Namsos – et godt sted å leve for alle?

Takk til søstrene Vikan som har delt sin mors historie med oss alle. Takk til dem som har henvendt seg direkte til oss og fortalt sine tilsvarende historier.

Geir Olav Knappe og Anne Cecilie Holm i Namsos Venstre kommer med en interpellasjon om omsorgstilbudet i Namsos. Foto: Tor Martin Årseth, Namdalsavisa.

For oss i Namsos Venstre står det klart at dette ikke er et enkelttilfelle, men systemsvikt – svikt i en eller flere institusjoner for eldre i Namsos. Som kommunestyrepolitikere er vi svært bekymret over å ikke blitt informert om situasjonen. Vi er ansvarlige for driften av Namsos kommune og slik skal det absolutt ikke være!

Namsos Venstre krever at det handles øyeblikkelig, fordi det har kommet til et punkt hvor det kreves konkret handling. Namsos Venstre ber om at rådmannen straks tar grep og at bemanningen ved institusjonen sikres både kvalitativt og kvantitativt.

Det er tydelig for oss at det er mangel på sykehjemsplasser i Namsos kommune. Syke eldre blir tilbudt hjemmesykepleie eller plass på bo- og velferdssenter, i stedet for plass på et sykehjem. Hjemmebasert omsorg er noe både eldre ønsker og kommunen satser på. Med høyere alder følger et mer komplekst og sammensatt sykdomsbilde. Slik det er nå tar det altfor for lang tid å få plass på et sykehjem. De eldre blir kasteballer mellom hjem/bo- og velferdssenter og sykehuset. Dette er ikke en verdig eldreomsorg.

Namsos Venstre vil derfor fremme en interpellasjon i førstkommende OOK – Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur:

  • OOK ber rådmannen øyeblikkelig sette inn tiltak på Østre Bo- og velferdssenter slik at det sikres nok kvalifisert kapasitet i de enkelte avdelingene.
  • Rådmannen bes innen kort tid fremlegge en samlet tilstandsrapport over alle bo- og velferdssentra, samt Namsos Helsehus når det gjelder antall pasientklager/brukerklager, en ressurs- og bemanningsoversikt, vikarbruk og sykefravær ved de enkelte avdelingene.
  • Rådmannen bes framlegge hvilke tiltak som på kort sikt kan gi flere sykehjemsplasser i Namsos. Det bør vurderes i den sammenheng å midlertidig gjøre om avdelinger i bo – og velferdssentra til sykehjemsplasser, samt innleie av sykehjemsplasser i andre kommuner som måtte ha kapasitet.
  • Rådmannen bes fremlegge hvilke tiltak som kan gjøres på lengre sikt for å sikre nok sykehjemsplasser i Namsos.
  • Det innføres en 6 ukers ventelistegaranti for å få sykehjemsplass / plass på bo- og velferdssentra for alle som har fått et vedtak i Namsos kommune. Brudd på ventelistegarantien rapporteres.

 

Namsos Venstre

Geir Olav Knappe, 1. kandidat Namsos Venstres liste til Kommunevalget

Anne Cecilie Holm, 2. kandidat Trøndelag Venstres liste til Fylkestingsvalget