg skal være nullutslippsbygg, plusshusstandard, BREEAM-NOR-standard eller tilsvarende, f.eks Svanemerkede bygg
 • at kommunen stiller høye klima- og miljøkrav til utbyggere i kommunen
 • lage oppsamlingssystem for gummigranulat fra idrettsanlegg og erstatte grummigranulat og gummiasfalt i skolegårder, lekeplasser og idrettsanlegg med mer miljøvennlige materialer. Nye idrettsanlegg, lekeplasser og uteområder skal tilrettelegges med miljøvennlige materialer
 • at alle kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie
 • at kommunen inviterer næringslivet og frivilligheten i kommunen til samarbeid om gode klima- og miljøløsninger i Ås
 • at Ås kommune skal jobbe systematisk sammen med aktuelle fagmiljøer ved NMBU og forskningsmiljøer i Ås som pilotkommune for innovative miljøvennlige løsninger i kommunale tjenester f.eks innen ernæring, bygg, avfall, vann og avløp
 • at kommunen stiller krav til etikk, miljø, innovasjon og ordnede arbeidsforhold i sine anskaffelser
 • at Ås kommune miljøsertifiseres som miljøfyrtårn og sertifisererer sine virksomheter
 • at Ås kommune i samarbeid med nabokommunene sikrer enkle og gode løsninger for sortering og gjenvinning av avfall for innbyggerne, og innfører sortering av søppel i egen virksomhet
 • fase ut all fossil energi i kommunale bygg og at det monteres solceller/solfangere på takene på kommunens bygg
 • innføre energisparekontrakter (EPC-kontrakter) knytta til kommunale bygg
 • bedre vedlikeholdet på skolene og den kommunale bygningmassen. Vurdere å innføre egen vaktmester ved skolene

Nye, grønne arbeidsplasser

Ås har sterke kunnskapsmiljøer innen blant annet fornybar energi, matproduksjon og bioøkonomi. Potensialet for mer innovasjon, etablering av nye bedrifter og å skape nye, grønne arbeidsplasser basert på disse kunnskapsmiljøene er stort. Venstre vil at Ås kommune skal jobbe målrettet og systematisk sammen med universitetet, fylkeskommunen, staten og andre aktuelle aktører om å legge til rette for etablering av nye bedrifter i tilknytning til kunnskapsmiljøene i Ås.

Venstre vil

 • at kommunen sikrer tilstrekkelig næringsarealer i sentrum og i området ved Campus Ås til fremtidige arbeidsplasser for kunnskapsbedrifter
 • at kommunen skal ha en offensiv og bevisst næringspolitikk/legge til rette for allsidig næringsliv og handel og flere arbeidsplasser i lokalmiljøet
 • at kommunen tar initiativ og bidrar til realisering av nytt innovasjonsbygg på Campus Ås
 • at Ås kommune støtter opp om arbeidet for fremme innovasjon i f.eks Inkubator Ås, Vitenparken og etablerersenteret
 • at Ås kommunen skal være serviceinnstilt overfor bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen
 • at Ås kommune bidrar til å utvikle Ås som reiselivsdestinasjon med utgangspunkt i bl.a Breivoll, Tusenfryd, kunnskapsmiljøene på Campus Ås, NMBU-parken, Vitenparken, Årungen og lokalt næringsliv
 • at kommunen legger til rette for arenaer for omsetning av lokalprodusert mat
 • styrke rekrutteringen av studenter til arbeidsplasser og praksisplasser i kommunen underveis og etter endt utdanning
 • at kommunen skal tilby sommerjobb til ungdom

Samferdsel

Mesteparten av klimagassutslippene i Ås kommune kommer fra transportsektoren, derfor er det å legge til rette for at flest mulig kan gå, sykle, reise kollektivt og bruke nullutslippskjøretøy i hverdagen viktig for å begrense klimagassutslipp. Det innebærer å fortette både boliger og arbeidsplasser i nærheten av kollektivknutepunkt og i gå- og sykkelavstand til de store arbeidsplassene. Venstre er opptatt av at det skal skje en fortetting som ivaretar Ås’ identitet og kvaliteter, og at utviklinga må styres, av innbyggerne, ikke utbyggerne.

