Program 2023 – 2027

Det er en stor glede å kunne publisere kommunevalgprogrammet for 2023-2027!

PDF Format: https://www.venstre.no/assets/Larvik-Venstres-kommunevalgprogram-2023-2027.pdf

Dette er hovedprogrammet som Larvik Venstre går til valg på!
Det er også laget et kortprogram med lokallagets hovedsatsinger.
Kortprogrammet trykkes med kandidatbilder og distribueres ut til velgerne.

Larvik Venstres styre håper at programmet vårt – som gjelder Larvik kommunes framtid –
vil gi oppslutning om partiet ved kommunevalget høsten 2023.

Innholdsfortegnelse

Innledning

Venstre er et sosialliberalt parti. Det betyr at du har personlig frihet,
samtidig som du har ansvar for fellesskapet og dine medmennesker. Vi
tror på frihet uten egoisme, solidaritet uten sosialisme, og frihet til å
skape din egen lykke og gode lokalsamfunn i fellesskap med andre.
Larvik Venstre er et framtidsrettet og optimistisk parti, og vi skal føre
en tydelig politikk.
Larvik Venstre ønsker et mangfoldig og grenseløst Larvik hvor
respekten for menneskers ulikhet er grunnleggende og viktig. Venstre
ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det
livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsevne,
seksualitet og bakgrunn.
Kommunen må videreutvikles for å møte framtidens utfordringer og
behov. Larvik Venstre vil ta Larvik framover ved å forsterke vår
bærekraft og robusthet. Vi mener vi best gjør dette ved å samarbeide
med innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og våre nabokommuner.
Larvik kommune skal være et godt sted å vokse opp og utvikle seg
som menneske. Lokaldemokrati er viktig slik at beslutninger tas så nær
Larviks innbyggere som mulig. Et sterkt lokaldemokrati er derfor viktig
for Venstre. Vi vil ha levende lokalsamfunn der innbyggere i nærmiljøer
blir hørt og hensyntatt når vi utvikler og forvalter kommunen vår.

Grønne og levende lokalsamfunn

Larviks plassering og den fantastiske naturen er noe av det mest
attraktive ved kommunen. Derfor er det viktig å beskytte og bevare
dette unike miljøet. Vi har et sterkt ønske om at innbyggerne skal få ta
del i og påvirke utviklingen av sine lokale områder, og vi anser skolen
som en nøkkelfaktor i mange nærmiljøer.Åpenhet om beslutninger er
avgjørende for et velfungerende demokrati. For Larvik Venstre er det
viktig å styrke det lokale folkestyre og etablere nærdemokratiutvalg.
Nærhet mellom borgere og folkevalgte og åpenhet om politiske og
administrative prosesser, bidrar til tillit.Halvparten av Larvik
kommunes innbyggere bor i ett av våre fem definerte lokalsentre:
Helgeroa, Kvelde, Stavern, Svarstad og Tjøllingvollen. Derfor bør disse
lokalsentrene ha en viktigere funksjon. Nærhetsprinsippet og
desentralisering medfører at vi vil jobbe for at flere kan velge å bo,
leve, arbeide og utvikle seg i de fem lokalsentrene – i tillegg til i Larvik
by. Vi ønsker at flere skal kunne velge å være “kortreiste” folk. Å
opprettholde tilbud som skoler, helsestasjoner, bo- og
omsorgssentre, svømmehaller og kulturskoletilbud, er viktig for å
holde liv i lokalsentrene. Ved å skape inkluderende miljøer og
møteplasser for mennesker i alle aldre, oppfordrer vi alle til å delta
aktivt i nærmiljøet, samtidig som vi motvirker ensomhet. Måten vi
beveger oss på i byene og tettstedene, kan også bidra til et mer
inkluderende samfunn.Ved å tilrettelegge for bedre gang- og
sykkelveier samt kollektivtransport, skapes det mer aktivitet og flere
muligheter for mennesker å møtes. Derfor støtter Larvik Venstre
prosjektet “Bypakka” og andre initiativ som kan skape en hverdag der
folk har muligheten til å ta grønne transportvalg.


Larvik Venstre vil:

 • Innføre nærdemokratiutvalg.
 • Gjøre kommunens postlister enkle å søke i.
 • Gjøre politiske forslag og vedtak lett tilgjengelige.
 • Videreutvikle universell utforming av by- og lokalsentre.
 • Skape og vedlikeholde grønne lunger i byen og plante flere trær.
 • Støtte “Bypakka”.

