Larvik Venstres politiske program 2019-2023

Mennesker, Mangfold, Miljø og Frihet

Venstre er et sosialliberalt parti. Det betyr at vi mener du har personlig frihet og samtidig ansvar for fellesskapet og dine medmennesker, frihet uten egoisme, solidaritet uten sosialisme, frihet til å skape din egen lykke, og i fellesskap skape gode lokalsamfunn.

Alle som bor i Larvik kommune er like viktige for å skape et samfunn for alle. Demokrati er når alle har mulighet til å si sin mening og påvirke. For å gjøre det enklere, må informasjon, møter og politiske vedtak være lett tilgjengelige og vi må fjerne avstanden slik at politikeren også er en del av et vi. Derfor må beslutninger tas så nært innbyggerne som mulig.

Vi ønsker en desentralisert kommune. Vi mener at mennesker skal ha mulighet til å ta egne valg for sin livskvalitet. Nesten 50 % av Larvik kommunes innbyggere bor i ett av våre 5 definerte lokalsentre: Helgeroa/Nevlunghavn, Kvelde, Stavern, Svarstad og Tjølling. Derfor bør lokalsentrene ha en viktigere funksjon. Nærhetsprinsippet og desentralisering betyr at i tillegg til Larvik by skal vi jobbe for at flere kan ta valget å både bo, leve, arbeide og utvikles i de 5 lokalsentrene. Vi mener at flere skal kunne velge å være kortreiste folk.

Larvik Venstre er et framtidsretta og optimistisk parti. Vi tror på at du og jeg sammen kan skape et godt lokalsamfunn. Larvik Venstre vil føre en tydelig politikk. Det betyr at du og jeg skal se synlige valgmuligheter. Larvik Venstre ønsker et mangfoldig og grenseløst Larvik hvor respekten for menneskers ulikhet er grunnleggende og viktig.

Et godt sted for alle

Vi ønsker at alle skal ha et godt liv i Larvik kommune. Det betyr at vi setter folk først og alle skal gis likeverdige muligheter for å delta i samfunnet. Den enes frihet skal aldri gå utover den andres frihet. Larvik skal garantere at alle har lik grunntrygghet å utvikles fra. I Larvik har vi nulltoleranse for diskriminering.

Mennesker fra alle lokalsentre med ulike bakgrunner og behov skal inkluderes i samfunnet.

For mennesker med nedsatt funksjonsevne har vi likestillingsverktøyet BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse). Dette skal gjøre personer med funksjonshindringer mest mulig selvstendig og muliggjøre et uavhengig liv. BPA handler om praktisk assistanse, ikke helse. Det må derfor innvilges nok timer til at brukerne kan være aktive samfunnsborgere, være i jobb, stifte familie, delta i fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Larvik må åpne for at personer med assistentbehov selv får bestemme hvem som skal gi assistanse. BPA skal gis gjennom organisasjoner, firmaer og kommunen.

Larvik Venstre mener at du og jeg kan oppleve inkludering og trygghet ved:

 • Utvikle universell utforming av by- og lokalsentre med sammenhengende og barrierefrie fortau, med tilgang på hvilebenker og rekkverk i stigninger.
 • BPA-ordningen må bli et likestillingsverktøy som utgår fra individets behov slik at man får økt antall timer ved arbeidsinkludering, fritidsaktiviteter eller politisk engasjement.
 • Gi muligheter for å bruke BPA-ordningen med både private, brukerorganiserte eller kommunale assistenter.
 • Kommunale omsorgsboliger skal i tillegg til behov, bli tildelt ut fra eksisterende bosted eller familietilknytning i kommunen.
 • Alle eldre skal få muligheten til å bo lengst mulig hjemme.
 • Gi samboer-garanti til alle ektefeller og samboere der begge trenger plass på sykehjem.
 • Utvikle flere bo-modeller for eldre med sosiale møteplasser for å utvide boligtilbudene for eldre, for eksempel generasjons-bygg og kollektiv.
 • Styrke og støtte samarbeidet med organisasjoner som legger til rette for en aktiv alderdom.
 • Et viktig mål er å motvirke ensomhet og utenforskap blant eldre. Derfor skal også lag og foreninger som har virksomheter rettet mot eldre og personer med utenlandsk bakgrunn, kunne søke den kommunale tilskuddsordningen på lik linje som de som tilbyr virksomhet for barn og unge.
 • Aktivitetskort for minstepensjonister og andre grupper med lav inntekt.
 • Belønne frivillig innsats for å stimulere til større aktivitet. Målsetningen er å stimulere enkeltmennesker og organisasjoner til å bidra.
 • Aktivitetsplikt med kommunal aktivitør for alle som er utenfor arbeidslivet.
 • Larvik skal være en foregangskommune for sosialt entreprenørskap og bidra til at vi har høy tetthet av sosiale entreprenører i kommunen.
 • Det må bli enklere for privat, frivillig, offentlig sektor og sosiale entreprenører å samarbeide om innovasjon for innbyggernes beste.
 • Styrke utdannelse og støttespillerne for gründerne. Dette vil medføre et styrket offentlig-privat samarbeid, som Venstre er positive til.
 • Opprette en digital aktivitetsplattform der informasjon om alt som skjer i kommunen samles.
 • Ha en restriktiv holdning i forhold til dispensasjon for å sikre tilgangen til strandsonen, innsjøer, vassdrag og naturen for alle.