Mange pendler til jobb med tog og buss, og Ås kommune har høy andel syklister sammenlignet med nabokommunene, men potensialet for at flere kan velge sykkel i stedet for bil i hverdagen, ikke minst på fritidsreiser, er stort. Venstre vil prioritere gående og syklende i sentrumsområdene og jobbe for flere togavganger fra Ås stasjon og bedre busstilbud i hele kommunen. Vi vil ha gode tettsteder med møtesteder for kultur, service og handel og nyskapende arbeidsplasser både sør og nord i kommunen.

Venstre vil

 • ha flere togavganger til og fra Ås. Flere regiontog bør stoppe på Ås
 • flere bussavganger i retning Drøbak og Ski
 • ha direkte bussrute mellom Vinterbro/Nordby og Ås for å binde kommunen bedre sammen med kollektivtrafikk
 • ha ny bussterminal med enklere overgang mellom buss og tog i Ås sentrum
 • ha pilotprosjekt for selvkjørende elektriske minibusser i Ås
 • bygge mer gang- og sykkelveier, og prioritere sentrumsområder og trygging av skoleveier
 • ha mer og tryggere sykkelparkering i sentrumsområder og ved skolene, inkl sykkelhotell ved Ås stasjon
 • få på plass bedre sykkelvei mellom Ås og Ski
 • at kommunen samarbeider med næringsliv og store arbeidsgivere om å få flere til å gå og sykle til jobb
 • ikke ha gjennomgangstrafikk med bil gjennom Ås sentrum. Utvikle bilfrie områder i sentrum
 • få mer parkering bort fra gateplan og under bakken/inn i parkeringshus i sentrum, samtidig som gode parkeringsløsninger for bevegelseshemmede sikres. En helhetlig parkeringspolitikk bør utarbeides i samarbeid med nabokommunene og inkludere parkering ved kjøpesentrene
 • at parkering i sentrum og ved kjøpesentre ikke skal være gratis. Parkering i sentrum må prioriteres for handel og bruk av servicetjenester
 • bygge om fylkesvei 152 til miljøgate mellom Nyborgveien og Korsegården, der gående, syklende og kollektivtrafikk har prioritet, og binde Ås sentrum og NMBU tettere sammen med gode sykkeltraseer.

Arealpolitikk og sentrumsutvikling

Ås har stort naturmangfold, god matjord og stadig høyere befolkningstetthet. Sterk befolkningsvekst og utbygging av boliger, fritidsboliger, næringsområder, idrettsanlegg, veier og jernbane legger stort press på natur- og kulturverdier. Når presset øker må vi verne viktige biotoper, matjord, grønne lunger, strandsonen og kulturarven for framtidige generasjoner.

Venstre vil

 • fortette med kvalitet og ivareta matjord, natur, grønne lunger, kulturminner og kulturmiljø, og gode bomiljøer i sentrumsutviklingen. Utviklingen må ta hensyn til eksisterende småhusområder
 • at kommunen lager en kulturminneplan som også ivaretar nyere kulturminner og bygningsmiljøer i områder med sterk fortetting
 • ikke omdisponere dyrket og dyrkbar mark til boliger, fritidsboliger, næringsbygg eller idrettsanlegg. Venstre vil kun tillate slik omdisponering til kritisk infrastruktur som veg og bane der det ikke finnes andre gjennomførbare alternativer
 • legge til rette for nye boformer, som minihus, økolandsby og bofellesskap for seniorer eller på tvers av generasjoner
 • at det skal være minst ett signalbygg/høyhus i massivtre i sentrum som viser frem kommunens miljøprofil
 • at det legges til rette for flere åpne møteplasser utenfor kjøpesenteret i Nordby/på Vinterbo.
 • at kommunen skal ha en boligpolitikk som sikrer en differensiert boligbygging med variert boligtilbud, inkludert ordninger for rimelige boliger for de som er nye på boligmarkedet og et godt fungerende leiemarked
 • at nye studentboliger bygges sentrumsnært
 • styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og klimatilpasning, blant annet gjennom god samfunnsplanlegging og å redusere vedlikeholdsetterslep. Landbruk, bygg og infrastruktur må tilpasses til et endret klima og mer ekstremvær
 • at kommunens grønne lunger, parkområder og vegkanter og drift av disse skal være insektvennlige
 • tilrettelegge for friluftsliv i samarbeid med frivillige lag og foreninger i nærheten av der folk bor
 • bevare hundremeterskogen i boligområdene og tilrettelegge for friluftsliv f.eks i Nordskogen, Kroerskogen, Aschjemskogen, Nøstvedtmarka, ved Breivoll, og langs kyststien
 • ha et sterkt vern av strandsonen og sikre at strandsonen i Ås er tilgjengelig for allmennheten
 • begrense støy- og lysforurensning – bygge ut aktiv og dynamisk styrt belysning og nattavstengning

