Spørsmål til ordføreren – jordmorstilling

Fødeavdelinga ved Kristiansund sykehus, Ragnhild Helseth

Gruppeleder Carola Karl Urvik stiller følgende spørsmål i kommunestyremøtet 29. mai .

Ordfører!

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble det kjent at 6 kommuner i Nordland får tilskudd til helsestasjon- og skolehelsetjeneste på tilsammen 35,1 millioner kroner. 3,4 millioner av dem er øremerket jordmødre. Dette innebærer blant annet at både Rana og Vefsn kommune får øremerkede midler til en 50% jordmorstilling.

 

Kommunen skal legge til rette for at tjenesten og personell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Det innebærer at riktig og tilstrekkelig fagkompetanse må sikres i tjenesten. Bemanning i tjenesten er forskriftsfestet. Fra 1. januar 2018 ble det lagt til et nytt andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 hvor lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier omtales som kjernekompetanse for at kommunen vil kunne oppfylle sitt ansvar etter § 3-1. Jordmor skal være tilknyttet helsestasjonen i forbindelse med svangerskapsomsorgen og barselomsorgen.

I Vefsn har vi ikke lenger fødeavdeling eller fødestue, og tilbudet til gravide og fødende er dermed blitt betraktelig redusert. Samtidig har vår kommune en stor andel av de gravide og fødende på Helgeland.

Vi har per i dag 1,6 jordmorstillinger i kommunen. De to jordmødrene har en travel hverdag, blant annet pga nye retningslinjer i svangerskapsomsorgen ifht tidlig inn, kartlegging av psykisk helse og vold samt annen veiledning som gjør at svangerskapsomsorgen er blitt mye mer omfattende nå enn for noen år siden.

Liggetiden på sykehuset har blitt kortere, og alle barselkvinner skal få tilbud om tidlig hjemmebesøk av jordmor innen de første tre dager etter hjemkomst. Dette er ikke alltid mulig pga sprengt kapasitet hos de to kommunejordmødrene.

En økning av den kommunale jordmortjenesten med en 50% stilling vil således komme godt med på for å kunne gjennomføre de lovpålagte oppgavene i kommunen.

Mitt spørsmål til ordføreren:

Er disse midler som ble kjent gjennom revidert nasjonalbudsjett blitt overført til kommunen? Hvis ikke – når tenker kommunen å søke om disse midler som er øremerket Vefsn kommune og ansette en til jordmor i 50% stilling ?