Et godt sted å vokse opp

I Larvik kommune skal det være godt å vokse opp, hvor barn og unge har trygghet, frihet og muligheter for valg. Det betyr at vi ønsker både store og små, og private og kommunale barnehager, at vi har skoler i hele kommunen, at vi ønsker kortreiste barn og unge. At familiers behov og ønsker settes i sentrum ved at kommunen gir familiene valgmuligheter. “Nærskoleprinsippet” bør gjelde også for barnehager. For skolene trengs økte ressurser, både gjennom finansiering og menneskenes evner.

Det betyr at vi mener alle barn teller. Vi vil at skolene får økte ressurser, både gjennom finansiering og gjennom å tilføre skolene flere yrkesgrupper, ikke på bekostning av lærerne, men som et tillegg. Vi ønsker at barn og unges ambisjoner og evner skal være grunnlaget for hva man velger i livet. Tidlig innsats i småskolen hvor to-læreren er tilstede kan gjøre at mange flere elever kan prestere enda bedre. Derfor ønsker vi at Larvik skal ha ambisjoner for alle elever. Skolen skal gi rom for at elevens egne ambisjoner kan utvikle sine evner så langt som mulig. Ambisjoner og evner skal være grunnlaget for hva man velger i livet – ikke sosial bakgrunn.

Vi mener at det er viktig at lærerne får tid å være lærere, at vi gir lærerne og elevene klasserommet sitt tilbake. Det er i klasserommet undervisningen skjer, ikke i vedtak i Stortinget. Det betyr at rektorene bør fjerne de oppgavene fra lærerne som kan fjernes, lærerens tid må frigjøre til å være der for å undervise elevene, og assistentene skal være assistenter, ikke undervise. Oppgaver som går på det psykososiale miljøet kan styrkes ved å ha miljøterapeuter i skolene.

Rektorene skal ikke bekymre seg for varierende strømkostnader og brøyting, for en vinter med mye snø skal ikke gi mindre midler til elevene. Derfor må driftskostnader ut av skolenes og andre virksomheters budsjetter.

Larvik Venstre mener at vi kan oppnå dette ved:

 • Skolene og barnehager skal ha gratis tilgang til kommunale lokaler for å gi barna større tilgang til flere aktivitetsarenaer.
 • La lærerne være lærere. Oppgaver som ikke berører undervisning eller læreplan skal gjøres av andre enn læreren. De må få mer tid til etterarbeid, tid til å gjennomføre tilpasset undervisning, og ha tid til å være den gode læreren.
 • Kommunale virksomheter skal ikke bekymre seg for varierende strømkostnader og brøyting, for en vinter med mye snø skal ikke gi mindre midler til elevene, derfor må slike driftskostnader ut av skolenes budsjetter.
 • Minst én miljøterapeut per skole innen 2020, og mål om én miljøterapeut per 100. barn i barneskolen innen 2023, og én per 150 barn i ungdomsskolen innen 2025.
 • Sikre at flere praktiske fag i skolen blir gjennomført og ivaretatt i henhold til læreplanen, en helhets-skole for hele barnet.
 • SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier.
 • Kulturskolevirksomhet skal tilbys i lokalsentrene i så stor grad som det er praktisk mulig.
 • Utvikle flere lekeområder som sosiale møteplasser. Klatretreet på Larvik Torg slår frø og kan “plantes” på flere lekeplasser i hele kommunen.
 • Alle barn i Larvik kommune skal få kommunal svømmeopplæring slik at alle kan svømme før de blir 10 år.
 • Etablere møteplasser for ungdom i alle lokalsentrene.
 • Festiviteten blir Larviks storstue gjennom rehabilitering av huset i samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole, fylket, kommunen, konservatorer og lokale håndverkere. Målet er at Larviks ungdom får eierskap til Festiviteten gjennom rehabilitering, utvikling og drift av bygget.
 • Ungdomsrådet får uttalelsesrett på utvalgsmøter, formannskap og kommunestyremøter.
 • Ungdomsskolene i Larvik skal hvert år gjennomføre en temadag med demokrati hvor politiske ideologier og lokale og nasjonale fora belyses.
 • Inspirere flere ungdommer til å delta i politikken gjennom involvering i politiske vedtak og diskusjoner – få opp interessen for politikk.
 • Søskenmoderasjon blir utvidet til å gjelde også mellom barnehage og SFO.
 • Alle barn skal få plass i barnehagen fra de fyller 1 år. Larvik Venstre vil ha to barnehageopptak i året.
 • Trivsels-elever på alle barneskoler.