Folkehelse og frivillighet, inkludering og integrering

Venstre mener at å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge er det viktigste vi kan prioritere for at mennesker skal kunne leve gode liv. Utdanning og arbeid er samfunnets viktigste tiltak for å forebygge fattigdom og sosiale skillelinjer i befolkningen. Skole og arbeidsliv er våre viktigste arenaer for inkludering og integrering. Frivilligheten spiller også en avgjørende rolle for integrering og inkludering. Antall familier med lav inntekt øker i Ås. Venstre vil særlig prioritere tiltak rettet mot barn og unge og vil prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats i barnehage, skole, ungdomsteam, ungdomsklubber, NAV og barnevernstjenesten.

Venstre vil

 • styrke det helsefremmende og forebyggende helsearbeidet med tidlig innsats med et bredt tverrprofesjonet fagmiljø f.eks i jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • at kommunen lager en egen studenthelseutredning i samarbeid med studentstyret, samfunnsstyret og studentsamskipnaden
 • styrke det forebyggende arbeidet for ungdom og studenter inkludert helsestasjon for ungdom
 • åpne opp for at frivillige enkeltpersoner og lag og foreninger kan bidra mer i forebyggende helsearbeid og aktiviteter.
 • styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger i Ås
 • at kommunen skal legge til rette for sosialt entreprenørskap.
 • videreføre og styrke Frisklivssentralens helsefremmende arbeid.
 • sikre ressurser til drift av seniorsentrene
 • styrke kommunens kompetanse innen rus og psykiatri
 • at kommunens helsearbeid organiseres i primærhelseteam, organisert rundt pasientene
 • at kommunen skal ha god kompetanse innen og jobbe helhetlig med ernæring, mat og måltidspolitikk knytta til sykehjem, hjemmetjeneste, barnehager, SFO, skole og idrettsarrangementer i regi av lokale lag og foreninger
 • at Ås kommune skal være pionér innen folkehelsearbeid i samarbeid med relevante fagmiljøer på campus Ås
 • at kommunen erkjenner viktigheten av uformelle møteplasser, og derfor legger til rette for, og prioriterer disse i all planlegging.

Helse og omsorg

Innbyggerne i Ås skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Helsetjenestene skal ha god kvalitet, og Venstre er opptatt av god brukermedvirkning i tjenestene.

Venstre vil

 • satse på velferdsteknologi, tilrettelegging og tiltak som hjelper for å kunne bo og få hjelp i eget hjem så lenge som mulig og så lenge man ønsker det
 • at alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjemmet
 • at kommunen bruker grønn omsorg/omsorgstilbud/Inn på Tunet, i samarbeid med landbruket samt dyreterapi
 • at kommunen skal tilby omsorgsboliger med ulike nivå av tilrettelegging og bemanning, for å møte ulike behov
 • at det legges til rette for bokollektiv for eldre og samarbeid med frivilligheten, ideelle og private aktører om omsorgsoppgaver
 • være åpne for at private aktører kan levere omsorgstjenester i kommunen

En skole for framtida

En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at barna våre får en god oppvekst. Trygge og lykkelige barn gir innovative og handlekraftige voksne. En lekende og lærerik barndom legger grunnlaget for et godt voksenliv. Barnehagen og skolen er våre viktigste fellesinstitusjoner, og skal sikre alle barn gode muligheter til å leve sine liv slik de ønsker.