Bolig til alle

Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å bo i Larvik. Presset på de
attraktive, kystnære områdene, som for eksempel Langestrand og
Torstrand, gjør det vanskelig for folk å komme seg inn på
boligmarkedet. Dette fører til mange mørke vinduer og en nedgang i
antall elever ved skolene. Det er hyggelig at folk ønsker å ha hytte i
Larvik, men når vanlige hus brukes som fritidsboliger, svekkes
lokalmiljøet.Larvik Venstre sørget for utvidet boplikt i 2023, og vi
ønsker videre at dette skal gjelde for hele kystlinjen i Larvik. Vi vil også
at det bygges flere rimelige boliger for yngre og aleneboende, samt at
de som skal ha sin siste bolig, har råd til å flytte fra hus til leilighet.


Larvik Venstre vil:

 • Prinsipielt avvise alle planer som innebærer nedbygging av dyrket
  og dyrkbar mark.
 • Beholde og utvide boplikten, og sørge for at kommunen offensivt
  følger opp boplikten som er innført.
 • Jobbe for god arealutnyttelse ved kollektivknutepunkt og
  lokalsentra, slik at flest mulig får nytten av nærhet til kollektiv- og
  sentertilbud.
 • Sikre bokvalitet i eksisterende boligområder ved å tilpasse
  fortetting – der dette er aktuelt – til eksisterende bebyggelse.
 • Kreve en høy andel boliger for yngre og aleneboende når
  kommunale tomter selges.

Kommunen med de to byene

Larvik sentrum er ideelt for byutvikling med sin korte avstand til
Bøkeskogen, havet og samferdsel. Ny utvikling må bidra til å binde
området tydeligere sammen. Sentrum, gamlebyen, Indre havn og
Hammerdalen bør styrkes. Det må også bli mer aktivitet og bedre
balanse mellom innendørs butikker og gater og torg med liv og
handel. Gode utendørs møteplasser er viktig for alle aldre. Biblioteket
er en møteplass og et gratis kulturtilbud for store og små. Etter
brannen har kommunen funnet en god midlertidig løsning. Plassering
av nytt bibliotek må avgjøres i kommende periode. Vi mener at et
bibliotek som er åpent syv dager i uken, er rette veien å gå. Det er i
helgene de fleste har fri, og et søndagsåpent bibliotek vil være et flott
tilbud. Stavern er en levende by med nisjehandel, Fredriksvern verft,
gjestehavn, badeplasser og en flott kyststi. Larvik Venstre ønsker
ingen omfattende utbygging i Stavern, men vil legge til rette for
videreutvikling av stedet i tråd med dagens kvaliteter. Vi ønsker å
styrke bibliotekstilbudet slik at biblioteket kan bli et levende
samfunnshus. Et slikt tilbud bør skapes i samspill med de mange aktive
miljøene i Stavern.


Larvik Venstre vil:

 • Tilgjengeliggjøre grønne møteplasser som Bøkkerfjellet,
  Badeparken og Bøkeskogen for alle.
 • Sørge for at en byarkitekt har det overordnede ansvaret for
  formingsveiledere og for å drive fram vedtatte strategier.
 • At kontorplasser legges til sentrum (og nærmiljøsentrene) slik at
  vedtatt sentrumsstrategi innfris.
 • Etablere søndagsåpent og meråpent bibliotek med mer aktivitet.
 • Ivareta sentrumshandelen på gateplan.
 • Legge bedre til rette for syklende, blant annet ved å etablere
  sykkelparkering under torvet og lage gjennomgående sykkelakser.
 • Jobbe for realisering av Risøyakanalen i Stavern og samtidig jobbe
  for opprensing og vanngjennomstrømning for å gjenopprette det
  marine miljøet i Stavern havn.
 • Styrke brannvern i gammel trehusbebyggelse

Samferdsel – grønne og effektive transportløsninger

Vi ønsker å skape et samfunn hvor det blir mindre bilkø, der
skoleveiene blir tryggere, støyen mindre og der klimautslippene går
ned. Et bedre kollektivtilbud er det viktigste tiltaket for å nå disse
målene, og Venstre vil jobbe for at det blir billigere kollektivbilletter i
kommunen. Sykling er viktig for folkehelsen og gir renere luft og
mindre kø og støy. Larvik Venstre ønsker derfor å stimulere til mer
sykling gjennom et tryggere sykkelnettverk i samarbeid med fylket.
Hensynet til myke trafikanter må alltid komme først.


Larvik Venstre vil:

 • Kutte prisen på månedskort på kollektivtransport med 250 kroner.
 • Jobbe for hyppigere avganger på bussene i Larvik.
 • At det anlegges gang- og sykkelbru mellom Østre og Vestre Halsen.
 • Gjennomføre gang- og sykkelvei fra Skårabakken til Berg.
 • Være pådriver overfor fylket til realisering av gang- og sykkelvei fra
  Hem-Sandtra.
 • Prioritere skolebarn, gående og syklister foran bilister i vurderinger
  om redusert hastighet og andre fartsdempende tiltak.
 • Etablere insentivordninger for kjøp av el-lastesykler.
 • Parkeringsplasser ved togstasjon og bussterminaler
 • Stimulere til etablering av ordninger med bildeling og redusere krav
  til parkeringsplasser der det etableres bildelingsordning.