Et sted med gode helsetilbud

Folkehelse for alle, kortreist hjelp, hele livet. Barn, unge, voksne og gamle, vi kan alle ha behov for å ha tilgang til psykolog, nært og raskt for et helt friskt liv. Det trengs mange tjenester i samfunnet for å gi alle en god folkehelse. Dette for at den enkelte kan bo i eget hjem og klare seg selv så lenge som mulig. Det er grunnleggende at alle også må ta ansvar for egen helse og planlegging for å være forberedt når eventuelt helsa svikter. Kommunen skal se til at hjelpen er der når folk trenger det, også i samarbeid med private, med mennesket i sentrum.

Larvik Venstre mener vi kan oppnå dette ved:

 • Bygge ut hjemmetjenesten slik at alle som ønsker kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det. Arbeide målrettet for å styrke fagkompetansen i alle ledd av tjenestetilbudet.
 • Ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg slik at ansatte i hjemmetjenesten i større grad kan benytte tiden til omsorg og i mindre grad til transport mellom hjemmene.
 • Teknologien skal tilpasses menneskene og ikke omvendt.
 • Styrke samarbeidet med pårørendegruppen. En velfungerende eldreomsorg er helt avhengig av et godt og åpent samarbeid med pårørendegruppen.
 • Hjemmeboende eldre må få tilstrekkelig hjelp til å leve et verdig liv.
 • Rask psykisk helsehjelp for voksne over 16 år.
 • Økt innsats for hverdagsrehabilitering.
 • Tilbud og hjelp til skoleungdommer må være der når ungdommene trenger det.
 • Alle skoler skal få høyre bemanning av helsesøster, 1-2 dager per uke er ikke nok.
 • Det opprettes tilbud om spesialkompetanse på kjønn og seksualitet, trans- og kjønnsidentitet i Larvik kommune.

Sterke lokalsentre der folk lever, jobber og bor

Larvik, den største kommunen i fylket, skal ha kortreiste folk. Noen ønsker å jobbe og leve på samme sted og noen må eller ønsker å pendle til jobb. Vi ønsker at folk skal kunne styre over sin hverdag og gis valgfrihet å bo og leve på samme sted om man ønsker det. Næringsliv og arbeidsplasser skal oppmuntres i hele kommunen og spesielt i lokalsentrene. Med flere som jobber i hele Larvik kommune og i lokalsentrene får mennesker økt livs- og fritidskvalitet, og kommunen sikres aktive og sosiale lokalsentre som gir sosiale møteplasser og nettverk mellom folk. Her skal lokalt næringsliv blomstre når mennesker er tilstede fordi de jobber, bor og lever der. Ønsket å kunne bo utenfor sentrum er positivt, og kommunens oppgave er snu sentraliseringen til desentralisering for de som ønsker å ta dette valget.

Dette betyr at det skal satses på lokalt næringsliv og at tjenester skal tilbys i lokalsentrene. Vi vil også vurdere å flytte ut noen kommunale arbeidsplasser til lokalsentrene.

Eksisterende kommunale bygg bør i mye større grad brukes til samfunnsutvikling og møteplasser. I en digital tidsalder er det mindre behov for fysiske møter og det meste av den daglige arbeidsmengden kan håndteres via digitale løsninger. Kommunen skal i samarbeid med lokalt næringsliv sette farge på Larvik by.