Venstre vil

 • sikre at skolene i Ås oppfølger den nasjonale normen for lærertetthet
 • prioritere etter- og videreutdanning for lærere og styrke samarbeidet med lektorutdanninga på NMBU
 • sikre forutsigbarhet i barnehagedekningen i kommunen
 • sikre forutsigbare rammebetingelser for de private barnehagene
 • sikre mulighet for halvdagsplass i barnehagene
 • sikre at barnehagene i Ås fyller normen for pedagoger i barnehagene
 • ha forutsigbare skolegrenser
 • bevare Kroer og Brønnerud skoler
 • at rektor og skoleledelsen får tilbud om etter- og videreutdanning i skoleledelse og støtte i lederrollen i skolene i Ås
 • styrke arbeidet med å forebygge mobbing i skolen
 • sikre enklere systemer for å rapportere mobbing, f.eks «mobbeknappen»
 • at Ås kommune skal teste ut ulike ordninger for å tilby et sunt skolemåltid i alle skoler, gjerne i samarbeid med aktuelt kompetansemiljøer, frivilligheten og lokal næringsliv
 • at skolene skal ha skolehager og naturlige utemiljø
 • teste ut løsninger for fleksibel skolestart
 • at Ås kommune samarbeider med Vitenparken og kompetansemiljøene på Campus Ås om undervisning i grunnskolen
 • forebygge frafall i videregående opplæring ved å sikre god overgang mellom grunnskole og videregående skole
 • styrke ansatte ved SFO ved å tilrettelegge for kombinasjon av fagutdanning og arbeid
 • gratis kjernetid ved SFO for barn i lavinntektsfamilier
 • satse på flere tilbud i SFO som gir økt kunnskap og sosial/lokal tilhørighet

Kultur frivillighet og idrett

Kulturlivet er en viktig forutsetning for et godt samfunn, og en viktig forutsetning for at åpne demokratiske samfunn skal fungere. Derfor er investering i kulturlivet en viktig investering i demokratiet og i mennesker. Ås har Norges beste kulturskole, et aktivt kulturliv og mangfold av frivillige lag og foreninger. Ås har har et idrettstilbud som favner bredt. Det er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Venstre vil at at frivilligheten og idretten blir sett og hørt og at deres synspunkter blir vurdert ved planer og utbygginger

Venstre vil

 • at Ås kommune også i framtida skal ha norges beste kulturskole
 • at kommunen skal være på tilbudssiden overfor frivillige lag og foreninger og støtte opp om initiativer og aktiviteter. Det skal være enkelt for frivilligheten å kontakte og samhandle med kommune
 • styrke Frivilligsentralen og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for innbyggerne, lag og foreninger
 • at det etableres en ny frivilligsentral i Nordby
 • legge til rette for friluftsliv i samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • styrke biblioteket både i Ås sentrum og Nordby
 • at utviklingen av kulturhuset og kinoen i Ås videreutvikles og styrkes
 • at kommunale lokaler gjøres tilgjengelig for frivillige lag og foreninger. Barne- og ungdomsfrivilligheten bør få låne lokaler gratis
 • styrke ungdomsklubbene i Ås sentrum og Nordby
 • at kommunen tar initiativ til et aktivitetsråd, for å styrke samarbeidet med friluftsorganisasjonene
 • at kommunen tilrettelegger for organisert gaming og e-sport i samarbeid med f.eks ungdomsklubber og frivillige lag og foreninger
 • opprette BUA-utlånsordning for fritidsutstyr både nord og sør i kommunen
 • at Ås kommune bidrar til å forvalte den kunstneriske arven etter Odd Tandberg
 • innføre fritidskort for barn og ungdom
 • at lag og foreninger som jobber for uformell aktivitet, så som f.eks. velforeninger, sikres støtte fra kommunen
 • fortsette utbygging av haller og idrettsanlegg i tråd med befolkningsveksten
 • at kommunen skal utforme flerbrukshaller også med tanke på kulturlivets og andre deler av frivillighetens behov
 • støtte opp under utvikling av Årungen rostadion
 • at det bygges nytt svømmebasseng i Ås sentralområde