Klimapolitikk i Larvik

Som alle andre samfunn må også Larvik kommune omstille seg til et
lavutslippssamfunn, der utslippene blir kraftig redusert og ressursene
utnyttes på en mye bedre måte enn i dag. Larvik kommune må være
framoverlent i bruk av fornybare energikilder, energisparing og
gjennomføring av klimakutt i overgangen til et lavutslippssamfunn.
Larvik Venstre mener at det grønne skiftet gir en rekke muligheter og
et samfunn det er godt å leve i. Det som er bra for klimaet, er ofte også
bra for helsa, økonomien og miljøet.Ytre Oslofjord er et hovedled for
et stort antall trekkfugler på våren og høsten. Vindkraftverk kan
utgjøre en barriere for fugler på trekk og for lokalt hekkende arter
dersom vindturbinene er plassert langs trekkruter eller mellom
hekkeområder og jakt- og beiteområder. Larvik Venstre er derfor
motstander av vindkraft i Ytre Oslofjord, der tiltak går på bekostning
av naturmangfold.For å redusere belastningen som følge av naturbruk
og begrense arealbruken til avfall, må vi legge til rette for økt gjenbruk
av materialer og deling av ressursene. Larvik Venstre fortsetter sitt
arbeid lokalt med etablering av gjenbruksstasjoner, gjenbrukskjøpesenter,
bruktbutikker og andre virkemidler som reduserer forbruket.


Larvik Venstre vil:

 • Sikre at klima-, natur- og miljøhensyn blir ivaretatt i alle plan-,
  regulerings- og utbyggingssaker, og at det alltid bygges i tråd med
  prinsippene for grønn by- og stedsutvikling.
 • Legge til rette for utleie, maskindeling og bildeling internt i
  kommunen.
 • At kommunen går foran med et godt eksempel i kutt av
  klimagassutslipp og grønne valg.
 • Lage en gjenbruksstrategi som legger til rette for at kommunen kan
  8
  velge brukt framfor nytt i alle anskaffelser der dette er mulig.
 • Etablere prøveprosjekt i etablerte boområder med felles
  søppelhåndtering med nedgravde felleskasser.
 • Miljøsertifisere alle nye kommunale bygg og virksomheter.
 • Utrede muligheten for at takflater og egnede fasader på kommunale
  bygg kan benyttes til energiproduksjon.
 • Følge opp “Klima- og energiplan for Larvik kommune”.
 • Jobbe for digitalisering -og smartbyløsninger.
 • Etablere gjenbruksstasjon på Grinda og gjenåpne
  gjenbruksstasjonen i Svarstad.
 • La næringsdrivende levere sortert avfall gratis.

Bevaring av Larviks vakre natur

Klimaendringer, sammen med tap av natur, utgjør den største
trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Larvik Venstre vil
stanse nedbyggingen av naturen, ta vare på naturmangfoldet og
reetablere natur som er ødelagt. Kommunen har mange særegne
enkelttrær, alléer og lunder som gir både by og land karakter. Disse er
også viktige naturminner som må bevares for framtiden. Kystnære
edelløv- og blandingsskoger er spesielt viktige for friluftsliv og
naturmangfold, og disse er under kontinuerlig press. Det største
artsmangfoldet finnes i eldre, relativt upåvirket skog med mange store
og mange døde trær. Disse eventyrskogene har blitt svært sjeldne.
Registrering av arter og bevaring av gammelskog er derfor svært
viktig. Larvik Venstre forventer at kommunedelplan for naturmangfold
resulterer i tydelige prioriteringer og gode planbestemmelser med
reell juridisk virkning for bedre naturvern.
Larvik har en lang kystlinje med stor nasjonal verdi, og
kommersialisering av kysten må stanses. Flere områder har ikke
tilfredsstillende vannkvalitet, blant annet båthavna i Stavern og deler
av indre Viksfjord. Der det biologiske mangfoldet er redusert og
økosystemet er truet, må tiltak settes inn. Larvik Venstre fikk igjennom
nullvisjon for nedbygging av dyrkbar jord i Larvik, og dette må vi
etterleve.