Larvik Venstre mener at vi oppnår dette ved:

 • Matglede, trivsel og helse for de eldre. Sørge for flere måltider gjennom døgnet og sikre god ernæring med gode kokker og gi mulighet for flere lokale kjøkken.
 • Transportordningen for hjemmeboende eldre utvides slik at de kan besøke nærmiljøsentre og dagsentre for sosialt samvær og middagsservering.
 • Vurdere å flytte ut noen kommunale arbeidsplasser til lokalsentrene.
 • La lokale håndverkere og lokalt næringsliv bli foretrukket i innkjøpsordningene.
 • La lokale kunstnere prioriteres i kommunens innkjøpsordning for kultur og utsmykking.
 • Vurdere etterbruk av kommunens eiendomsmasse som ikke er i bruk til fordel for økt aktivitet i lokalsentrene eller for næringsutvikling og lokaliteter i samarbeid med næringslivet.
 • Vurdere nye næringsarealer i lokalsentrene.
 • Korte ned saksbehandlingstiden for næringer som ønsker å etablere seg ved å ha flere ferdigregulerte næringslokaler/arealer.
 • Utvikle næringsareal nord i kommunen og la næringer og beboere være med i prosessen med nye næringer i Lågendalen.
 • Boligområder skal planlegges med fokus på klimahensyn og bokvalitet.
 • Et formidlingssenter på Kaupang gjennomføres som et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, statlige myndigheter og private aktører.

 

Et godt sted for nyskaping, miljø og grønn vekst

Vi ønsker et godt miljø. Det er en forutsetning for å kunne leve et godt liv.

Det betyr at naturvern, miljøvern og klimatiltak må være en naturlig prioritering i kommunen. Larvik skal ta ansvar for miljøet. Samtidig ønskes innovasjon og gründerskap velkommen. Gründere løser oppgaver som dagens samfunn og utvikling krever og ser samtidig fremtidens muligheter. Larvik skal inspirere og invitere gründere. Kommunen skal være en motor i omstillingen og nyskapingen.

Larvik er en landbrukskommune med mange jordbrukseiendommer hvor vi finner store driftsbygg med takflater. Det gjør Larvik til en mulig solcelle-kommune der vi kan bli størst på andel bygg som har solcelleanlegg. Vi ønsker å ta vare på vår fantastiske natur. Kommunen skal gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

Larvik Venstre mener vi kan oppnå dette ved:

 • Dyrket mark skal ikke bygges ned av boliger eller næringseiendom.
 • Etablere gjenbruksstasjon på Grinda, og gjenåpne gjenbruksstasjonen i Svarstad.
 • Invitere private til å starte gjenbrukssenter hvor gjenbruksstasjon og gjenbruksbutikker kan samvirke.
 • 15 % av alle møbler og interiører kommunen investerer i, skal være gjenbruk,
 • Kommunen skal øke solcelle-kompetansen for å stimulere til “hver innbygger sitt solcelletak”.
 • Satse på og utvikle gründerkultur og gründervirksomhet.
 • Stimulere til innsektsvennlig jord -og skogbruk, innbefattet hager og parker – det må lønne seg å drifte miljøvennlig slik at det legges til rette for stort biomangfold.
 • Sørge for at gummigranulater fra kunstgressbanene ikke kommer på avveie.
 • Forby dumping av forurenset snø i sjø, vassdrag og vann.
 • Opprenskning av søppel på sjøbunn i havner og på strender.
 • Kommunen må forby bruk av engangs-plast der det finnes alternativer. Dette innbefatter alle kommunale virksomheter.
 • Finne løsninger for å redusere og erstatte bruken av engangsgriller.
 • Flere oppsamlingspunkter for hardplast.
 • Samarbeide mer med grunneiere og frivillige organisasjoner i arbeidet for sjøørret og laks.
 • Det settes opp søppelkasser ved alle busskur i kommunen.
 • Alle kommunale biler skal være klima- og miljøvennlige.
 • Kommunen skal jobbe med fylkeskommunen for lavere pris og økt busstilbud i hele kommunen.
 • Utvikle gang- og sykkelveiene i Larvik til å være sammenhengende.
 • Det skal etableres bysykkelordninger. Dette skal innebære både elsykler og tradisjonelle sykler i større deler av kommunen.
 • Larvik kommune skal bli medlem av Klimapartnere.
 • Rette oppmerksomhet mot, og øke kunnskap om skader forårsaket av blikkbokser. Etablere flere ordninger for innsamling av lettmetall. Drikkebokser prioriteres.
 • Forby privat bruk av fyrverkeri.
 • Flere kommunale støtteordninger og veiledning for miljøtiltak for enkeltpersoner.
 • Næringsbygg og boligblokker har store flater. De inviterer til bruk for å generere energi via solceller.
 • Legge til rette for pendlerparkeringer og shuttletrafikk inn til kollektivknutepunkter.
 • Kommunen skal jobbe for at VY etablerer gode muligheter for å ha med sykkel under reise.
 • Planlegge boligutbygging med tanke på klimaendringer for å unngå ødeleggelser og store erstatningsutbetalinger i fremtiden.