Grønn og liberal

Eirik T. Bøe skriver hvorfor klima- og miljøkampen er grunnleggende for et liberalt parti, foto: Johan Malvik

MDG hevder 7. juni at liberalismen står i veien for klimakampen. Det er en uforståelig påstand.

Av Eirik T. Bøe, orførerkandidat for Bærum Venstre

Jeg er et liberalt menneske. Min politiske overbevisning handler ikke om enkeltsaker, men hvem jeg er. Jeg er liberal fordi liberalismen står for et samfunn hvor friheten gjelder overalt for alle uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Det finnes mange gode grunner til å engasjere seg politisk, også enkeltsaker. Jeg er liberal, fordi jeg mener samfunnet må bygges på en liberal grunnmur, og jeg mener klima og miljø er de viktigste enkeltsakene i vår tid.

Friheten kommer med et personlige ansvar. Det innebærer at min frihet stopper der din begynner. De valgene vi foretar får konsekvenser for oss I dag, men også for dem som kommer etter oss. Derfor er klima og miljøkampen en grunnleggende ideologisk kamp for Venstre og meg som liberaler.

I Venstres sosialliberale ideologi er det også en sterk og tydelig idé om at vi skal legge til rette for dem som ikke har de samme muligheten eller evnene. Alle er likeverdige, men ingen er like. Det er ikke uten grunn at Venstres leder Paal Berg var den første som tok I bruk begrepet velferdsstat I 1945.

Venstres liberale prinsipper gir et rammeverket for vår politikk og utgangspunktet for de valgene vi foretar i alle saker.

Bærum må ta et radikalt større ansvar for klima og miljø og styre etter FNs bærekraftsmål, for at ikke vår barn og barnebarn skal arve en klode i dyp krise. Venstre tror samtidig at en liberal holdning til samarbeid over partigrensene er nøkkelen til gjennomslag i klimapolitikken. Flertallet for en sykkelstrategi og omleggingen av Fornebu-planen på naturens premisser er eksempler på det.

Politikk handler ikke bare om klima og miljø, men å håndtere mange ulike saker og hensyn i et komplisert og sammensatt samfunn.

Alle barn har krav på en god oppvekst, om du er ballett-talent, gamer eller faller utenfor. Tidlig innsats handler om individets grunnleggende behov og vår plikt til å imøtekomme de behovene. En god skole er ikke noe vi gjør for klima eller arbeidsmarkedet, men for at hver enkelt av oss skal få utvikle og realisere seg som mennesker.

Et godt liberalt prinsipp er at utviklingen skal være innbyggerstyrt, ikke utbyggerstyrt. Det er ikke et marked og tunge økonomiske krefter alene som skal styre hvordan vi utvikler Bærum. Det er heller ikke misforståtte klimabegrunnelser for å bygge 16 etasjer i Sandvika mot folkets vilje.

Det er liberalt å dulte markedet i riktig retning. Det kan gi oss mer velferd for pengene, bedre skolebygg, rimeligere kollektivtilbud og grønt skifte i næringslivet.

Enkelt individet står i sentrum for en liberal ideologi. Når to unge jenter fra Bærum tar skjebnesvangre valg og reiser til Syria bør de ha samme mulighet som alle andre til å gjøre opp for seg. Det er umulig for meg forstå valgene deres, men i Norge gir vi folk en sjanse til. Det er også umulig for et liberalt menneske å straffe deres barn ved å skille dem fra dem de elsker høyest.

Uavhengig av politiske saker kan bærumsfolket være trygge på at Venstre vil fortsette å være en sterk og klar liberal stemme i sentrum av Bærumspolitikken.

På trykk i Budstikka 8. juni 2019