Larvik Venstre vil:

 • Hindre nedbygging av dyrket og dyrkbar mark.
 • Si nei til mer kommersialisering av Larvik-kysten.
 • Etablere faste deponier for å hindre avrenning fra snø og forurenset
  smeltevann i vassdrag og sjø.
 • Kartlegge særlig verdifulle enkelttrær, alléer, lunder, samt kystnære
  edelløv- og blandingsskoger, med den hensikt å gi disse et juridisk
  vern.
 • Skjerpe vernet av trær i plan- og byggesaker med bruk av tydelige,
  forpliktende planbestemmelser.
 • Innføre et system med mer bruk av plukkhogst framfor flatehogst av
  hensyn til natur og friluftsliv.
 • Innføre meldeplikt for hogst, særlig i områder med negative
  konsekvenser for verdifull natur, beboere eller friluftsliv.
 • Stimulere til insektsvennlig jord- og skogbruk, inkludert hager og
  parker.
 • Stimulere til gjenåpning av gamle bekkefar med vegetasjonssoner.
 • At idrettsklubber velger miljøvennlige løsninger for
  kunstgressbaner.
 • Fjerne gamle fyllinger.
 • Kartlegge og fjerne marin forsøpling og forurensning.
 • Jobbe for at Larvik kommune innfører nitrogenrensing og aktivt
  jobbe for statlig finansiering.
 • Jobbe for å gjeninnføre forbudet mot høstpløying i Larvik.
 • Innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i sjøen og
  etablere flere mottaksanlegg for båtseptik i kommunen.
 • Forby jakt på ulv og gaupe i hele Larvik kommune.

En restriktiv hytte- og campingpolitikk

Larvik er Norges største campingkommune og den av kommunene i
Vestfold med flest hytter i 100-metersbeltet. Arealpresset er den
største utfordringen for en langsiktig forvaltning av kystsonen i Larvik.
Larvik Venstre ønsker at Larvikskysten og naturen omkring skal
fortsette å være attraktiv, og da må strand- og friluftsområder
bevares.


Larvik Venstre vil:

 • Begrense hyttebygging til eksisterende regulerte hytteområder.
 • Ha en restriktiv holdning til nye bilveier og økt parkering i
  eksisterende hytteområder.

Ung i Larvik

Larvik kommune skal være et sted hvor både barn og voksne trives, og
hvor alle får muligheten til å utvikle seg og ta egne valg i trygge
omgivelser. En god oppvekst er grunnlaget for et lykkelig og
meningsfylt voksenliv. Larvik Venstre vil arbeide for å forhindre
utenforskap, mobbing, prestasjonspress og psykiske utfordringer
blant barn og unge. Vi ønsker å skape et samfunn hvor unge
mennesker i Larvik kan utvikle sin individualitet og utforske sine
talenter i trygghet.Kommunen skal tilby et mangfold av både små og
store, private og offentlige barnehager og skoler som møter behovene
til innbyggere i alle aldre. God kvalitet i tjenestene til barn og unge i
Larvik kommune, vil være svært lønnsomt på sikt.Vi ønsker å
opprettholde søskenmoderasjonen for barnehagebarn og SFO-barn,
innføre nærskoleprinsippet også for barnehager, og tilby gratis
tilgang til kommunale haller for skoler og barnehager. Kommunale
virksomheter skal ikke bekymre seg for varierende strømkostnader og
brøyting. En vinter med mye snø skal ikke gi færre midler til elevene.
Derfor må slike driftskostnader ut av skolenes budsjetter.
Kulturskolevirksomhet skal være tilgjengelig i alle lokalsentrene i
kommunen. Unge trenger flere møtesteder, og kommunen bør tilby
ungdom mulighet til å leie lokaler


Larvik Venstre vil:

 • Sørge for at ungdommer som faller utenfor organisert idrett eller
  annen foreningsvirksomhet, får et bedre tilbud ved at kommunen
  aktivt støtter initiativtakere som iverksetter tiltak og skaper
  alternative arenaer.
 • Etablere møteplasser for ungdom i alle lokalsentrene.
 • Tilby kulturskolevirksomhet i lokalsentrene i så stor grad som det er
  praktisk mulig.

Barnehage

Larvik Venstre ønsker et mangfold i barnehagetilbudet slik at familier
kan velge et tilbud som passer for dem. Å ikke få plass i en barnehage i
nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange.
Det må satses på ressurser, kompetanse og kvalitet i barnehagene i
Larvik. Det barn opplever og erfarer i barnehageårene, har betydning
for senere utvikling og læring.Kvaliteten på barnehagene, det vil si
kompetansen til de ansatte, måten det faglige arbeidet ledes på, samt
god bemanning, er det som er viktig. Ikke hvem som driver eller eier
dem.

Larvik Venstre vil:

 • At det skal være løpende barnehageopptak for å sikre at alle barn får
  mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon
 • At man har fortrinnsrett til barnehager i sitt nærområde.
 • Legge til rette for en god balanse mellom kommunale og private
  aktører innenfor skole og barnehage.
 • Sørge for at alle barnehagebarn får svømmeopplæring.

Grunnskole

Våre barn skal ha de beste forutsetningene for læring, og god
luftkvalitet og høy kvalitet på skolene våre er viktig. Vi ønsker
tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre praktisk-estetiske fag i tråd
med læreplanen. Voksentetthet og tidlig innsats er viktig. Venstre vil
forsterke innsatsen tidlig i skoleløpet. Venstre vil fortsette å jobbe for
å myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av
metoder som lekbasert læring. Det rapporteres om mobbing allerede i
første klasse, noe som tyder på at mobbing også forekommer i
barnehagen. Arbeidet med å forebygge mobbing må derfor starte så
tidlig som mulig. Et godt psykososialt miljø er like viktig som læring,
og derfor ønsker vi å ansette miljøterapeuter ved hver skole. Vi vil i
større grad få bøker tilbake i klasserommene slik at teknologien kan
suppleres med gode eksisterende læreverk. Det forekommer digital
mobbing i Larvikskolen. Mobiltelefonen kan også benyttes som et
overvåkingsverktøy, og det er viktig å sikre godt personvern for både
elever og lærere i grunnskolen. Larvik Venstre mener at vi må vurdere
et kommunalt forbud mot bruk av mobil i grunnskolen.
Larvikprogrammet “Våre unge” resulterer i nye og bedre opplæringslov
kvalifiseringsløp for unge i Larvik kommune. Dette er en viktig
satsning som Larvik Venstre er stolt av å være en del av. Vi ønsker at
eiendomsskatten i Larvik kommune skal gå til oppgradering av skoler
slik at vi møter det enorme etterslepet som i dag eksisterer.
Eiendomsskatten skal også betjene nedbetaling av gjeld på de
skolene hvor kommunen allerede har låneforpliktelser. Dette vil bidra
til å redusere kostnader som dermed kan bli frigjort i andre sektorer.


Larvik Venstre vil:

 • At Larvikskolen har mobilforbud og jobber mot digitale krenkelser.
 • Fjerne generell drift som snømåking, strømforbruk og vedlikehold
  av bygg, fra den enkelte skoles budsjett.
 • Revurdere de pedagogiske valgene som gjøres på vegne av barn og
  unge i kommunen gjennom bruken av ART.
 • Utarbeide en felles beskrivelse for rollen til kontaktlærere i Larvik
  kommune.
 • Holde antall elever per kontaktlærer på et forsvarlig pedagogisk
  nivå.
 • At Larviksskolen skal ha minst én miljøterapeut per skole innen
  2024, med mål om én miljøterapeut per 100 barn i skolen innen
  2027
 • Gi alle barn i Larvik kommunal svømmeopplæring, med en
  målsetting om at alle kan svømme før de fyller 10 år.
 • Gjøre SFO gratis for lavinntektsfamilier.
 • At det skal være et minstekrav at skolene har råd til bøker og andre
  skriftlige læreverk.
 • At alle 9. klassinger skal få mulighet til å søke seg inn på et praktisk
  løp på ungdomsskolen.
 • Øke bevilgningen til Farris Naturskole slik at alle elever i Larvikskolen
  får mulighet til å delta.

Flere grønne jobber der folk bor

Hvis man ønsker å skape gode lokalmiljøer, er det viktig at flest mulig
kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Larvik Venstre vil at det skal
være enkelt å skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man
enklere skal kunne jobbe fra hvor man vil. For Larvik Venstre handler en
vellykket næringspolitikk om den kompetansen man kan bidra med,
ikke om hvor man holder til.Gründere skaper arbeidsplasser til seg selv
og andre. Her starter idéer, og med riktig støtte kan flere starte og
skape et bærekraftig foretak. Larvik har gründerhuset CoLab som
bidrar med nettverk og kunnskap som er avgjørende for at en idé skal
bli til virkelighet. Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og
kreativt. Derfor trenger vi en kommune som yter god service og legger
til rette for gode, stabile og langsiktige rammevilkår for
næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og
næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.
Mange som står utenfor arbeidslivet av helsemessige årsaker, ønsker å
jobbe, men svært få ønsker å ansette mennesker som har veldig
varierende oppmøte. Larvik Venstre ønsker å samarbeide med NAV
om et tilbud om drop-in-jobbing, slik at også denne store gruppen får
mulighet til å være i kontakt med arbeidslivet.

Larvik Venstre vil:

 • Jobbe for bedre tilgang til nettverk på kollektivtransport for å
  tilrettelegge bedre for arbeidsreiser.
 • Legge til rette for at det skal være enkelt å pendle miljøvennlig.
 • Sørge for at Larvik kommune tar sitt samfunnsansvar og tilbyr
  lærlingplasser og praksisplasser, samt deltidsordninger for
  personer med redusert arbeidsevne.
 • Fortsette å utvikle CoLab som støtter gründere.
 • Opprette et fond der gründere kan søke støtte til grønne
  næringer.
 • Jobbe for at byggesaker i kommunen behandles på en rask og
  forutsigbar måte.
 • Tilby drop-in-jobbing.

Kultur og idrett

Et godt lokalmiljø inneholder et mangfold av aktiviteter. Larvik Venstre
mener vi får et mer variert tilbud for innbyggerne hvis vi lar kultur,
idrett og frivillighet få mulighet til å utfolde seg. Kommunen har en
viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte
aktiviteter, samt et trygt og attraktivt uteliv.Det lokale kulturlivet må
sikres gode vilkår, og det bør være et mangfold i kulturtilbudet for alle
generasjoner. Kulturskolen spiller en sentral rolle i det lokale kulturlivet
og bør være rimelig og lokalisert på en måte som gjør den tilgjengelig.
Å booke kommunale bygg som svømmehaller og gymsaler kan ofte
være mer komplisert enn det trenger å være. Derfor ønsker Larvik
Venstre å tilrettelegge for en enklere prosess med direkte booking i et
moderne, digitalt og brukervennlig system. Det burde også være
enkelt for personer som ikke er tilknyttet klubber, å leie kommunale
tilbud.Det finnes mange gode private tilbud i Larvik kommune, som for
eksempel padeltennis, bowling, golf og tennis. Men for mange
ungdommer blir dette for dyrt. Larvik Venstre ønsker derfor at
kommunen inngår avtaler slik at tilbudene blir tilgjengelige for
ungdom til en rimelig pris.


Larvik Venstre vil:

 • Sikre økonomisk tilgjengelige offentlige kultur- og idrettstilbud for
  alle.
 • Jobbe for at det blir bygget en sentralt plassert ishall i Larvik i
  samarbeid med lokale organisasjoner.
 • I samarbeid med private aktører, sikre rimelig tilgang til private
  baner og aktiviteter for ungdom.
 • Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert
  kulturliv.
 • Legge til rette for kulturelle møteplasser for alle aldersgrupper.
 • Holde åpent på bibliotekene i Larvik og Stavern på søndager og
  utvide bruksområdet til å inkludere sosiale møteplasser, kreative
  verksteder og utstyrsbanker for kultur og idrett.
 • Sørge for gode og forutsigbare rammer for elitefotballen i Larvik
 • Gjøre det enkelt å booke eller bestille kommunale rom og haller.
 • Styrke “Kulturskolen for hele livet” slik at det blir et reelt tilbud fra
  ung til gammel.

Frivillighet

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte.
Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig
for Larvik Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at
frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.
Larvik Venstre vil:

 • Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger
  på en enkel måte.
 • Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med
  søknader om midler og enkle byggesøknader.
 • Sikre at frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer
  frivillig arbeid.
 • Øke støtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i
  kommunen og legge til rette for flerårige støtteordninger.

Inkludering og muligheter for alle i Larvik

Vi setter folk først, og alle skal gis likeverdig mulighet til å delta i
samfunnet. Den enes frihet skal aldri gå utover den andres frihet. I
Larvik skal vi ha nulltoleranse for diskriminering. Sosialt
entreprenørskap er en viktig løsning for at alle skal kunne delta. Larvik
Venstre ønsker å øke fokuset på denne type bedrifter som en viktig
bærebjelke i et inkluderende samfunn.For mennesker med nedsatt
funksjonsevne har vi likestillingsverktøyet BPA (Brukerstyrt Personlig
Assistanse). Dette skal gjøre personer med funksjonshindringer mest
mulig selvstendige og muliggjøre et uavhengig liv. BPA handler om
praktisk assistanse, ikke helse. Det må derfor innvilges nok timer til at
brukerne kan være aktive samfunnsborgere, være i jobb, stifte familie
og delta i fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. BPA skal fortsatt
gis gjennom organisasjoner, firmaer og kommunen. BPA-ordningen
skal utgå fra individets behov, slik at man får økt antall timer til
arbeidsinkludering, fritidsaktiviteter eller politisk engasjement.I dag
er det et stort behov for støttekontakter i Larvik kommune. Vi ønsker å
styrke ordningen slik at flere får tildelt støttekontakt etter vedtak.


Larvik Venstre vil:

 • Utvikle universell utforming med sammenhengende og barrierefrie
  fortau og tilgang på hvilebenker og rekkverk i stigninger.
 • Utvikle BPA-ordningen til et likestillingsverktøy som utgår fra
  individets behov slik at man får økt antall timer til
  arbeidsinkludering, fritidsaktiviteter eller politisk engasjement.
 • Fortsette å gi mulighet til å bruke BPA-ordningen med både private,
  brukerorganiserte og kommunale assistenter.
 • Ta hensyn til eksisterende bosted og familietilknytning, i tillegg til
  behov, ved tildeling av kommunale boliger.
 • Styrke støttekontaktordningen.
 • Ta imot og bosette flyktninger, med statens anmodning som et
  minstekrav.
 • Innføre aktivitetskort for minstepensjonister og andre grupper med
  lav inntekt.
 • Gi årlig støtte til Larvik Pride.
 • Gi årlig støtte til Sammen for Livet.

Helse og mestring i Larvik:

Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt
helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller
pårørendes ressurser. Når flere helsetjenester er blitt flyttet over fra
stat til kommune, stiller det høye krav til kommunehelsetjenestene og
fastlegetjenesten. Men det gir også muligheter for å tilpasse
tjenestene til innbyggernes behov. Det er grunnleggende at alle som
har mulighet, skal ta ansvar for egen helse og være forberedt når helsa
eventuelt svikter. Kommunen skal se til at hjelpen er der når folk
trenger det, også i samarbeid med private.Det er kommunen som har
ansvaret for å følge opp familien og den nyfødte når de kommer hjem
fra sykehuset. Kommunen må sørge for god kompetanse og forsvarlig
bemanningen på helsestasjonene, og de må opprettholde tilbudet i
lokalsentrene. Larvik Venstre vil at Helsestasjon for ungdom skal
utvikles til å også bli en “Helsestasjon for kjønn og seksualitet”. En slik
tjeneste kan også tilbys andre kommuner i regionen.


Larvik Venstre vil:

 • Opprettholde og styrke alle helsestasjonene i kommunen.
 • Utvikle helsestasjonene i Larvik til å være et tilbud gjennom hele
  livet.
 • Jobbe for å få flere løyver til psykiatere og psykologer i Larvik.
 • Sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og
  styrke ettervernet.
 • Forebygge og bistå personer som utsettes for vold i nære
  relasjoner.
 • Styrke frisklivssentralen med lavterskel helsetilbud som fysioterapi,
  demenskoordinator, kreftkoordinator og kommunepsykolog.
 • Sikre at Larvik kommune har en ungdomskontakt og et godt
  lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
 • Sørge for at det finnes et godt helsetilbud også under
  ferieavvikling.
 • Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet, skal få et fast
  antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 • Ha et mangfold av boformer, inkludert omsorgsboliger og
  bofellesskap, slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor
  godt man klarer seg selv.
 • Jobbe for en sentrumsnær legevakt med god kollektivdekning.

Lokal rusreform

Larvik Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere
med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert og gi folk
muligheten til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte
avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Undersøkelser
viser at unge som får et problematisk forhold til rus, ofte har andre
problemer, og at de bruker rus for å maskere/behandle problemet.
Larvik Venstre ønsker derfor å innføre rusreformen lokalt, slik at våre
unge får hjelp og støtte til å bli kvitt rusproblemet.
Uten å behandle årsaken til at man ruser seg, vil man ikke lykkes.
Erfaring fra dagens ruspolitikk er at trusselen om straff ikke fungerer.
Vi ønsker derfor at kommunen, politiet og helsevesenet samarbeider
om alternative reaksjonsformer, med lett tilgang til helsehjelp av
tilstrekkelig kapasitet, slik at innbyggere som har et rusproblem, får
den hjelpen de trenger.
Larvik Venstre mener vi må satse på forebyggende tiltak rettet mot
unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med
informasjon om rusmiddelbruk. En Utekontakt-tjeneste kan være et
kunnskapssenter for kommunen og samtidig drive forebyggende
arbeid ute der de unge er.


Larvik Venstre vil:

 • Gjennomføre prosjekter mellom kommunen og politiet om
  alternative reaksjonsformer og gi lett tilgang til helsehjelp og
  rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til
  eget bruk.
 • Redusere ventetiden for behandling og øke støtten til frivillige
  aktører på rusfeltet.
 • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige slik at de er sikret
  umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må
  vente på nødvendig behandling
 • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
 • Jobbe for anonyme tilbud om rusmiddeltesting, for å forhindre bruk
  av farlige stoffer.

Seniorpolitikk

Eldre er generelt friskere og mer ressurssterke enn før, og skal gis
mulighet til å bruke sin kunnskap, kompetanse og erfaring i ulike roller
i samfunnet.
Eldre med behov skal oppleve trygghet og nærhet. Det må
tilrettelegges bedre slik at alle kan være selvhjulpne så lenge som
mulig. De som trenger det, skal få et godt og variert omsorgstilbud.
De fleste eldre ønsker å bo hjemme, og ofte er det ikke så mye som
skal til av endringer for at de kan bo i eget hjem livet ut. Men mange
hjem i Larvik er ikke innredet slik at man kan bli boende når helsa
svikter. Larvik Venstre ønsker at kommunen veileder innbyggere til å
selv gjøre noen grep så tidlig som mulig. Kommunen må rekruttere
kompetent arbeidskraft til å levere gode helse- og omsorgstjenester.
Kommunen bør bruke kompetansen til helsefagarbeidere bedre.
Helsefagarbeidere kan utføre mange oppgaver som sykepleiere gjør i
dag. En bedre oppgavefordeling vil føre til en bedre arbeidshverdag –
både for sykepleierne og helsefagarbeiderne. Det finnes mye
uutnyttet potensial i bedre oppgavefordeling, og tilrettelagte
oppgaver og redusert arbeidstid til eldre arbeidstakere, kan gjøre at
disse står lengre i helsevesenet. Det teknologiske samfunnet
fortsetter å utvikle seg, og vi ser en økning i antallet personer som
utelukkes fra deler av samfunnet vårt grunnet manglende digital
kompetanse (“digitalt uføre”).
Larvik Venstre vil:

 • Satse på rehabilitering slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake
  i vanlig form etter sykdom og skade.
 • Utvide dagtilbudet for eldre.
 • Utfordre boligbyggere til å legge til rette for nye boformer og
  sosiale møteplasser som øker muligheten for kontakt med andre i
  «blokka» og i nærmiljøet.
 • Kommunale omsorgsboliger skal, i tillegg til behov, bli tildelt ut fra
  eksisterende bosted eller familietilknytning i kommunen.
 • Være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale
  sykehjem.
 • At Larvik kommune er demensvennlig og tilbyr avlastning for
  pårørende og aktivisering for personer med demens.
 • Sørge for flere måltider gjennom døgnet og sikre god ernæring
  med gode kokker, samt gi mulighet for flere lokale kjøkken.
 • At transportordningen for hjemmeboende eldre utvides slik at de
  kan besøke nærmiljøsentre og dagsentre for sosialt samvær og
  middagsservering.
 • Gi samboer-garanti til alle ektefeller og samboere der begge
  trenger plass på sykehjem
 • Gjennom kurs, opplysning og direkte bistand, sørge for at alle kan
  delta i samfunnet uavhengig av digital kompetanse.

Beredskap

Larvik kommune har stort fokus på beredskap. Likevel mener Larvik
Venstre at det er forbedringspotensial. Pandemien ga oss en vekker
når det gjelder hva som kan skje når primærbehovene er truet. Den
sikkerhetspolitiske situasjonen i verden gjør også at hver enkelt av oss
må ha “Hva gjør jeg hvis?” i tankene. En mulig internasjonal
forsyningskrise viser at lokalprodusert mat og bevaring av matjord og
natur, er særdeles viktig. Det er Larvik kommunen som eier og
vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene. Det må være
tilfluktsrom tilgjengelig i alle tettstedene i Larvik kommune. Larvik
Venstre vil sørge for at dykkerberedskapen består og at man søker
samarbeid med de andre kommunene i fylket. Denne dykkergruppen
burde også kunne brukes til miljøaksjoner i forurensede områder.
Larvik Venstre ønsker at Larvik kommune søker interkommunalt
samarbeid for å styrke fagområdet vann gjennom medlemskap i
Vestfold Vann. Larvik må være forberedt på at værrelaterte hendelser
kan skje på steder som tidligere ikke har vært utsatt, oftere og på
andre tider av året enn vi har vært vant til. Klimatilpasning er
nødvendig for å gjøre samfunnet mer robust. Dette både for å kunne
møte framtidige klimaendringer, og for å kunne stå imot dagens
ekstremvær. Økt kunnskapsgrunnlag om flomsoner, kvikkleiresoner og
springflo danner grunnlag for å forby bygging i slike områder. Larvik
kommune bør aktivt informere og promotere hjertestarterregisteret
gjennom informasjonskampanjer. Språk og alder kan være en
begrensning for å få tak i viktig beredskapsinformasjon som er
tilgjengelig på nett. Det burde derfor lages brosjyrer på flere språk
som kan deles ut på helsestasjoner, legekontorer, barnehager,
bibliotek, trossamfunn og skoler slik at hele befolkningen har tilgang
på denne informasjonen.


Larvik Venstre vil:

 • Opprettholde dykkerberedskapen ved Larvik brann og redning.
 • At Larvik kommune har aktivt samarbeid med Larvik Svømmeklubb
  slik at alle barn og voksne lærer å svømme.
 • Forhindre at klimautsatte områder bygges ned.
 • At det lages beredskapsbrosjyrer på flere språk.